Val 2022 Valkompass
kommun

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

Om frågan
Strandskyddet innebär att ett område inom minst hundra meter från ett vattendrag inte får bebyggas med hänsyn till naturen och det rörliga friluftslivet. Men kommunen kan peka ut områden där strandskyddet ska upphävas om det är motiverat för utveckling av landsbygden.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Svenljunga

Extra viktig fråga

Värna om allemansrätten!

V
Vänsterpartiet Svenljunga

Översvämningsrisken negligeras och jordbruksmark riskerar att förintas

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Svenljunga

Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

M
Moderaterna Svenljunga

Vi har många sjöar och vattendrag som är lämpliga att bo vid. Gärna bygga mycket runt vissa sjöar samtidigt som andra lämnas orörda.

S
Socialdemokraterna Svenljunga

Vi vill värna strandskyddet samtidigt som vi på vissa utpekade platser vill möjliggöra för attraktiva boenden i strandnära miljö.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Svenljunga

I Svenljunga finns över 300 namngivna sjöar, för att bli en ännu attraktivare kommun måste vi kunna ges möjlighet att utnyttja dessa för att erbjuda attraktiva platser att bygga bostäder. Detta utan att ta bort tillgängligheten för allmänhet eller skada naturlivet.

KD
Kristdemokraterna Svenljunga

Vi har gott om sjöar och vi är positiva till fler invånare i kommunen.

LPo
Landsbygdspartiet Oberoende Svenljunga

Partiet har inte lämnat någon motivering