Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eric Söderberg (fotograf )

Eric Söderberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst på borgerlig miljöpolitik där exempelvis fungerande järnvägar prioriteras framför dyra snabbtågsprojekt. Skapa ekonomiska incitament för företagens klimat- och miljöomställning istället för byråkratiska och styrda projekt. Jag har även lång erfarenhet av sjuka föräldrar med stort vårdbehov. Denna erfarenhet vill jag ta med mig till politiken.

Presentera dig själv

Jag är arg på politiker som talar om hållbar utveckling men som samtidigt inte löst problemen med järnvägen, bristande underhåll av vägar och dåliga förutsättningar för flyget. Jag är glad för Kristdemokraternas värderingar och partiets breda politik som fler borde upptäcka. Som person är jag driftig och envis samt har en förmåga att förverkliga idéer och förslag.

Vad har du för yrke?

Egen företagare och konsult med examen i miljövetenskap och företagsekonomi.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Kristdemokraterna styr Sverige! Om det behövs med hjälp av de ursprungliga allianspartierna. Om Kd styr med Moderaterna är det viktigt att vi tar ledarrollen i socialpolitiken och miljöfrågorna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eric Söderberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Företag måste kunna gå med vinst. Däremot vill jag underlätta för mindre företag och ekonomiska föreningar att driva friskolor. Det är även viktigt att ställa höga krav på kvalitet vilket ökar friskolornas kostnader och därmed ger mindre utrymme till vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Frågan är konstigt ställd. Det är företag som bygger ut kärnkraften. Min uppfattning är att det ska vara lika villkor oavsett energislag. Alla energislag måste ha högt ställda krav på utsläpp till luft, mark och vatten med minimal klimatpåverkan. Det är upp till varje företag och projekt att bevisa att deras anläggningar ger minimal miljöpåverkan. Avfall måste omhändertas och helst återanvändas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Det behövs mer och fler åtgärder för att minska brottsligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig RUT-avdraget bidrar till skatteintäkter som annars skulle gå till svart arbetskraft. Det är även viktigt för barnfamiljer att kunna köpa tjänster och få mer tid till barnen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Kristdemokraterna stödjer målet att 1 % av BNP ska avsättas för bistånd i statens budget. Biståndets långsiktiga mål måste dock vara att de länder som idag tar emot bistånd tids nog ska nå en utveckling där biståndet inte längre behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Det är bra som det fungerar idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Just nu är läget akut för alla människor som behöver köra bil. Samtidigt anser jag att vi måste ställa om till 100% förnybar energi- och bränsleanvändning. Det behövs fler laddpunkter till elbilar, tåg som går i tid, hållbara miljöbränslen som HVO och RME m.m. Skatten för förnybara bränslen ska också minskas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Det skulle drabba många villaägare och barnfamiljer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Det bästa är om de som önskar delta på kulturella aktiviteter också betalar för det. Sedan behövs det skattepengar för att få mångfald inom kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Kommuner måste kunna säga nej till vindkraftprojekt. Men det ska helst ske i ett tidigt skede. Det viktigaste är att pengar från vindkraftsparker kommer till kommunerna. En del av elskatten skulle kunna gå till den kommunen där vindkraftparken byggs. Det här borde få kommunerna mer positivt inställda till vindkraft. Denna princip borde även gälla alla energislag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Jag vill självklart inte ha tiggare i Sverige. Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Dessa beslut ska fattas av föräldrar och inte av politiker.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Det är bra med snabb vård och service. Med nätläkare effektiviseras vården. Sedan kan det alltid bli bättre och alla problem måste lösas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Det viktigaste är att skydda människor från tortyr, krig och förföljelse. När dessa problem lösts borde huvudregeln vara att migranterna åker hem igen och bygger upp sina länder. Sedan ska det finnas utrymme för dem som utbildar sig i Sverige, gifter sig eller får anställning inom nyckelpositioner eller där det är brist på arbetskraft.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Det är den mest lönsamma vägen nu. Alternativet är att Sverige satsar mycket mer på sitt egna försvar. Men det är i samarbete med andra länder som vi kan lösa problemen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att vara arbetslös. Frågan är om a-kassan måste höjas nu när det är högre inflation. Det viktigaste för mig är att den höjs i takt med inflationen som bidrar till alla kostnadsökningar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrä

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Det måste finnas andra sätt att prioritera i statsbudgeten. Höjd skatt på arbete leder också till att människor arbetar mindre vilket i sin tur leder till mindre skatteintäkter till staten. Uppmuntra istället folk att arbeta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Det är för mycket trams på TV och radio. Låt privata kanaler erbjuda nöjde och satsa på folkbildning, kultur, nyheter och liknande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Om det är praktiskt möjligt så är jag positivt inställd till detta förslag. Det viktigaste är dock att utsläppen av växthusgaser minskas så mycket som möjligt. Det kan vara bränslesnåla motorer, hybrid mellan el och bensin eller biogas och bensin. Rena elbilar är nog bäst. Frågan är om 2030 är ett mer realistiskt datum?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Idag får mina barn omdömen om de uppfyller målen i appen Vklass vilket fungerar bra. Det räcker egentligen för mig.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Ett alternativ är att låta de kommuner som tillåter vindkraftsprojekt, kraftvärmeverk och andra energianläggningar att få ta del av energi- och elskatter. Sedan att vi på olika sätt får igång tillväxten med fler företag på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Köp av prostituerade ska vara förbjudet och jag förespråkar även att försäljning av dessa tjänster ska vara förbjudet. Så här anser Kd: "Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen."

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Med marknadshyror ökar incitamenten för att bygga fler hus med hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Lös problemen med järnvägstrafiken först. Tågen måste komma i tid oavsett väder och årstid. Det är inte acceptabelt att tågresor kontinuerligt ställs in vilket innebär att medborgare har svårt att pendla och därmed inte kan arbeta på annan ort.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Sjukvården ska vara likvärdig i hela landet. Låt regionpolitikerna syssla med andra saker än sjukvård. Det kostar mycket pengar med alla dessa politiker.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Det vore bra om staten betalar sjuklönen för anställda. Det är svårt att driva små företag med krav på att betala sjuklöner.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Med högre flexibilitet på arbetsmarknaden gynnas fler. Det skapar tillväxt och därmed fler arbetstillfällen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Det behöver nödvändigtvis inte vara enklare men tillståndsprocesserna måste gå snabbare. Det tar alldeles för lång tid att söka miljötillstånd i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Söderberg: Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker, och den som saknar skyddsskäl måste lämna landet. Den som söker asyl ska från dag ett delta i ett asylprogram med svenskundervisning, samhällsorientering och arbete. Den som beviljas asyl ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år med rätt till familjeåterförening. K

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Söderberg: Extra viktig Polisen behöver använda alla resurser de kan få.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Söderberg: KD tycker att alla ska betala mindre andel i skatt. Det betyder att de som tjänar mer också betalar mer i skatt, även om andelen är det samma som för låginkomsttagare. Det finns många företag som inte betalar mycket i energiskatter vilket är en slags subvention. Här finns det möjlighet för staten att få in pengar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Söderberg: Det är viktigt med fungerande skogsbruk. Samtidigt behövs produktionsskog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eric Söderbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården