Val 2022 Valkompass
VB

Väsbys Bästa Upplands Väsby

Varför ska väljarna rösta på er?

Väsbys Bästa (VB) är ett lokalt parti som grundades 2014. Vi behöver inte följa något moderpartis ideologiska inriktning, utan vi fokusera endast på frågor som rör Väsby och dess invånare. Idag är vi Upplands Väsbys fjärde största parti tack vare vår målsättning att satsa på och förbättra för alla som redan bor här. Vi som representerar VB bor i alla kommundelar och vi känner väl till vårt Väsby.

Våra viktigaste lokala förslag

Väsbys Bästa vill skapa bättre förutsättningar för idrott och folkhälsa

Väsbys Bästa vill förbättra förutsättningarna för idrott och folkhälsa som gör att såväl unga som äldre mår bra fysiskt och psykiskt. Genom att bygga ut fler idrotts- och spontananläggningar vill vi erbjuda alla våra medborgare möjlighet till fysisk aktivitet och rörelse, både organiserat och spontant. Psykiskt välmående skapas genom bra mötesplatser och goda natur- och kulturupplevelser.

Väsbys Bästa vill bygga nytt bibliotek och seniorbostäder där Medborgarhuset är

Väsbys Bästa vill bygga ett nytt bibliotek på platsen för gamla Medborgarhuset. Idag har biblioteket undermåliga och provisoriska lokaler i Messingen. Ett nytt modernt bibliotek med samlingslokaler, konditori och butiker på bottenvåningen. Senior- och mellanboendeformen trygghetsbostäder för kommunens äldre vill vi se på de övre våningarna. Bibliotekets gamla lokaler kan övertas av kulturskolan.

Väsbys Bästa vill inte ge bort 340 mkr till AB Storstockholm Lokaltrafik (SL)

Väsbys Bästa vill inte att kommunen skänker en bussterminal värd 340 miljoner kronor till Regionen och SL i miljardprojektet Väsby Entré. Vi betalar skatt till Regionen för hållplatser och bussterminaler. Vi menar att SL själva ska bekosta sina anläggningar. Väsbys Bästa är tveksamma till stora delar av det kostnadsdrivande miljardprojektet Väsby Entré som förstör Väsbys natur och fornlämningar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Väsbys Bästa är ett lokalt parti som enbart fokuserar på frågor som rör Upplands Väsby kommun och våra medborgare. Frågor som vi inte kan påverka inom kommunpolitiken eller har möjlighet att besluta över är inte prioriterade hos oss.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Väsbys Bästa vill styra tillsammans med de partier som sätter Väsbybornas önskemål och vilja i främsta rummet. Ideologiska begränsningar får inte hindra eller försvåra arbetet med att göra det så bra som möjligt för de som valt att bosätta sig i Upplands Väsby.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer samarbeta med de partier som tydligast delar våra åsikter.

Svar i valkompassen

:

Väsbys Bästa Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Extra viktig För att kommunens invånare ska ha full valfrihet behövs även ett kommunalt alternativ inom hemtjänsten. Det behöva även för att säkra upp servicen till alla hemtjänsttagare vid händelse om något privat alternativ går i konkurs eller läggs ner plötsligt. En kommunal hemtjänst kan drivas som ett separat kommunalt aktiebolag.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Extra viktig Väsbys Bästa har länge önskat ett nytt bibliotek utanför Messingen och de provisoriska lokaler som biblioteket har idag. Vi önskar att ett nytt bibliotek med samlingslokaler och café i bottenvåningen och senior- och trygghetsbostäder på de översta våningarna, byggs på platsen för det gamla medborgarhuset.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Medborgarna ska ha betydligt större möjligheter att påverka arkitektur och gestaltning av de hus som byggs i kommunen genom medborgardialoger. All nybyggnation överallt i kommunen behöver dock inte vara i äldre stil utan bör anpassas efter de förutsättningar och de byggnader som redan finns på platsen och stilen ska baseras på vad medborgarna helst önskar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Fattigdom kan inte förbjudas. Däremot ska kommunen ha möjlighet att besluta att tiggeri inte ska tillåtas på vissa platser i kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Kommunen bör solidariskt med övriga kommuner i Sverige ta emot det antal flyktingar som Migrationsverket fördelar. Om flyktingströmmarna är stora orsakade av till exempel kriget i Ukraina kan vi inte ta emot "färre" flyktingar i Upplands Väsby. Vi måste ställa upp och vara hjälpsamma mot människor som tvingas fly från sitt hemland på grund av krig.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Extra viktig För att nå upp till en bra servicenivå bör alla anställda inom hemtjänst och äldreomsorg kunna prata och förstå svenska på en tillräckligt bra nivå. Det är också viktigt att de nyanställda kan dokumentera utförda uppdrag korrekt. Om brukaren/kunden själv inte talar svenska kan det vara ett extra plus om den nyanställda utföraren pratar och förstår hemspråket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Extra viktig Det ska vara ett fritt skolval i kommunen. Barnen och föräldrarna ska själva kunna välja skola utan begränsningar eller friskolors egna kösystem. Väsby Bästa vill se ett fritt skolval för alla - det gäller även nyanlända elever. Friskolor ska inte kunna neka att ta emot nyanlända elever utan måste ta sitt ansvar för att skapa jämställda och integrerade skolor i kommunen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Kommunen ska inte finansiera "billiga" hyreslägenheter. Däremot ska det kommunalägda bostadsbolaget utmana och samverka med byggföretagen att få fram prisvärda bostäder utan att ge avkall på en god kvalité. Kommunen kan medverka till hålla nere markpriset för kommunal mark, minskad byråkrati, kortare handläggningstider och endast ta ut skäliga avgifter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Varje bilägare måste själv ansvara för alla kostnader som ett bilinnehav innebär. Kommunen bör mot avgift tillhandahålla publika laddstolpar vid kommunala anläggningar såsom idrottsplatser, skolor eller kommunala besöksmål. Privata markägare, bostadsrättföreningar, arbetsplatser eller stormarknader ska själva står för investeringen av laddstolpar på sina parkeringsplatser.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VB: Extra viktig De politiska företrädarna i kommunfullmäktige bör vara så ödmjuka mot Väsbys invånare att de själva föreslår folkomröstningar då det gäller stora investeringar och viktiga frågor. Exempelvis borde det hållas en folkomröstning om miljardprojektet Väsby Entré där kommunen tänker bygga en bussterminal för 340 miljoner och sedan skänka den till Region Stockholm och AB Storstockholm lokaltrafik!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VB: Extra viktig Väsbys Bästa anser att förskolan och skolan är grunden för ett livslångt lärande där kvalitén på undervisningen är den enskilt viktigaste faktorn så att alla elever kan gå ut med godkända betyg. Kommunen har en skyldighet att ge alla barn skolundervisning och nya skolor som byggs på kommunal mark bör därför ägas av kommunen så att balansen mellan kommunalt och privat upprätthålls.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VB: Extra viktig Kulturen är lika viktig för hälsan och välbefinnandet som friskvård och idrott. Väsbys Bästa anser att vi måste satsa ordentligt på de som redan bor här. Det innebär att vi måste höja anslagen till kultur och fritidsverksamheten. Goda möjligheter till föreningsstöd är mycket viktigt för ett levande, rikt och bra kulturliv i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VB: Extra viktig All kommunal service kostar pengar. Vi måste se till att varje skattekrona fyller sin funktion och inte slösar bort pengar på byråkrati, onödiga utredningar och långa handläggningstider. Enormt tidsödande och komplicerade projekt som Väsby Entré som pågått sedan 2010 och hittills kostat över 400 miljoner kronor måste undvikas. Kommunen måste bli bättre på service och leverans till Väsbyborna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Väsbys Bästa Upplands Väsbys val:

 • Bygga fler idrotts- och spontanidrottsanläggningar
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka elevhälsans resurser