Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sara Lidqvist (fotograf )

Sara Lidqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se ett Sverige som håller ihop, där landsbygderna inte kommer i andra hand och där sjukvården är jämlik oavsett var i landet jag bor. Ett Sverige där vi förmår producera vår egen mat och energi. Ett Sverige där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Ett Sverige där samhällets uppgift är att stötta de allra minsta och svagaste.

Presentera dig själv

Jag är i grunden både samhällsvetare och ingenjör inom datateknik. Jag är född och uppvuxen på Gotland, har studerat i Luleå, arbetat i Småland och är sedan 11 år tillbaka på Gotland där jag är yrkesverksam inom digitalisering och politiskt engagerad. Uppvuxen på en bondgård har jag ett stort hjärta för den gotländska och svenska landsbygden och de gröna näringarna.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare inom digitalisering.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av Kristdemokraterna och Moderaterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sara Lidqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Utbildningens kvalitet, inte en enskild skolas ägandeform, ska stå i fokus. Skolinspektionen bör göra fler inspektioner, ge återkoppling till granskade skolor och stänga skolor med återkommande brister. Skolval och antagning bör ske genom kommunalt samordnad antagning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Det svenska samhället behöver mer el, mycket mer el. Den ska vara utsläppsfri och pålitlig. Därför behövs baskraft i form av kärnkraft och vattenkraft, som kan kombineras med väderberoende vind- och solkraft. Utöka forskningen och modernisera lagstiftningen, så att det blir möjligt att bygga fler reaktorer och på fler platser.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Politiken måste vara lyhörd och skapa rätt förutsättningar för Polisen att på ett effektivt sätt förebygga och bekämpa brott. Möjlighet till visitationszoner i samband med t.ex. skottlossningar är ett av de verktyg som Polisen har efterfrågat. Danmark använder det och där är frågan inte längre kontroversiell. Vi har förtroende för att Polisen skulle använda metoden med måtta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: RUT-avdraget har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen. Utveckla istället RUT till att omfatta fler tjänster. RUT-reformen skapar jobb, inte minst för personer som saknar högre utbildning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Extra viktig Kristdemokraterna är en garant för bibehållet enprocentsmål. Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett effektivt bistånd, med demokrati och mänskliga rättigheter som mål. Däremot behöver formerna för och mottagarna av biståndet ses över, så att mer kanaliseras genom civilsamhälle och mindre genom statliga aktörer. Frys biståndet till extremistiska och våldsbejakande organisationer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungahuset representera hela svenska folket.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Extra viktig Svenska drivmedelspriser riskerar svensk konkurrenskraft och självförsörjning. Förutom sänkt skatt bör inblandning av biodrivmedel sänkas till EU-nivå. Miljön och klimatet tjänar inget på att utländskt biodrivmedel transporteras till Sverige, utan bör istället användas där det produceras. Bilar når platser dit varken räls eller kollektivtrafik når. Vi på landsbygden måste få vardagen att gå ihop.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Det måste vara billigare att bo, särskilt på landsbygden. Vi ska inte återgå till ett system där folk, i allra störst utsträckning änkor och änklingar, tvingades flytta från sina hem för att de inte mäktade med fastighetsskatten. Jag är orolig för att återinförd/höjd fastighetsskatt blir verklighet efter valet nästa år om S, med stöd av MP, V och C, får vara kvar vid makten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Det kommunala vetot gällande vindkraftsetableringar behöver finnas kvar. Utbyggnad av vindkraften måste anpassas efter lokala villkor och det är på kommunal nivå som just sådana kunskaper finns. Vindkraft måste ses som det komplement det är, inte som svensk baskraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Det ska aldrig vara brottsligt att be om hjälp. Däremot är det viktigt att behålla möjlighet att genom den kommunala ordningsstadgan förbjuda tiggeri på särskilda platser. Tiggeri är inte en långsiktig lösning, istället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Vi behöver, via EU, sätta press på de länder där medborgarna lever under svåra förhållanden.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Det är ingen enkel fråga. Varje person måste ha rätt att själv identifiera sig, men samtidigt finns fler aspekter att ta i beaktande. T.ex. forskning kring vård som utgår från kvinnors och mäns kroppars olikheter och könsdiskriminering.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Extra viktig Samhällets allra viktigaste beståndsdel är familjen. Staten och politiker kan aldrig veta vad som passar en enskild familj bäst, utan sådana beslut måste få fattas av de som berörs. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen och vill istället göra den mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningsdagar till varandra eller till andra närstående, exempelvis bonuspappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Den digitala vården behöver dock en annorlunda reglering än idag. Det krävs nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård. Hälso- och sjukvården ska bygga på behovsprincipen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Skydd ska ges till asylsökande under den tid säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Person med tillfälligt uppehållstillstånd som integreras väl i det svenska samhället, försörjer sig själv och klarlägger sin identitet ska kunna få permanent uppehållstillstånd. Om en person inte har integrerats och skyddsbehovet inte kvarstår är grundprincipen att personen återvänder till ursprungslandet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Vi kan inte på egen hand trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av ett militärt angrepp. Säkerhet byggs tillsammans med andra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Kristdemokraterna vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Strandskyddet är orättvist utformat då det ofta är okej att bygga nära vatten i storstäder men inte på landsbygd. Det behövs en rejäl reform, mer omfattande än den som S-regeringen lagt fram tillsammans med sina samarbetspartier, inklusive C. Reformen ska göra att det blir lättare för landsbygderna att utvecklas, även i strandnära läge. Vi ser också att det lokala inflytandet måste stärkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Kristdemokraterna driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast till år 2025. En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om en oförmåga att prioritera. Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Public service ska finnas kvar, men omfattningen behöver ses över och opartiskheten måste garanteras på ett bättre sätt än idag. Fokus ska vara på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Betyg i mellanstadiet ska fungera som en hjälp för elevens utveckling. Det är viktigt med tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in tidigt. Det är fel att betyg ges från olika åldrar på olika skolor. Det kan bli aktuellt att införa betyg från årskurs 4 på alla skolor, men först bör försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 utvärderas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Kommuner som missköter sin ekonomi ska inte premieras, på bekostnad av de kommuner som agerar ansvarsfullt. Däremot kan vissa stöd behöva omformas så att landsbygdskommuner ges reella möjligheter att mäkta med sitt uppdrag vad gäller t.ex. skola och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Kristdemokraterna är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Extra viktig Kostnaderna i både pengar och klimat är alldeles för stora för att motivera snabbare resande med tåg mellan storstäderna. Pengarna bör istället läggas på att rusta upp de många hårt eftersatta vägarna på Sveriges landsbygder samt underhåll och upprustning av befintlig järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Extra viktig För en jämlik och mer effektiv sjukvård i hela landet. Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Kristdemokraterna vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Lidqvist: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar t.ex. med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Lidqvist: Sverige måste ned på samma nivåer som våra nordiska grannländer för att på sikt lösa ut vår integrationsskuld, och på så sätt ge alla dem som redan flytt till Sverige en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Sverige måste samtidigt bli mycket bättre på att utvisa dem som inte har laglig rätt att vara i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Lidqvist: Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Drygt en miljon betalar statlig inkomstskatt idag och en majoritet av svenskarna förväntas betala statlig inkomstskatt någon gång i livet. Vi vill höja skiktgränsen i den statliga inkomstskatten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sara Lidqvists val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården