Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ida Friberg (fotograf null)

Ida Friberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker att man ska rösta på mig om man tycker att samhället borde vara mera rättvist och hållbart, och att samhällets resurser ska användas utifrån långsiktiga behov snarare än för att göra kortsiktiga vinster, eller gynna grupper som redan har det bra. Jag tycker att det är viktigt att beslut grundas på fakta snarare än på ideologiskt tyckande.

Presentera dig själv

Jag är en 48-årig trebarnsmamma som bor i en hyreslägenhet i centrala Ludvika. Från början är jag maskiningenjör, och jag har även studerat organisering och ledning. Jag har arbetat med kvalitetsledning och konstruktion inom elkraftindustrin och med spårtrafiksäkerhet. Viktiga frågor för mig är barns rätt till en bra uppväxt, och omställningen till ett hållbart samhälle.

Vad har du för yrke?

Projektingenjör/ledningsstöd på myndighet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jag har nog ingen.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas såklart att Vänsterpartiet får många röster och därmed mandat. Det vore såklart bra om V och S kunde få tillräckligt många mandat för att inte behöva stöd från C för att kunna styra.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ida Friberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Kärnkraft kan inte i det långa perspektivet betraktas som ett ekonomiskt eller miljömässigt rimligt alternativ. Att bygga ut kärnkraften är en dyr nödlösning som innebär stora risker för allvarliga miljökonsekvenser.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Lagar och regler ska gälla lika för alla, oavsett var i landet man bor.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Det finns ingen anledning till att samhället ska subventionera service och tjänster för människor som inte har behov av dem. Det är betydligt bättre att använda de pengarna till att förstärka resurserna i exempelvis vård och omsorg. Det är helt orimligt att subventionera städhjälp för fullt friska och arbetsföra människor samtidigt som äldreomsorgen är underfinansierad.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Det ligger i allas intresse, inklusive svenska medborgares, att människor överallt i världen har drägliga levnadsförhållanden. Att människor lever i nöd och fattigdom gynnar absolut ingen utan bidrar bara till problem för alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Ekonomiska klyftor och orättvisor i samhället är negativt för enskilda medborgare och för samhället i stort. Det finns inte mycket som talar för att de pengar vi lägger på kungahuset bidrar till samhällets bästa i någon större omfattning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Vi behöver dra ner på förbrukningen av fossila bränslen och beskattning är ett effektivt sätt att skapa incitament för detta. Däremot är det mycket viktigt att samhället ser till att de som saknar rimliga alternativ till fossil och drivmedel (t.ex. inom jordbruket, eller människor som inte har möjlighet att åka kollektivt) får kompensation för de ökade kostnaderna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Tillgångar ska beskattas i rimlig omfattning, det bör rimligen även gälla tillgångar i form av fastigheter. Alla människor behöver ha råd till en bra bostad men det är inte en rättighet att ha råd med vilken bostad som helst. Dyrare bostäder bör kunna beskattas betydligt högre än mera "normala" bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Kultur är en av grundstenarna i det mänskliga samhället. Kulturen skapar sammanhållning och förståelse och överbrygger klyftor och skillnader mellan människor och grupper. Ett samhälle där kulturen enbart har ett kommersiellt värde är ett mycket fattigt och sårbart samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Vindkraften behövs för den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle, och då är det viktigt att inte enskilda personer eller kommuner alltför lättvindigt kan stoppa byggen av vindkraftsanläggningar. Lokaliseringen bör ske på de platser som lämpar sig bäst för ändamålet, och då ska givetvis lokalbefolkningens och kommunernas uppfattning beaktas, men de kan inte få styra alltför mycket.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Att människor tigger är ett symtom på att vi lever i ett samhälle med stora klyftor och orättvisor. Vi behöver minska de socioekonomiska orättvisorna - inte straffa de som drabbas av dem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Egentligen förstår jag inte varför människor behöver ha ett "juridiskt kön" alls. Kvinnor och män har ju samma juridiska rättigheter. Biologiskt, socialt och kulturellt kan jag förstå behovet av att skilja mellan kön för att förstå olika individers behov och situation, men inte juridiskt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Hur föräldrar väljer att fördela föräldraledigheten påverkar inte bara dem själva och deras barn utan samhället i stort. Brist på jämlikhet påverkar både män och kvinnor och samhället som helhet på ett negativt sätt. Att ge båda föräldrarna ett incitament att ta ut föräldraledighet tillsammans med sina barn gynnar samhället som helhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Skattemedel ska användas i den offentligt styrda verksamheten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Det är inte bra för enskilda individers möjlighet att integreras i samhället om de vet att de inte får stanna kvar. Detta är negativt för samhället som helhet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Sverige ska inte ingå i någon kärnvapenallians tillsammans med länder med stora demokratiska brister. Ett Nato-medlemskap minskar de svenskarnas möjlighet att påverka och få insyn i frågor som rör landets säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Den svenska allemansrätten är en unik tillgång och oerhört viktig både för svenskar och för turismen. Att avskaffa strandskyddet skulle vara oerhört negativt ur den synvinkeln och dessutom försvaga skyddet för djur och växter i strandmiljö.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar och de som är mycket rika blir allt rikare jämfört med övriga medborgare. Det är rimligt att beskatta dessa personer hårdare i stället för att dra ner på resurser i exempelvis vård, omsorg och infrastruktur.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Kultur, kunskap och korrekt information är viktigt för ett jämlikt och fungerande samhälle med god integration mellan olika grupper. Public service har en viktig roll att fylla i att tillhandahålla kultur och information för alla.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Det finns inget skäl att tillåta försäljning av nya fossildrivna bilar när vi har ett akut behov av att fasa ut fossila bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Det finns inte forskning som stöder att detta skulle bidra till bättre lärande, eller till ökat välmående hos barnen. Tvärtom.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Vilken kommun man bor i ska inte styra kvaliteten på utbudet av vård, omsorg, utbildning etc.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: En bostad är inte i första hand en finansiell investering, utan en nödvändighet för att leva. Att människor bor trångt, otryggt eller ohälsosamt gynnar inte samhället som helhet utan bidrar till sociala klyftor och ett sämre fungerande samhälle.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Höghastighetståg är troligen inte någon stor del av lösningen på fossilberoendet i dagens transportsystem men kan absolut ge ett positivt bidrag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Extra viktig Sjukvården ska vara likvärdig och effektiv och dagens system med regionerna som fristående aktörer skapar orättvisor, byråkrati och ineffektivitet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Att människor går till arbetet fast de är sjuka bidrar till onödig smittspridning vilket drabbar många människor årligen. Även när vi inte har någon pågående pandemi bidrar detta till onödigt lidande och i värsta fall dödsfall när sköra personer utsätts för smitta bara för att någon inte sett sig ha råd att vara hemma från arbetet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: Den som är rädd att bli uppsagd kan inte planera sin ekonomi, sitt boende och sitt liv på ett långsiktigt sätt, och vågar ofta inte heller lyfta problem på arbetsplatsen, såsom arbetsmiljöbrister eller andra missförhållanden. Att försvara arbetstagares rättigheter ger oseriösa arbetsgivare orättvisa konkurrensfördelar jämfört med seriösa arbetsgivare som missgynnas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ida Friberg: En gruva är ett stort ingrepp i naturen och kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för naturvärden och för människorna för mycket lång framtid. Därför ska gruvdrift inte kunna påbörjas utan att man gjort en ordentlig utredning i det enskilda fallet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Friberg: Jag tror att i takt med oroligheter i omvärlden, och klimatförändringar som skapar naturkatastrofer, så behöver de flesta länder bereda sig på att ta emot fler asylsökande. Det gäller inte bara Sverige utan det är en global fråga. Sverige ska vara öppet för att ta emot asylsökande men vi behöver också bli mycket duktigare på att ta emot de som kommer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Friberg: Det är rimligt att individer som inte är misstänkta för att ha begått brott, inte utsätts för integritetskränkande avlyssning och övervakning. Om samhället ser behov av utökad avlyssning och övervakning så vore det bättre med mera resurser till åtgärder som syftar till att identifiera misstänkta brottslingar, än att lägga mer resurser på att avlyssna och övervaka människor som inte är misstänkta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Friberg: De ekonomiska klyftorna har ökat oerhört starkt i Sverige under ett antal decennier. Det är rimligt att skattetrycket justeras så att klyftorna minskar åtminstone till de rimligare nivåer som var i mitten av nittonhundratalet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ida Friberg: Skogen har mycket stora värden, för klimat, miljö och för mänskligt välbefinnande. Dessa värden bör värderas betydligt högre än de kortsiktiga ekonomiska värdena som skogsbruket inriktas mot.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Ida Friberg har hoppat över denna fråga

Så svarar Ida Friberg: Skola, vård och omsorg. Ett starkt socialt skyddsnät så att dagens unga får en bra utbildning och en god hälsa, oavsett var i landet de bor och familjens ekonomi. En stark och trygg arbetsmarknad där det finns plats för alla. Ett gott liv för äldre med rimliga pensioner och tillgång till vård och omsorg efter behov. En grön omställning till ett hållbarare samhälle där långsiktighet premieras.