Val 2022 Valkompass
kommun

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

Om frågan
Strandskyddet innebär att ett område inom minst hundra meter från ett vattendrag inte får bebyggas med hänsyn till naturen och det rörliga friluftslivet. Men kommunen kan peka ut områden där strandskyddet ska upphävas om det är motiverat för utveckling av landsbygden.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Grästorp

Strandmiljöer är känsliga områden som har höga värden både för naturen och friluftslivet. Det finns också gott om andra attraktiva områden i Grästorp som bebyggas före strandnära områden.

S
Socialdemokraterna Grästorp

Strandskyddet är till för att värna biologisk mångfald och se till att allemansrätten kan upprätthållas. Avsteg från strandskyddet bör vara väldigt noga övervägt om det överhuvudtaget ska ske.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Grästorp

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Grästorp

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Grästorp

Sverige har massor av sjöar och vattendrag och det är rimligt att ett visst antal, noga utvärderade, kan exploateras för bostäder

SD
Sverigedemokraterna Grästorp

Viktigt att småkommunen kan erbjuda attraktiva tomter.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Grästorp

Inte okontrollerat byggande men kommunen borde få välja ett antal platser där det tillåts byggande i strandnära miljö, framförallt till platser där alla invånare kan komma att ha nytta av det.