Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Växjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet driver en politik för en jämställd och jämlik kommun. Vi satsar på skolan, omsorgen och en stark välfärd. En väl utbyggd och fungerande kommunal service ska finnas i hela kommunen, oavsett vem du är eller var du bor. Vi driver en aktiv klimat- och miljöpolitik där strävan alltid är att vara i framkant som klimatkommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Jämlik skola

Skolan i Växjö kommun blir mer och mer ojämlik, denna utveckling måste vändas. Därför satsar Vänsterpartiet mest pengar av samtliga partier på skolan. För fler lärare i klassrummen, stärkt elevhälsa, förbättrad fysisk och social arbetsmiljö för personal och elever, ökad tillgång till fritidsgårdar och kulturskola. Satsningar på en jämlik skola i hela kommunen med särskilt fokus på landsbygden.

Grön jämlik omställning

Vi har mycket att vinna på en grön jämlik omställning, med politisk vilja och styrning är det möjligt. Vänsterpartiet vill satsa på cirkulär ekonomi som fritidsbank/verktygspool. Ökad produktion av närproducerad energi ex. solceller och solfångare. Vid inköp av varor och tjänster ska miljöpåverkan och sociala villkor beaktas under hela livscykeln. Hållbart byggande både för klimat och individ.

Jämlik välfärd

Vänsterpartiet vill bygga en stark jämlik välfärd för att bygga ett socialt hållbart samhälle. Delade turer ska avskaffas, ökad bemanning för att våra äldre ska få mer kontinuitet i sin omsorg, LOV ska avskaffas. Satsa på förebyggande trygghetsskapande åtgärder genom stärkt fältverksamhet, mötesplatser, familjecentraler och ökat stöd till unga med särskilda behov.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett majoritetsskifte där Vänsterpartiets politik får så mycket inflytande som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Biologisk mångfald är en viktig fråga och om vi kan använda våra kommunala byggnader på landsbygden och i staden för att stötta ekosystem ska vi göra det.

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska prioriteras när staden växer. Såväl för klimatet som ökad trivsel i centrala Växjö vill vi minska bilismen och istället satsa på pendlarparkeringar och kollektivtrafik.

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Lagen om valfrihetssystem (LOV) har inte varit framgångsrik, boende på privata äldreboenden i Växjö kommun är mindre nöjda med vård och service visar undersökningar. Med kommunal drift kan vi säkra kvaliteten, företag ska inte kunna göra vinster på vår gemensamma välfärd. Överetablering kan leda till problem med kostsamma tomplatser i den kommunala verksamheten.

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Detta är alldeles självklart. Växjö kommun omsätter miljardbelopp varje år på inköp och upphandlingar, här finns stor möjlighet för kommunen att sätta press på leverantörer för att få dem att arbeta mer klimat- och miljösmart.

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Att driva en flygplats tillhör inte den kommunala kärnverksamheten och det är inte rimligt att vi lägger många skattemiljoner årligen på att stötta den. För krisberedskap kan en flygplats vara nödvändig, men det är inte en kommunal fråga utan ett ansvar som ligger på statlig nivå.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet anser att Växjö kommun behöver trygga tillgången till exempelvis hyresrätter, fossilfri energi och ändamålsenliga lokaler. Därför är kommunala bolag viktiga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet driver frågan om sex timmars arbetsdag såväl lokalt som nationellt. Det finns många exempel (även från näringslivet) där förkortad arbetstid ökar välbefinnandet hos personalen, minskar sjukfrånvaron och höjer kvaliteten på arbetet. Senast i vårt budgetförslag för 2023 lade vi förslag om att införa sex timmars arbetstid på prov inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att ha de språkkunskaper som krävs för att kunna utföra ett fullgott arbete är jätteviktigt. Vi tror inte att språktest är vägen dit utan har istället föreslagit språkutveckling på betald arbetstid för de inom omsorgen som har behov av det. Genom att arbeta med kunskapshöjande insatser kan vi stärka kompetensen inom en verksamhet som skriker efter personal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Rätten till bostad är en mänsklig rättighet och Vänsterpartiet anser att Växjö kommun ska arbeta för fler billiga hyresrätter. Vi har under mandatperioden lagt förslag om hur detta kan genomföras med hjälp av bland annat andra byggkalkyler och hyresrabatter som gör att fler kan få tillgång till bostäder utan att hyran motsvarar en orimligt stor del av hyresgästens inkomst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Inte minst på landsbygden ska kommunen se till att laddinfrastrukturen byggs ut skyndsamt så att alla kan göra klimatsmarta val för sitt resande. Detta är viktigt även för de turismnäringar som finns runtom i vår kommun och som är beroende av besökare som är bilburna och allt oftare driver sina fordon på el.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Växjö kommun ska ta emot de som kommer hit och som har skäl att söka asyl. Asylrätten är okränkbar. Vänsterpartiets flyktingpolitik ger den som söker skydd en rättvis prövning av asylskäl. Den som beviljas skydd ska tillsammans med sin familj få goda möjligheterna att finna fotfäste i samhället. Permanenta uppehållstillstånd gör att människor kan planera sin framtid och börja bygga ett nytt liv.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Marknadsskolan fungerar inte, ojämlikheten mellan olika skolor ökar liksom skolsegregationen. Detta är ett faktum i Växjö kommun. Vänsterpartiet tycker inte att företag ska kunna tjäna pengar på vår gemensamma välfärd, gemensamma skattepengar ska inte försvinna i aktieutdelningar utan investeras i våra barn och elever. Detta för att alla ska få en likvärdig utbildning och en bra start i livet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Ett aktivt föreningsliv och ett brett utbud av kulturarrangemang och aktiviteter bidrar till ett öppet samhälle. Därför vill vi satsa på bland annat ökat föreningsstöd, utökade öppettider för kommunens fritidsgårdar, sänkta avgifter till kulturskolan, satsningar på skol- och folkbibliotek.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I vårt budgetförslag för 2023 finns ingen förändring av den kommunala skatten.

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Växjös val:

 • Avsätta resurser till avhopparverksamhet
 • Rusta upp allmännyttans lägenheter
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Växjös val:

 • Avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Ge lönepåslag till lärare som tar jobb på landsbygden
 • Verka för att familjecentraler öppnas i Lammhult, Braås och Teleborg