Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ella Kardemark (fotograf null)

Ella Kardemark

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Halmstad

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borglig regering med KD och M som bas.

Svar i valkompassen

:

Ella Kardemark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ella Kardemark: Det behöver snarare göras ordentliga kvalitetskontroller. Det är inte driftsform, utan kvalitet på verksamheten som är viktig.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ella Kardemark: Extra viktig Om vi ska lyckas med omställningen krävs mer leveranssäker el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ella Kardemark: Det är viktigt att polisen har en bred palett av verktyg till sitt förfogande.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ella Kardemark: Rut-avdraget är viktigt, inte minst för många kvinnliga företagare. Avdraget skapar arbetstillfällen och minskar svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ella Kardemark: Biståndet är viktigt, men det ska användas effektivt och träffsäkert. Det krävs en god kontroll för att biståndet inte ska hamna i fel händer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ella Kardemark: Kungahuset fyller en viktig funktion och tjänar Sverige väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Ella Kardemark: Extra viktig En akut och viktig fråga. Dagens priser påverkar vanliga familjer som är i behov av bil för att få livet att gå ihop och riskerar att slå ut både åkerinäring och lantbruk. Drivmedelspriset behöver sänkas drastiskt, och det kan göras via skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Ella Kardemark: Extra viktig NEJ till återinförd fastigehetsskatt! KD var starkt drivande i att avskaffa den.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Ella Kardemark: Vi vill värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ella Kardemark: Tiggeri är inte lösningen för att hjälpa människor i svåra situationer. Målsättningen för svensk politik måste istället vara att situationen för dessa människor förändras i deras hemländer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ella Kardemark: Extra viktig En självklarhet! Det familjer själva - inte politiker, som bäst vet hur föräldraledigheten ska fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Ella Kardemark: All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Den digitala vården behöver dock en annorlunda reglering än idag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ella Kardemark: Utgångspunkten är att ge skydd till asylsökande under tiden säkerhet inte kan garanteras i ursprungslandet. Om en person med tillfälligt uppehållstillstånd integreras väl i det svenska samhället, dvs lär sig språket, förstår våra värderingar och försörjer sig själv ska man kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Om inte ska personen återvända till ursprungslandet när skyddsbehov ej kvarstår.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ella Kardemark: Ensam är inte alltid stark. Nato är främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga i vår del av världen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ella Kardemark: Incitamenten måste vara att det ska löna sig att arbeta. Vi vill se en återgång till taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ella Kardemark: Strandskyddet behöver göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära lägen blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ella Kardemark: KD driver på en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2%-mål så snart som möjligt. En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om oförmåga att prioritera. Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än att höja skatterna!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ella Kardemark: KD värnar public service, men för att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ha fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling samt högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Ella Kardemark: Betyg är ett verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur elever klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatser sätts in tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Ella Kardemark: Det sker redan en omfördelning idag. Systemet bör göras om så att staten tar ett större ansvar och att tillväxt inte motverkas av systemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Ella Kardemark: KD är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så att vi kan bygga bort bostadsköerna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Ella Kardemark: Det kostar enorma summor och tränger undan andra nödvändiga upprustningar och satsningar av järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ella Kardemark: Extra viktig En fråga som KD drivit länge. Vi vill ha ett samlat huvudmannaskap istället för 21 olika regioner. Systemet är förlegat och fungerar inte.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Ella Kardemark: KD vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på bostadsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt från arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Ella Kardemark: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är dock viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ella Kardemark: Sverige har historiskt tagit ett oproportionerligt stort ansvar. Sverige brottas med stora integrationsproblem och det är att råda bot på dom som måste vara huvudfokus nu.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Ella Kardemark: Generellt ska skatten ska vara så låg som möjligt och så hög endast som nödvändigt. Inkomstskatterna ska vara utformade så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ella Kardemarks val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sjukvården