Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Karlberg (fotograf null)

Jonas Karlberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker väljarna ska rösta på de som står överst på listan, men den särskilt som vill rösta på en ekonom som är intresserad av hälsa, folkhälsa, hälso- och sjukvård, klimat och regional utveckling kan rösta på mig.

Presentera dig själv

Jag är bosatt i Umeå sedan 2005. Gift och far till tre barn, den yngsta i förskola och den äldsta börjar högstadiet. Min yrkesbakgrund är ekonom med inriktning mot offentlig förvaltning. Jag är för tillfället tjänstledig för att vara regionråd och gruppledare för Vänsterpartiet Region Västerbotten. Tiden som blir över efter arbete och familj går till träningen.

Vad har du för yrke?

Ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

CH Hermansson och Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydligt rödgrön majoritetsregering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonas Karlberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Skattemedel som avsätts för att driva och utveckla skolväsendet ska gå till det, inte till bolagsägare och investerare på jakt efter avkastning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: För att hantera klimatkrisen behöver vi en övergång till förnyelsebara energikällor här och nu. Kärnkraften är inte ett bra alternativ med den teknologi och den tid vi har att förhålla oss till.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Visitation ska ske vid brottsmisstanke. Inte beroende på var en bor eller hur en ser ut.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: RUT-avdraget gynnar främst de som redan har en god ekonomi. De resurserna kan användas bättre. Till exempel inom den gemensamma välfärden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Behoven av det internationella biståndet har inte minskat, snarare ökat. I efterspelet av pandemin och som en effekt av klimatförändringarna, och nu inte också kriget i Ukraina ökar svält och lidande runt om i världen. Sverige har goda förutsättningar för att bidra till ett solidariskt internationellt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: En demokrati behöver inget kungahus. Avveckla kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Vänsterpartiet har ställt sig bakom ett tillfälligt pristak på bensin och diesel men det är inte hållbart i längden, utan måste vara en tillfällig lösning i en undantagssituation. Omställningen till ett hållbart fossilfritt samhälle måste fortsätta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Den kommunala fastighetsskatten behöver kompletteras med en statlig skatt på de högsta taxeringsvärdena.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Privata finansiärer fyller en viktig roll men de kan inte ersätta de offentliga finansiärerna. Förutom att offentligt finansierad kultur har ett demokratiskt uppdrag är också kommun, region och stat stora finansiärer för offentlig konst och kultur. Utan den skulle samhället vara mycket fattigare och tristare att befinna sig i.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Vi behöver omgående och snabbt bygga ut hållbara energikällor. Den utbyggnaden måste ske med respekt för de människor som lever och verkar där utbyggnaden sker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Det går inte att straffa bort fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Det är rimligt att inte behöva tvingas in i kategorier som en inte kan identifiera sig med.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Att ta ett lika stort ansvar för familj och barn är en central jämställdhetsfråga. Som samhälle kan vi ställa krav på att de bidrag vi beslutar om inte bidrar till att förstärka ojämlikhet i form av sämre lön och pensioner t ex för kvinnor och att systemet också ska bidra till att utveckla föräldraskap och kontakt med barnen för bägge föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Nätläkartjänsterna som de fungerar idag leder om resurser från vården till att för en hög kostnad istället behandla mindre åkommor och besvär som ofta skulle kunna hanteras på egen hand.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Permanenta uppehållstånd underlättar en snabb integrering och att snabbare etablera sig på arbetsmarknad och i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: A-kassan har urholkats under lång tid. Den behöver förstärkas. Att permanenta den tillfälliga höjningen är ett första steg.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Allemansrätten är en viktig princip för tillgång till skog och natur och de förslag på förändringar i strandskyddet som tagits upp kommer påverka tillgången till stränder och vatten. Möjligtvis att det ska vara enklare att få dispens i landsbygdsområden, en möjlighet som finns redan idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: När försvaret rustas upp ska det inte ske på bekostnad av den allmänna välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Public service ska ha ett brett uppdrag med både nyhetsrapportering, information och fakta och nöjesprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: För att klara klimatomställningen har vi under lång tid drivit frågan om ett stopp för försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar. Vi vill också bygga ut kollektivtrafik och laddinfrastruktur. Begagnade bilar påverkas inte.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Betyg leder inte till bättre skolresultat, snarare ökad stress och utslagning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig För att alla ska kunna få en lika god samhällsservice oavsett vilken kommun e bor i behöver skatteinkomster omfördelas mellan kommunerna, men statsbidrag behövs också. Orimligt att några av de kommuner som har högst kommunalskatt, och samtidigt svårt att leverera den samhällsservice som kan förväntas av invånarna, också är stora producenter av råvaror och energi och andra värden till samhället.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Prostitution, människohandel och övergrepp är nära sammankopplade.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Marknadshyror leder till en ännu mer ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: För att kunna möta klimatåtaganden och nå ett hållbart samhälle behöver kollektivtrafiken byggas ut. Det behöver byggas ut järnväg för både persontrafik och godstrafik. Stora delar av järnvägsnätet är underdimensionerat i förhållande till behoven av transporter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig För oss som bor utanför de tre storstadsområdena skulle ett förstatligande troligtvis leda till att hälso- och sjukvården centraliserades ännu mer till storstadsregionerna. Däremot behövs det starkare ekonomisk kompensation mellan regionerna från staten, och större utjämning mellan regionerna, för att alla ska kunna erbjudas lika god vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Karensavdraget slår extra hårt mot de som arbetar i yrken med mycket personkontakter och där det är extra viktigt att ha råd att kunna vara sjuk som vård, omsorg och transporter t ex. Karensavdraget slår hårt mot arbetaryrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Vi vill stärka anställningstryggheten, inte försvaga den ännu mer än vad som redan skett.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Kraven på att avsätta medel för återställning efter avslutad gruvbrytning är för låga och efterlevnad till miljökrav för dålig. Beskattningen på gruvdrift i Sverige är dessutom för låg. Det finns flera exempel på hur misslyckade gruvprojekt lämnat stat och lokalsamhällen med problem att hantera många år framåt. Brytningstillstånd måste ges med respekt för lokalbefolkning och urfolks rättigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Människor på flykt ska kunna känna sig trygga i Sverige oavsett var de kommer ifrån. Vi står upp för asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Karlberg: Extra viktig Skatteavdrag och sänkta skatter har ökat ojämlikheterna i samhället. Vi vill vända den utvecklingen och då också beskatta höginkomsttagare i större grad.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Karlberg: För att värna biologisk mångfald behöver mer skog skyddas, över hela landet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Karlbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården