Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Vasiliki Tsouplaki (fotograf Agnes Stuber)

Vasiliki Tsouplaki

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en noggrann, påläst och engagerad vänsterpartist så vill man få ökad jämlikhet, gröna satsningar och en starkare välfärd så är det V man ska välja.

Presentera dig själv

Jag är tvåbarnsmamma, gillar att dansa och spela fotboll. Jag har velat förändra och förbättra världen omkring mig så länge jag kan minnas och är tacksam för att jag har fått förtroendet att göra det genom partipolitiken. Först som fritidspolitiker, sedan kommunalråd och de senaste fyra åren i riksdagen.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare i samhällskunskap och spanska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det behöver bli ett styre som lutar åt vänster med tydlig jämlikhetsprofil och som sätter miljöfrågorna högt på agendan.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Vasiliki Tsouplaki

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Utbildning är ingen handelsvara. Alla medel som skattebetalarna avsatt för skola ska gå till insatser som gynnar eleverna, som en bra arbetsmiljö för elever och lärare och resurser så att alla kan nå sin fulla potential.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Det finns stora risker i alla led med kärnkraften. Från framtagandet av uran till driften och slutligen förvaringen av det radioaktiva avfallet. Det är dessutom mycket dyrt och tar alldeles för långt tid att få till stånd när vi har bråttom att ställa om till fossilfria energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Jag har svårt att se att det skulle ge särskilt positiva effekter. De kriminella kan enkelt flytta sig men alla de oskyldiga i ett visst område som kan visiteras utan brottsmisstanke kommer känna sig utpekade. Det förstärker känslan av utanförskap och minskar tilliten till polisen hos just de grupper man behöver skapa förtroende hos.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Det finns ingen anledning att skattesubventionera dessa tjänster utan den som behöver anlita någon får betala det som det kostar. Resurserna skulle istället kunna användas inom tex äldreomsorgen för de som inte själva kan städa och som behöver omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Vi har goda möjligheter att göra skillnad för människor i andra länder genom stöd till demokratiutveckling, jämställdhetsinsatser och stöd till utveckling av sysselsättning och ekonomi. De humanitära behoven är mycket stora med brist på mat, rent vatten och sjukvård och det är vår skyldighet som medmänniskor att göra en insats.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Vi behöver ekonomiska incitament för att styra bort från användningen av fossila bränslen. Den sänkning vi föreslagit nu var för att tillfälligt lätta bördan för hushållen i ett extremt läge. Det behövs också skatteintäkter för att bygga ut kollektivtrafik och ge människor en reell chans att leva utan fossildrivna bilar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Jag har inget emot att fler privata finansiärer stöttar kulturen, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna. De behövs för att garantera att resurserna fördelas till kulturen över hela landet och för alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Något måste ske för att fler vindkraftverk ska komma till stånd. Självklart ska det finnas möjlighet till inflytande och en rättssäkerprocess för att placeringen ska bli bra ur alla aspekter men hela landet måste hjälpas åt med klimatomställningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Förbud stoppar inte fattigdomen utan kriminaliserar bara utsatt människor. Det behövs insatser, inte populistiska utspel av det slaget.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ett viktigt steg i den utvecklingen är att både män och kvinnor tar stort ansvar under barnets första år. Det skulle leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor. Samtidigt är det bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Skattemedel behövs för att korta vårdköer för allvarligt sjuka. Idag urholkas resurserna när nätläkare tar betalt av regionerna för att "behandla" förkylningar och andra milda åkommor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Människor på flykt behöver trygghet. Först då kan man behandla trauman, lära sig ett nytt språk och våga tro på framtiden. De tillfälliga tillstånden skapar stress och ohälsa och gör det svårare att komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Även på landsbygden behövs ett strandskydd för att garantera till stränder och för att skydda den biologiska mångfalden. Sen kan det finnas anledning till dispens ibland så den flexibiliteten kan behövas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Skatterna har sänkts under många år samtidigt som behoven är stora inom välfärden. Den satsning på försvaret som kan behövas de kommande åren får inte ställas mot vård, skola och omsorg.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Alla skattebetalare är idag med och bidrar till bolagen och det ska finnas något för alla. Det är viktigt att alla ska kunna få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning utan att betala dyra abonnemang. Det är också en demokratifråga, om många tar del av public service kan man få en gemensam bild av hur samhället ser ut och bli en arena för debatt kring aktuella frågor.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Barn lär sig inte mer av att få tidigare betyg. Istället behövs bra undervisning, kontinuerlig uppföljning och extra resurser för den som behöver det. Många barn blir stressade av betygen och det riskerar också att försämra inlärningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig De enda som tjänar på det är fastighetsägarna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Staten ska ta större ansvar och det är viktigt med ökad jämlikhet över landet men vi tror att det är bättre om det mesta av planeringen sker regionalt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Det blev tydligt under pandemin att det är ett stort bekymmer att människor känner sig tvingade att gå till jobbet trots att de känner sig sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Det är viktigt att vi även fortsatt ställer höga miljökrav på den som ska öppna en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Människor på flykt behöver en fristad och det är en skam hur vi utvisar människor tillbaka till hemska och farliga situationer. De får inte alltid en rättssäker och individuell prövning av sina asylskäl. Självklart behöver fler länder följa asylrätten och hjälpa till men att de idag gör fel kan inte leda till slutsatsen att vi också måste göra det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten med hemlig avlyssning och därför måste huvudregeln vara att det finns ett brottsmisstanke och en skarp prövning av tillstånd. Vid riktigt grov brottslighet kan man göra avsteg från den principen i preventivt syfte.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: De senaste mandatperioderna har stora skattesänkningar gett de som tjänar mest ännu mer. Det har betalats med sämre villkor för pensionärer , sjuka och arbetslösa vilket gett ökade klyftor. Välfärden har fått stå tillbaka, barngrupper i förskola och skola har ökat och ingen har tid att prata med de boende på landets äldreboenden. Nu behövs resurser för att vända den utvecklingen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vasiliki Tsouplaki: Extra viktig Vi har få naturskogar kvar i vårt land och de måste skyddas från avverkning. För att vi ska bevara den biologiska mångfalden behöver runt 30% av skogen skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Vasiliki Tsouplakis val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning