Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Frida Fröberg (fotograf null)

Frida Fröberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mitt politiska engagemang började för drygt två år sedan och grundar sig i en önskan om att människor ska slippa känna sig otrygga om kvällarna, att skattepengar inte slösas bort och att fler beslut ska tas vid köksbordet.

Presentera dig själv

Jag är 24 år gammal, utbildad statsvetare och älskar att läsa. I dagsläget är jag distriktsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU, i Västerbotten.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering bestående av Kristdemokraterna och Moderaterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Frida Fröberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Frida Fröberg: Det intressanta är inte skolans driftsform, utan kvalitén på utbildningen. Skolors resultat och resursanvändning behöver dock redovisas och rankas, så att friskolor som sparar på undervisningen för att göra stor vinst kan avslöjas om de inte levererar kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Frida Fröberg: Extra viktig Vi har ett stort behov av el, men vi behöver säkra en fossilfri energiproduktion. Här är kärnkraften avgörande eftersom den både är möjligt att planera och ger tydlig effekt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Frida Fröberg: Polisen behöver mer verktyg för at kunna kontrollera personer i områden där det skett exempelvis en skottlossning. Liknande system finns i andra länder och Polisen själva har efterfrågat visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Frida Fröberg: RUT-avdraget ger skattelättnader för den som köper exempelvis hushållsnära tjänster. Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen, därför vill vi inte att reformen avskaffas. Vi vill bredda RUT och tycker att den även ska gälla tjänster som hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Frida Fröberg: Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd. I en värld med nästintill oändliga behov krävs gemensamma ansträngningar. Då är det rimligt att biståndsnivån sätts utifrån ett principbeslut och inte behovsprövas löpande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Frida Fröberg: Det svenska kungahuset tjänar Sverige väl. Kungafamiljen har högt förtroende bland befolkningen och är viktigt för både vårt anseende utomlands och sammanhållningen inom landet. Att ha en opolitisk statschef med djupa historiska rötter anser vi är viktigt för Sverige. Pengar som går till kungahuset, apanaget ska inte bara betala kungafamiljen, utan också för de fastigheter mm som de förvaltar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Frida Fröberg: Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. För att verksamheter ska kunna fortsätta och privatpersoner få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas drastiskt, vilket kan göras via skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Frida Fröberg: Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Frida Fröberg: Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Frida Fröberg: Vi måste värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft. Titta gärna på erfarenheter från Danmark och Finland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Frida Fröberg: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen för dessa grupper i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Frida Fröberg: Vi måste som politiker vara ödmjuka inför att detta inte är en alldeles enkel fråga. Varje person har rätt att själv identifiera sig men vi måste samtidigt ta andra aspekter i beaktning. Några sådana är till exempel forskning och statistik. Inte minst forskning kring vård som utgår från kvinnors och mäns kroppar, könsdiskriminering, samt mäns våld mot kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Frida Fröberg: Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningsdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Frida Fröberg: All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Den digitala vården behöver dock en annorlunda reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Frida Fröberg: Utgångspunkten är att skydd ska ges till asylsökande under den tid deras säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Om en person med tillfälligt uppehållstillstånd integreras väl i det svenska samhället, dvs. lär sig det svenska språket och samhällskunskap samt förstår våra värderingar, försörjer sig själv och klarlägger sin identitet ska personen kunna få ett permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Frida Fröberg: Extra viktig NATO är den främsta garantin för fred och säkerhet i vår del av världen. Vi kan inte på egen hand trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av ett militärt angrepp. Säkerhet byggs tillsammans med andra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Frida Fröberg: Kristdemokraterna vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Frida Fröberg: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning. Idag är regelverket för stelbent och inte anpassat efter de olika förutsättningar som finns i vårt land.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Frida Fröberg: Kristdemokraterna driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast till 2025. Men vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än genom att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Frida Fröberg: Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Frida Fröberg: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Frida Fröberg: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Frida Fröberg: Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Utredningen bör se över förutsättningarna för en mer regional modell där staten tar ett ökat ansvar för utjämningen. Det är också viktigt att systemet tar hänsyn till tillväxtfaktorer. Systemet ska alltså inte motverka tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Frida Fröberg: Kristdemokraterna är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Frida Fröberg: Kristdemokraterna vill avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg eftersom det är ett förslag grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanlagd miljönytta. Projektet riskerar att tränga ut resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Frida Fröberg: Extra viktig Kristdemokraterna anser att staten ska få huvudansvaret för hälso- och sjukvården så att det ges bättre förutsättningar för en jämlik vård. Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt och ger en ojämlik vård beroende på var i landet du bor. Vid sidan av ett statligt huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och långsiktigt.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Frida Fröberg: Vi tycker att karensavdraget i grunden är bra, och att det behövs när sjuklönen i övrigt är betald. Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Frida Fröberg: Kristdemokraterna vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Frida Fröberg: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Frida Fröberg: Sverige har historiskt tagit och tar alltjämt emot oproportionerligt fler asylsökande än våra grannländer. Sverige brottas i dag med enorma integrationsproblem. Sverige måste ned på nordiska nivåer för att på sikt lösa ut vår integrationsskuld, och på så sätt ge alla dem som redan flytt till Sverige en chans att bli en del av samhällsgemenskapen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Frida Fröberg: Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Frida Fröbergs val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården