Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Malin Silén (fotograf null)

Malin Silén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för att personer ska kunna uppnå sin fulla potential, oavsett funktionsvariation, familjesituation eller förutsättningar. Jag vill vara den personen som jag själv skulle kunna rösta på.

Presentera dig själv

Uppvuxen i en familj utanför Enköping flyttade jag efter gymnasiet till Örebro för att studera ekonomi och retorik. Efter en snårig utbildning tog jag examen och hade flera korta arbeten innan jag hittade till min nuvarande arbetsplats. På fritiden tränar jag på Friskis och tycker om att gå i naturen. Musik är ett annat intresse och jag har spelat saxofon och gillar Hasse och Tage.

Vad har du för yrke?

Organisationssekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Flera partikamrater runt om i landet.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart vill jag att Kristdemokraterna är med och styr på alla tre nivåer. Förhandlingarna får visa vad detta ger, men jag tror att det är bäst för landet, regionen och kommunen att mycket kristdemokrati kommer fram i styret.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Malin Silén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Det är kvaliteten och inte driftsformen som ska vara i fokus. Fristående skolor medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende och det ska vara kvaliteten som ska stå i fokus. Dock är det viktigt att skolpengen kommer eleverna till del.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Vårt behov av elenergi kommer att öka om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och mer effektiv än dagens, men därför behöver stödet till forskning inom kärnkraftsområdet öka och det behöver tas fram en svensk färdplan för framtidens kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: ROT- och RUT-avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen. Det har också gjort att även låg- och medelinkomsttagare kan dra nytta av tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Jag stöder målet att minst 1 % av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget. Tillsammans med ansträngningar för att åstadkomma fri handel kan vi på så vis möjliggöra högre välstånd och en mer rättvis värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. Appanagets storlek är inte självklart, men jag kan inte avgöra om det behöver minskas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Den tidigare fastighetsskatten gjorde att många tvingades gå ifrån hus och hem. Det är inte rimligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Kulturen behöver möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Det kräver idag en viss grad av offentlig finansiering. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhället – till exempel föreningar, organisationer och trossamfund.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Kommuner bör underlätta för att bygga vindkraft, samtidigt som skyddsvärda miljöer behöver bevaras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Vi bör eftersträva ett samhälle där ingen behöver tigga, men ett förbud är fel väg att gå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Nej. Jag ser hellre att man jobbar med andra lösningar för bättre inkludering av icke-binära personer. T.ex. satsningar för att bekämpa den psykiska ohälsan som är hög bland dessa personer

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Familjens bästa ska stå i centrum och det är viktigt att valfrihet råder så att man slipper riskera att föräldradagar brinner inne. För att upprätta jämställdhet på arbetsmarknaden krävs lika lön för lika arbete och att traditionella kvinnoyrken uppvärderas genom högre lön.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Nätläkare kan vara bra i vissa situationer, men detta bör ske i samarbete med regionerna på något sätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Detta är en svår fråga, men jag tror ändå att det i nuvarande omvärldsläge kan vara bra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Strandskyddet bör reformeras i grunden. Kristdemokraterna vill reformera strandskyddet i grunden. Strandskyddet för små sjöar och vattendrag upp till två meters bredd ska som grundregel tas bort. Kommunerna måste få ett större mandat kring hur utvecklingen längs sjöar och vattendrag ska se ut, och det lokala inflytandet måste stärkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Om vi ska ha ett stärkt försvar behöver det finansieras. Försvaret behöver vara bättre rustat än vad det är nu, men man får absolut inte glömma det civila försvaret vilket behöver stärkas än mer. Det visade pandemin.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Det vore bra, men i dagsläget är det inte realistiskt. Vi behöver få en ny elbilspark och bättre priser på elbilar innan.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Betyg kan vara en bra indikation på hur eleven ligger till och betygsliknande omdömen får gärna ges tidigt. Dock kan betyg från åk 4 vara klurigt för läraren att sätta och frågan är om det blir rättvisande. Risken är också att det blir stigmatiserande vid för tidig ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Köp av sex bör ha ett högt straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Det behöver byggas mer, därför behöver hyrorna upp. Dock får det inte vara så höga hyror att ingen vill bo där.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Rusta istället befintliga järnvägar så att tågen kommer fram i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Ur ett arbetsgivarperspektiv är det klokt med en karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Silén: Det ska vara lättare att säga upp under en kortare period t ex tre månader. LAS behöver reformeras så att fler kommer in på arbetsmarknaden, hur är däremot komplext.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Silén: Både mer och mindre. Det kan behövas fler naturreservat och nationalparker, dock bör skogsbrukare få bra villkor att bruka sin skog utifrån regler för biologisk mångfald.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Malin Siléns val:

 • Pensioner
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg