Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi vill säkra mer resurser till de mest utsatta grupper i samhället. För att vi är bra på att lyssna och sakligt sätta oss in i aktuella frågor. För att vi vill ha ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad socioekonomisk trygghet

Få ned antalet personer som erhåller ekonomiskt bistånd genom satsningar som får dessa personer ut i arbeten som ökar känslan av trygghet i samhället.

Förbättra upplevd trygghet i skolorna

Upplevd otrygghet hos ungdomar är växande och behöver motverkas genom mer personal och mer stöd i våra skolor

Ökad trygghet för miljön

Klimatförändringar och konsekvenserna för miljön är källor till upplevd otrygghet. Vi kan minska oron genom att säkerställa cirkulärt och hållbart tänkande i de politiska beslutsprocesser. Gratis kollektivtrafik, välgenomtänkt samhällsbyggnation och användande av avloppsslam inom växtodling är exempel på vad vi vill satsa på.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har blivit mycket pålästa inom delar av lagen om allmänna vattentjänster och i vissa avseenden har en annan uppfattning än partiet på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst ett styre med socialistisk inriktning som prioriterar socioekonomiska frågor och med bra respekt för framtidens klimatutmaningar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partilinjen gör det omöjligt att styra tillsammans med sverigedemokrater

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet värnar demokratiska grundvärden som rättsäkerhet och personlig intigritet. Vi ser med stor oro på en utveckling av ett övervakningssamhälle, där mänskliga rättigheter och personal integritet hotas. Vi vill satsa mer på andra trygghetsskapande åtgärder. Självklart ska brott bekämpas och hjälp kan tas av kameraövervakning reglerat utifrån gällande lagstiftning.

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om kommunen har ett vägavsnitt som lämpar sig borde man kunna föra en dialog med dem som brinner för frågan. Samtidigt skall man vara tydlig med att eventuella kostnaderna kopplade till detta skall betalas av dem som ordnar med och utövar street-racing. Vi finner street racing tveksamt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ett steg på vägen till gratis kollektivtrafik för alla som i sin tur är ett steg på vägen till ett mer hållbart samhälle.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att äta köttfritt är ett led i att bättre hushålla med naturens resurser

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Inom områden tex bostäder, vatten, avlopp, fastigheter med kommunal verksamhet behövs kommunala bolag då det är viktigt att kommunen äger och driver verksamheter som är av allmänintresse/behov. Inom dessa områden sker inte heller konkurrens med privat näringsliv. Kommunen ska självklart följa konkurrenslagen vid eventuell säljverksamhet och inte snedvrida konkurrens.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Öppnar för att fler skall kunna ha arbeten. Blir avlastande för dem som jobbar med yrket. Givetvis innebär förslaget att man måste tillföra mer resurser till äldreomsorgen för att finansiera reformen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Anställda inom hemtjänst och äldreomsorgen ska kunna kommunicera med vårdtagarna och en viktig del istället för språktest är att anställda erbjuds språkstöd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Viktig att vi har en stor andel bostäder inom allmännyttan som kan erbjuda olika typer av hyresrätter för både ensamboende och familjer till rimlig hyra. Vänsterpartiet är emot marknadshyror. Det ska vara allmännyttan som sätter hyresnivån.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet anser att vård och omsorg inte ska utföras med skattemedel av privata företag. Vi vill ha en gemensam välfärd där vård och omsorg drivs av det offentliga med full insyn och kontroll över kvalitet och arbetsvillkor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Utbyggnad av laddstolpar är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Det blir en mer ordnad infrastruktur med säkerställandet av plats och antal om kommunen har ett ansvar i frågan.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunerna bör solidariskt hjälpas åt med flyktingar. Människor på flykt behöver skydd och därför ska en rättvis prövning av skälen göras, asylrätten. De som beviljas skydd ska alla kommuner i Sverige och EU gemensamt ta ansvar för och ge förutsättningar att få fotfäste i samhället, med permanenta uppehållstillstånd, språkundervisning mm.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skolan ska inte vara en marknadsplats för privata aktörer som tillåts sko sig på skattepengar. Vår vilja och ambition är att vi har bra kommunala skolor för alla elever och att de har samma förutsättningar att ge alla elever en bra grundutbildning och det stöd de behöver.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill att fler ska kunna ta del av kulturlivet. Vi vill att musik- och kulturskolan blir avgiftsfri, oavsett familjens inkomst. Kulturen ska ha en större roll för den sociala inkluderingen och förebygga utanförskap. Kulturen ska vara fri och befria människor.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Vänersborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Renovera idrottshuset i Torpa
 • Servera mer lokalproducerad mat i skolor och på äldreboende