Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gustav Essebro (fotograf null)

Gustav Essebro

Presentera dig själv

38 år, med fru och 3 barn på 5, 7 och 9 år. Träning- och sporintresserad, engagerad inom föreningslivet i Vännäs.

Vad har du för yrke?

Avdelningschef inom konsultverksamhet. Verksam inom samhällsbyggnad.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med tanke på de utmaningar Sverige står inför, och de problem som ökat under nuvarande regering, brottslighet, energikris, ökar segregation så behöver vi ett nytt styre för att få Sverige på rätt köl.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gustav Essebro

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Det är inte vinstuttag från friskolor som är problemet med skolan, det är de dåliga resultaten hos eleverna. Det viktiga är skolornas kvalitet, det vill säga hur skolan bidrar till att ge elever en bra utbildning, och en trygg skolgång. Alla friskolor som följer skollag, läroplan och skolans värdegrund, och som presterar goda kunskapsresultat, innebär en fantastisk vinst för Sverige.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Vi behöver en hållbar och planerbar elförsörjning, som inte är beroende av varken väder, eller rysk gas och olja. Här i norr är vi självförsörjande på hållbar reglerbar el genom våra vattenkraftverk. Vi behöver samma trygghet i södra Sverige. Utbyggnad av kärnkraften löser detta.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Sverige ska ha ett generöst bistånd till andra länder. Det viktiga är dock att biståndet går dit hjälpbehoven är som störst. Länder som precis upplevt katastofer, krig eller naturkatastrofer, ska snabbt få bistånd till behövande. Biståndet till statliga aktörer behöver dock minska, och vi behöver ha kontroll, så att inte biståndet går till extremism och korruption.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Vi ska vara stolta över vår monarki, en fin representation för vårt land, som står utanför politiken.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Bränsleskatten och reduktionsplikten på bränslet måste sänkas, för att värna om norrland, vårt inland, och alla människor och företagare som är beroende av bil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Att behöva betala skatt för att man bor i ett hus är orimligt. Man har redan köpt huset för skattade pengar. Återinförd fastighetsskatt skulle drabba många barnfamiljer och pensionärer som redan idag kämpar på marginalen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Gustav Essebro har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: För mig är det en självklarhet att varje familj själv ska få bestämma hur man fördelar sin föräldraledighet. Varje familj vet bäst vad som fungerar för dem. Politiken ska inte lägga sig i föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Tidsbestämda uppehållstillstånd skall vara huvudregel, så länge ett skyddsbehov finns. Efter att man integrerats, lärt sig svenska, accepterar den svenska kulturen och är självförsörjande, då kan ett permanent uppehållstillstånd bli aktuellt. Om man inte integreras och skyddsbehov inte finns, så ska utgångspunkten vara att man reser tillbaka till sitt ursprungsland.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Tillsammans är vi starka! Vi ser nu på Rysslands invasion och krigsföring mot Ukraina, under närmast barbariska former med rapporterade krigsbrott varje dag, hur viktigt det är med ett stort enat stöd mot angrepp. Det får vi i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Huvudlinjen ska vara att få människor i arbete, därför är det viktigt med incitament för att arbeta. Vid högkonjuktur kan A-kassan minska, i takt med att fler jobb skapas, och vid lågkonjuktör kan ersättningen öka.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Strandskyddet bör ses över, och mer makt måste ges till kommunerna att styra över detta.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Skatten bör sänkas, inte höjas. Vid för hög skatt försämras arbetsmarknadens möjligheter till tillväxt och utveckling och skatteintäkterna minskar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Man måste utreda mer så att vi säkerställer att vi uppnår syftet med varför vi ska ha betyg i lägre åldrar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Man behöver se över systemet i sin helhet, så att glesbygdskommuner och tillväxtkommnuner inte ställs mot varandra. Man behöver zooma ut och se helheten. Ex ligger idag boendekommuner och jobbkommuner nära varandra, dessa måste man se som en helhet när systemet utreds.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Skärpt straff för köp av sex är generellt en bra idé. Det kan ex. verka avskräckande, och sexköpen kan därmed minska. Risken finns dock att färre lagförs, när möjligheten för polisen att döma böter vid ett strafföreläggande försvinner.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Innan vi satsar på höghastighetståg måste den befintliga infrastrukturen ses över och fixas till. Befintligt tågnät, samt väg och gatussystemet i Norrland.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Idag ser vi enorma brister i sjukvården, och en väldigt ojämn vårdmöjlighet beroende på var man bor. Regionerna bör reformeras och vården bör förstatligas så alla medborgare får samma rätt och möjlighet till vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Gustav Essebro har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Arbetsgivare bör ha ökade möjligheter att frångå turordningsreglerna för att säkerställa rätt kompetensförsörjning och få ökade incitament för att våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Essebro: Gruvnäringen ger arbetstillfällen, ofta i glesbygd, och ger inkomst till statskassan. Noggrann utredning gällande miljöpåverkan och hänsyn till lokalbefolkningen ska dock självklart finnas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustav Essebro: Det viktiga är att vi ska ge bra möjligheter till de vi tar emot att i första hand få en trygg vistelse i Sverige, tills deras ursprungsländer är trygga igen, och i andra hand att se till att de integreras, lär sig Svenska, förstår och accepterar den svenska kulturen, och får möjlighet att försörja sig.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustav Essebro: Det är viktigt att polisen får de verktyg de behöver för att bekämpa den ökade organiserade brottsligheten vi ser idag.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gustav Essebros val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården