Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias Åkerman (fotograf Privat)

Tobias Åkerman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se ett pluralistiskt samhälle där staten sätter ramarna via lagstiftning men i övrigt håller en låg profil.

Presentera dig själv

M.Sc. Sustainable Business Leadership från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Vad har du för yrke?

Organisationsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tobias Åkerman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Tobias Åkerman: Vinstutdelningen är inte ett problem så länge skolan erbjuder kvalitet, levererar en god kunskapsutveckling för eleverna eller aktivt vidtar åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten. Alla friskolor som följer skollag, läroplan och skolans värdegrund, och som presterar goda kunskapsresultat, innebär en fantastisk vinst för Sverige.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Tobias Åkerman: Extra viktig Ska vi klara elektrifieringen kommer vi behöva mycket mer av allt, men framförallt storskalig förnybar produktion, i Sverige främst havsbaserad vindkraft, samt i min mening även mer stabil produktion dvs. kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Tobias Åkerman: Nationella riktlinjer bör finnas för hur lokalsamhället ska få del av vinsten vid vindkraftsetablering. Jag vill värna det kommunala vetot.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Tobias Åkerman: Det bör tas fram nationella principer för ersättningar och avgifter som bygger på behovsprincipen” för primärvården. Sedan behövs det en myndighet som tar fram ett förslag till ett separat nationellt ersättningssystem för digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Tobias Åkerman: Sedan 2021 har Sverige en ny migrationslagstiftning, den ska vi ha kvar.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Tobias Åkerman: Jag vill se en mer rättssäker och tydlig lagstiftning där markägaren enklare kan förutse om en tänkt åtgärd kan vara möjlig eller inte.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Tobias Åkerman: Sverige lägger idag lägst andel av BNP på försvaret av länderna runt Östersjön. Det är inte hållbart – varken utifrån det rådande säkerhetsläget eller utifrån behovet att bygga en långsiktigt hållbar svensk försvarsförmåga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Tobias Åkerman: Vi ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Tobias Åkerman: Vill utöka undantagen i turordningsreglerna vid uppsägning. Idag kan ett företag med högst tio anställda undanta två personer. Vi vill att undantaget utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Tobias Åkerman: Mer gruvdrift är helt avgörande för att ta fram de tekniker som behövs för att klara en omställning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias Åkermans val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Pensioner