Val 2022 Valkompass
VS

Vårt Söderslätt Trelleborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som utgår ifrån kunskap, beprövad erfarenhet och evidens samt har en gedigen erfarenhet inom områden vi ska besluta om. En trygg och hållbar framtid där individen alltid sätts i främsta rummet. Skola, vård och omsorg samt näringsliv är viktiga frågor för oss. Skattemedel ska förvaltas väl och fördelas klokt så att livskvaliteten ökar för alla kommunens invånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Värna om jordbruksmark och miljö innebär nej till östlig hamninfart och fängelse

Moderna och hållbara infrastrukturlösningar för den lokala trafiken innebär en dragning av ringvägen innanför järnvägsspåret. Detta gynnar samhällsviktiga funktioner, människor och miljö samt sparar värdefull jordbruksmark. Hamninfarten sker fortfarande från väster och ska förbättras i samarbete med Trafikverket, allt för att minska miljöpåverkan och hälsorisker för boende utmed infarten.

Skolan får aldrig bli ett budgetexperiment. Barnen är vår framtid och får kosta!

Minska barngrupperna i förskolan och grundskolan samt öka lärartätheten Utöka resurserna till elevhälsan. Ge elever rätt stöd, motivation och förutsättningar för att uppnå godkända betyg Idrott och hälsan på schemat varje dag ökar inlärningsförmågan Utöka programvalen och programprofiler i takt med samhällets utveckling och efterfrågan Fler yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet

Vård och omsorg ska garantera hög kvalitet i livets alla skeenden

Ledorden i social omsorg ska vara närhet, tillgänglighet, kompetens och trygghet. Ett begränsat antal vårdpersonal ansvarar för samma vårdtagare. Personalen ska ges förutsättningar att utföra sitt arbete i en god arbetsmiljö och med möjlighet till en karriärstege. Det skall finnas äldreboende eller servicelägenheter till alla som vill flytta. Larm ersätter inte mänsklig kontakt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vårt Söderslätt är ett lokalt kunskapsbaserat parti utan anknytning till något riksparti. Vi kan se sakfrågan för vad den är utan att färgas av ideologisk övertygelse. Detta ger Vårt Söderslätt ett unikt spelrum att lösa lokalpolitiska frågor endast med invånarnas bästa för ögonen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt Söderslätt vill spela en avgörande roll i Trelleborg efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan styra med alla som stödjer våra idéer och grundläggande värderingar.

Svar i valkompassen

:

Vårt Söderslätt Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Vårt Söderslätt föreslår en östlig ringväg innanför järnvägen som innehåller flera av/på-farter för att förenkla för alla Trelleborgare. Vägen behövs för den lokala trafiken men ska inte användas som infart till hamnen. Vårt förslag blir billigare, tar mindre åkermark i anspråk och inga hus behöver rivas.

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Vårt Söderslätt lovar att sätta människor och miljö i första rummet. Det innebär att alla byggprojekt måste beakta inverkan för framtida generationer. Därför måste all byggnation vara både miljö- och energismart. Lika viktigt är att tänka på den fysiska miljön för att skapa trivsel, välmående och trygghet.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Sveriges största fängelse planeras i Trelleborg, vilket är förödande för jordbruksmark som tillhör världens bästa. Självförsörjning har blivit ännu viktigare nu med pandemi och krig i Europa. Placeringen nära skolor och bostäder påverkar både trygghet och kommunens varumärke negativt. Fängelse är en riksängelängenhet och andra kommuner har lösningar utan att använda jordbruksmark.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Kommunal och privat verksamt kan mycket väl komplettera varandra till nytta för kommunens innevånare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Det ska självfallet alltid finnas vegetariska alternativ att tillgå. Vilket redan finns på kommunens skolor.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Arbetsmiljö, lön, kompetensutveckling och karriärsmöjligheter är viktigare för att utveckla verksamheten och få en bättre äldreomsorg.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Vissa frågor av stor vikt för kommunen och dess innevånare kan avgöras med folkomröstning. Folkomröstning är även att sätt att öka legitimiteten i ett beslut, vilket är positivt för demokratin.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Vårt Söderslätt anser att allmännyttan har ett visst ansvar för att det finns bostäder tillgängliga för alla.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Vårt Söderslätt anser att det är viktigare vad som görs än vem som gör det. Både kommunala och privata verksamheter ska uppfylla samma krav och arbeta på samma villkor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Behovet av möjligheten att ladda elbilar kommer att öka. Det är då kommunens ansvar att ge möjlighet för placering av laddstolpar, men kommunen är bara en aktör i att tillhanda laddning.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VS: Extra viktig Detta är ingen kommunal fråga, eller ingen fråga alls. Som kommun är vi enligt bosättningslagen skyldiga att ta emot flyktingar enligt den fördelning som görs av Migrationsverket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VS: Extra viktig Vårt Söderslätt stödjer det fria skolvalet. Däremot är det bekymmersamt om etablering av friskolor påverkar den kommunala skolans budget negativt. Som systemet fungerar idag är detta inte en kommunal fråga eftersom det är skolinspektionen som beslutar om vilka skolor som startas. Men vi är motståndare till att kommunen tillskjuter extra medel till friskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VS: Extra viktig Vårt Söderslätt vill satsa på kultur bland annat genom ett kulturhus, att utveckla kulturskolan och återställa bildningsförbunden. Bildningsförbundens bidrag har nyligen dragits in. Det vill vi ändra på. Utveckla kulturskolan så att den blir tillgänglig för alla, även de på landsbygden. Ett gott kulturliv gynnar både innevånare och näringsliv samt gör kommunen mer attraktiv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VS: Extra viktig Vårt Söderslätt anser att skatteuttaget ska styras av behoven, inte tvärt om. Vi anser att dagens nivå är rimlig, men det är viktigt att pengarna läggs på rätt saker. Vårt Söderslätt anser t.ex. att de investeringar som görs i östlig hamninfart inte är "rätt saker".

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vårt Söderslätt Trelleborgs val:

 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Minska gruppstorleken i kommunens förskolor
 • Öka stödet till föreningslivet

Så svarar VS: Extra viktig Vi ser idag ökad psykisk ohälsa i skolan. Utifrån barnets bästa är det kommunens skyldighet att agera. Trelleborgs kommun har den lägsta skolpengen i landet för grundskolan. Det är dags att satsa på skolan och våra barn. Skolan får inte bli föremål för budgetexperiment. Föreningslivet är viktigt för alla för att förbättra hälsan, öka livskvaliteten och gynna integrationen.