Val 2022 Valkompass
VFK

VÅR FRAMTID - KLIPPAN Klippan

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har ett finansierat förslag på en riktad insats mot barn/unga och äldreomsorgen på 150 miljoner kronor mer än något annat parti. Denna riktade insats sträcker sig över en 6-års period och kommer att göra stor skillnad.

Våra viktigaste lokala förslag

Riktad insats på 150 Msek till barn, unga och äldreomsorg

Genom att avyttra 49% av det kommunala bostadsbolaget har vi finansierat en rejäl satsning på barn, unga och äldreomsorg. Pengarna fördelas på ett definierat sätt under en 6-års period. Detta, till skillnad från övriga partiers satsningar, kommer faktiskt att göra skillnad.

Ökat medborgarinflytande

Syftet är att medborgarna mer än idag ska kunna vara delaktiga och kunna påverka. Medborgarens frågestund, medborgardialoger och typ medborgarcenter är några exempel på verksamheter som därför måste utvecklas.

Strukturella förändringar

Beslutsprocesser och beslutsvägar måste kortas. Bättre dynamik i fullmäktige är en viktig del i detta. Därför måste antalet ledamöter reduceras. Dessutom måste kompetens börja få komma före färg vid tillsättande av ordföranden i nämnder och styrelser. Detta kommer Vår Framtid Klippan att verka för.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Våra tankar och synpunkter grundar sig i huvudsak på våra medborgares sakpolitiska åsikter och tankar. Vi har inga ambitioner att göra annat än att fokusera på våra lokala förutsättningar och har därför inte heller några ambitioner till någon riksorganisation.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I vårt valmanifest kan man läsa att vi inte blandar in ideologier i vårt tänk. Med det sagt vill vi efter valet att det är lämplighet framför färg som ska styra vid tillsättning av presidieposterna i de olika nämnderna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej!

Svar i valkompassen

:

VÅR FRAMTID - KLIPPAN Klippan

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Vi måste mer än idag lokalt fokusera på miljö och inte klimat. Vi tror inte på att klimatkompensera och på så sätt köpa sig rättigheter till utsläpp. Vi måste fokusera på vad vi i vår kommun kan göra för att lokalt förbättra vår miljö som till exempel anlägga våtmarker, miljösmart tänk vid nyetablering av kommunala byggnader mm.

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Det måste bli en bättre dynamik på fullmäktigemötena. Eftersom det de senaste mandatperioderna ändå alltid är samma lilla skara av personer som är uppe och debatterar kan vi som kommunallagen säger, begränsa antalet ledamöter till 31.

Kameraövervakningen i kommunen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Vårt förslag är att alla kommunala byggnader ska kameraövervakas. Likaså kan det vara aktuellt med vissa allmänna platser i syfte att öka medborgarnas trygghet

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Konkurrens måste kunna ske på lika villkor för både kommunala och privata aktörer. Det viktigaste är i alla delar att säkerställa kvaliteten i levererade tjänster.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Nej, men däremot ska det alltid finnas alternativa och köttfria rätter på menyn. Om detta införs borde man inte som idag tvinga kökspersonal vid sammanställning av måltider att behöva ta hänsyn till etnicitet och religion.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Ja, som ett projekt på 3 år för att därefter kunna se om det gett önskad effekt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Ja, dels för brukar skull eftersom det inget en trygghet för brukarna. Men också som ett led i en bättre integration.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Ja, för att bland annat underlätta för yngre personer att sätta eget bo och inte tvingas från kommunen för att det inte finns lämpliga bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Ja, så länge kvalitet, trygghet och säkerhet för såväl brukare som anställda kan säkerställas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Absolut i ett uppstartsskede för att driva utvecklingen. Mer tveksamt därefter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VFK: Först måste en integrationsplan värd namnet finnas. Där ska det tydligt framgå planer för utbildning, språkkunskaper och arbete.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VFK: Valmöjlighet måste finnas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VFK: Eftersom det är just de kulturella och fritidsrelaterade aktiviteterna som är berikande för oss människor anser vi att det också måste satsas på dessa områden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VFK: Med planering och god ska vi inte behövs drabbas av ytterligare skattehöjningar. Snarare tvärt om.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

VÅR FRAMTID - KLIPPAN Klippans val:

 • Bygga ut idrottshallarna i Klippan och Östra Ljungby
 • Erbjuda likvärdig kommunal service i alla kommundelar
 • Utöka elevhälsans resurser