Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mirja Snider (fotograf null)

Mirja Snider

Vad har du för yrke?

Jobbar som kundansvarig inom fastighetsförvaltning.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mirja Snider

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mirja Snider: Kärnkraft är osäker energikälla som är dyr och tar lång tid att bygga. Vänsterpartiet vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mirja Snider: Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer som drabbar personer bara för att de råkar vara i ett visst område är dåligt. Oskyldiga kommer drabbas, risken för rasprofilering ökar och förtroendet för polisen minskar, så att det blir svårare att bekämpa brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Mirja Snider: Skattepengar kan användas på bättre sätt och komma fler till godo.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Mirja Snider: Pengar som idag går till kungahuset skulle göra större nytta om de exempelvis gick till sjukvården eller skolan istället

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Mirja Snider: Vi vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt, som framförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden. 

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mirja Snider: Det behöver underlättas att få till mer vindkraft runt om i landet. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde. Jag tycker dock att kommunen/bygden ska lunna få dra fördel av den energi som tillverkas lokalt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Mirja Snider: Det är omöjligt att kriminalisera fattigdom. I stället behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Mirja Snider: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att välja mellan de två kategorierna man och kvinna passar inte för alla.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Mirja Snider: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna, därför är det viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Idag är uttaget av föräldraledigheten mycket ojämnt. Ett jämnare uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Mirja Snider: Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Mirja Snider: Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs och är bättre för integrationen. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Mirja Snider: Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Mirja Snider: Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Mirja Snider: Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Mirja Snider: Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Mirja Snider: Ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning. För en tioåring är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt. Vi vill att betyg ska sättas från och med årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Mirja Snider: Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Mirja Snider: Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett så allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Mirja Snider: Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Mirja Snider: Vi vill inte förstatliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Mirja Snider: När man är för sjuk för att jobba ska man kunna ha råd att stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Mirja Snider: Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Mirja Snider: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Mirja Snider: Vi står upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Mirja Snider: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Mirja Snider: Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mirja Sniders val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning