Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett tryggare, mer hållbart Värmdö. Efter många år av marknadslösningar och privatiseringar vill vi ta tillbaka kontrollen över välfärden och göra livet bättre för vanligt folk. Vår politik genomsyras också av ett klimat- och hållbarhetstänk.

Våra viktigaste lokala förslag

Mer resurser till skolan

Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. För att elever ska uppleva trygghet är det viktigt med kontinuitet och god kontakt med lärarna. Genom högre lärartäthet och bättre arbetsvillkor kan personalomsättningen minska och långsiktigheten öka. Men detta bygger på att alla skolor, stora som små, har resurser som möjliggör långsiktighet.

Ökad personaltäthet och kontinuitet i äldreomsorgen

Vänsterpartiet vill att den kommunala äldreomsorgen ska utvecklas och byggas ut. En särskilt viktig fråga gäller arbetsbelastningen och arbetsmiljön. Idag har personalen inte tillräckligt mycket tid för de äldre. Hjälpen blir ofta skyndsam och mekanisk. Det finns inte tid att komma utomhus eller ägna sig åt meningsfulla aktiviteter. För att råda bot på detta vill vi öka personaltätheten.

Använd kulturpolitik för att främja turism, demokrati och integration

En bra kulturpolitik främjar integrationen, stärker demokratin och ökar livskvaliteten. Tyvärr har högerpartierna på senare år sålt ut lokaler, lagt ner konsthallen och snålat in på föreningslivet. Vänsterpartiet vill vända detta och satsa på stärkt stöd till föreningar, avgiftsfri kulturskola och ökat läsfrämjande genom biblioteken.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet vill att Värmdö ska utvecklas till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. För att det ska hända så är vårt inflytande nödvändigt. För att ingå i en koalition eller släppa fram ett annat styre, så kommer vi att kräva inflytande i form av mer resurser till skola, förstärkning av den kommunala äldreomsorgen, en bättre kulturpolitik och mer ambitiösa klimatmål.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar inte med SD.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Energiförsörjningen är en ödesfråga när samhället elektrifieras. Värmdö har stor potential för våg- och vindkraft, inte minst utanför skärgården. Vänsterpartiet anser att kommunen bör verka för att fler hållbara energikällor etableras. Ett villkor är dock att det marina livet inte kommer till skada.

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bostadsbristen är ett stort problem och lösningarna kan inte vänta. Men bostadsbyggandet måste koncentreras till kollektivtrafiknära lägen för att minska bilberoendet och inte överbelasta våra vägar. Dock så behövs det även fler bostäder längre ut i kommunen men den nybyggnationen behöver hålla jämna steg med utvecklingen av infrastruktur.

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet anser att samhället ska stå för finansieringen och ansvara för utbyggnad av vägar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Dagens marknadsdrivna skolsystem är ett misslyckande. Ett problem är att många vinstdrivna skolor marknadsför sig mot lättundervisade elever för att maximera sin vinst. För oss är det inte acceptabelt att en del skolor väljer bort vissa elever. För att skapa en jämlik och sammanhållen skola vill vi förbjuda aktiebolag från att äga och driva skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill bygga 500 bostäder om året i Värmdö så länge vi har bostadsbrist. Vi vill utveckla bostadsområden med blandad bebyggelse, med kvaliteter för såväl ungdomar som barnfamiljer och pensionärer. Det ska bland annat ske genom ett tydligt ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Värmdö Bostäder. För att ytterligare stimulera bostadsbyggandet vill vi införa ett kommunalt investeringsstöd.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill att den kommunala äldreomsorgen ska utvecklas och byggas ut. Alla äldre i Värmdö ska kunna välja hemtjänst och serviceboenden i kommunal regi. För många äldre är omsorgen en fråga om integritet. Därför ska ingen vara utelämnad till vinstdrivande aktörer där det saknas insyn och demokratisk kontroll. Kommunen är alltid ytterst ansvarig för att äldreomsorgen fungerar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Många värmdöbor är beroende av bilen som arbetsredskap eller bor långt ifrån närmsta busshållplats. Därför går det inte att helt avskaffa privatbilismen. För att minska utsläppen behöver andelen elbilar öka. Vänsterpartiet vill bygga fler laddstationer och anordna en kommunal elbilspool. Alla fordon som ägs eller används av kommunen bör drivas av förnybara bränslen.

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: När samhällsfunktioner privatiseras förlorar vi den demokratiska kontrollen. Det går inte att att trygga kvaliteten eller ställa de ansvariga till svars om politikerna lagt ut verksamheten på entreprenad. Därför är det mycket viktigt att kommunen tar ansvar för skola, äldreomsorg och andra samhällsfunktioner och driver dem i egen regi.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla kommuner ska ta sitt ansvar för att hjälpa människor på flykt, så att alla kommuner får en hanterbar situation. Det behövs för att minska segregationen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Demokratin förutsätter att politiker lyssnar. Ändå har politiken i Värmdö präglats av beslut som inte förankrats med värmdöborna. Förändringar i skolorganisationen som inte varit förankrat hos barnen. Omorganisationer inom kommunens egna verksamheter, som gått stick i stäv med den egna personalens rekommendationer. Vänsterpartiet vill istället stärka demokratin.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Marknadsskolan är ett misslyckande som har skapat mycket oreda i Värmdös skolor. Skolkoncerner kan starta nya skolor även om det inte finns ett behov av fler skolplaster. Det leder till att de kommunala skolorna får tomma skolbänkar och lägre intäkter, trots att kostnaderna för lokaler och lärare förblir desamma. Vänsterpartiet anser att skolsystemet bör göras om i grunden.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Värmdös kultur har tyvärr varit hårt ansatt på senare år. Högerpartierna har sålt ut viktiga kulturlokaler, lagt ner Gustavsbergs konsthall och dragit in resurser för föreningslivet. Samtidigt har coronapandemin gjort att biljettintäkterna minskat och en del verksamheter fick stänga ner. Under de kommande åren är det helt nödvändigt att bygga upp nya arenor för fritt kulturutövande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet anser att välfärden behöver stärkas, även om det kostar. Helst vill vi dock inte finansiera välfärdsreformer med höjd inkomstskatt för alla, utan genom att höja skatten för de rikaste, i form av bland annat höjd kapitalskatt, arvsskatt och fastighetsskatt.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Värmdös val:

 • Ge extra stöd till föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre
 • Satsa på kompetensutveckling av befintlig omsorgspersonal
 • Öka personaltätheten inom äldreomsorgen

Så svarar V: Extra viktig Arbetsbelastningen inom äldreomsorgen är hög och arbetsmiljön är ofta bristfällig. Personalen har inte tillräckligt mycket tid för de äldre.För att råda bor på detta vill Vänsterpartiet öka personaltätheten inom äldreomsorgen. För att höja kvaliteten och minska personalomsättningen vill Vänsterpartiet satsa särskilt på kompetensutveckling.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Värmdös val:

 • Göra kulturskolan avgiftsfri
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Öka lärartätheten i kommunens skolor