Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vallentuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti för alla kommuninvånare, som strävar efter en kommun där alla är lika välkomna och har samma möjligheter oavsett förutsättningar. Vi vill att kommunen ska göra mer för de som behöver mer och ska finnas som ett stöd för alla. Men alla behöver inte samma stöd eller lika mycket stöd, det är något vänsterpartiet vet.

Våra viktigaste lokala förslag

6h arbetsdag med bibehållen lön inom kommunens vård och omsorg

Det är svårt att få personal att vilja vara heltidsanställda i kommunens vård- & omsorgsavdelningar pga arbetsförhållanden och schemaläggning. Därför vill vi införa 6h arbetsdag med bibehållen lön för att kunna behålla vår kompetenta men deltidsanställdapersonal. Det skulle leda till en schemaläggning som inte är delad och orimlig samt en mer långsiktig arbetsbelastning

Bygga fler hyresbostäder genom det kommunala bostadsbolaget

Kommunen har landets lägsta andel hyresbostäder i bostadsbeståndet trots visst nybygge av sådana de senaste åren. Kommunens bostadsbolag är i dagsläget så gott som vilande, har inga anställda och har inte byggt särskilt mkt senaste decennierna. Vi vill revitalisera bolaget och genom det bygga nya hyresbostäder utifrån det behov som finns snarare än vad som är mest lönsamt.

Högre skolpeng och ökad lärartäthet på kommunala skolor

I kommunens skolor är lärartätheten i dagsläget för låg, elevgrupperna för stora. Vi vill höja skolpengen rejält för att ge skolorna möjligheten att öka lärartätheten så att våra skolbarn får den hjälp de behöver och lärarna inte jobbar ihjäl sig. I de kommunala skolorna vill vi anställa fler lärare just därför.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det finns frågor där medlemmar i den lokala partiföreningen har olika uppfattningar. Likaså finns det frågor där medlemmar i den lokala partiföreningen inte delar åsikt med politiken partiet för på riksnivå. Men som lokal partiförening delar vi i stort de uppfattningar partiet på riksnivå har.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett styre vi är en del av.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunen har landets lägsta andel hyresbostäder i bostadsbeståndet trots visst nybygge av sådana de senaste åren. Kommunens bostadsbolag är i dagsläget så gott som vilande, har inga anställda och har inte byggt särskilt mkt senaste decennierna. Vi vill revitalisera bolaget och genom det bygga nya hyresbostäder utifrån det behov som finns snarare än vad som är mest lönsamt.

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privatbilismen i kommunen är på tok för hög. Det är till att börja med ett problem med utsläpp som riskerar förvärra det klimatnödläge vi befinner oss i, men även en belastning för kommunens vägnät, lokal flora och fauna och en riskkälla för de barn och vuxna som befinner sig i trafiken. Fler pendelparkeringar blir ett incitament för kommuninvånare att ställa bilen och åka kollektivt.

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det skolan behöver är inte tidigare sortering av elever. Barn utvecklas olika snabbt och på olika sätt, skolan ska möjliggöra för alla barn att uppnå sin potential snarare än att tidigt dela in i "bra" och "dålig". Skolan i Vallentuna behöver fler lärare och mindre elevgrupper, så får eleverna bättre individuellt utformad undervisning.

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Polis, räddningstjänst och annan offentlig service ska finnas tillgänglig nära till befolkningen. Att vi är en kommun i utkanten av storstockholm ska inte spela roll i detta sammanhang. Närpolisen har en viktig roll att fylla genom att synas och vara tillgänglig på plats ute i samhället.

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: När en kommun styrs med huvudfokus på budgetbalans närmaste året sker många kompromisser och kortsiktiga perspektiv och prioriteringar trumfar långsiktiga mål. Allt som oftast finns det fina mål i styrdokument som inte når ut i verksamheten och skjuts framåt år efter år. Trots det klimatnödläge vi befinner oss i är dessvärre hållbarhetsperspektivet ett som satts åt sidan. Vi behöver konkreta mål.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är svårt att få personal att vilja vara heltidsanställda i kommunens vård- & omsorgsavdelningar pga arbetsförhållanden och schemaläggning. Därför vill vi införa 6h arbetsdag med bibehållen lön för att kunna behålla vår kompetenta men deltidsanställda personal. Det skulle leda till en schemaläggning som inte är delad och orimlig samt en mer långsiktig arbetsbelastning

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns ingen anledning att införa någon slags extratest vid anställningar. Det finns redan krav på genomgången skola eller motsvarande i Socialstyrelsens rekommendationer. En person som har genomgått en utbildning i grundläggande svenska, oavsett om det handlar om grundskola, SFI eller annat motsvarande har visat på de kunskaper som krävs.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Skolor är en del av samhället, oavsett vem huvudmannen råkar vara. Det är viktigt att hela samhället är med och tar ansvar. Skolor ska präglas av samma förutsättningar och samma krav. Det är enligt forskningen gynnsamt att nyanlända elever fördelas ut i skolor så att elevgrupper på skolorna får en blandad sammansättning, därför bör alla skolor vara en del av mottagandet av nyanlända elever.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att vi ska få en större andel elbilar krävs först en infrastruktur, så att tillgången till laddplatser inte begränsar de som tvekar. Marknaden har haft en möjlighet att styra upp en god täckning av laddinfrastruktur, men har inte tagit den möjligheten. Då behöver kommunen ta ett större initiativ för att få till denna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Hela Sverige behöver ta ett gemensamt ansvar för att ta emot de som tvingats lämna sina hemländer och sitt tidigare liv. Vallentuna har inte tagit emot en stor andel av de som flytt till Sverige i dagsläget. Vi har resurserna och möjligheterna att hjälpa fler. Det är en fråga om medmänsklighet och solidaritet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns frågor där en folkomröstning är viktig, där frågan i sig har så pass stor påverkan på samhället. Dessa frågar är främst frågor på riksnivå, men kan även vara lokala. För oss finns det i dagsläget inte några så viktiga frågor aktuella i kommunen. Då har vi det parlamentariska representationssystemet som är grunden i den svenska demokratin, vi tror att det räcker i kommunen idag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I stort finns det såväl bra som dåliga skolor oavsett huvudman. Vi är inte emot skolor i privat drift, vi är emot den möjlighet att ta ut vinst från skolverksamhet som idag har lett till stora vinstdrivande koncerner. Men den frågan är inte en fråga som är aktuell på kommunal nivå. Vi ser inte att kommunen behöver fler friskolor, men är inte heller ute efter att stänga befintliga.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I Vallentuna finns en stark kulturtradition. Vi har fornlämningar, bibliotek, föreningsliv mm. Men dessa tillgångar behöver möjlighet att frodas. Vi behöver tillgängliggöra kultur- och naturresurser, behöver kunna erbjuda lokalresurser och stöd till ideella verksamheter. Tillgång till och möjlighet att ta del av kultur berikar och inspirerar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kommunens nuvarande drivkraft att hålla nere på eller till och med sänka kommunalskatten har under en längre period lett till verksamheter som saknar marginaler och tvingats till besparingsåtgärder. Det går inte att bespara lite mer år efter år utan att det påverkar verksamheten, vad verksamheten kan erbjuda och hur personalen mår. Som kommun kan vi inte fortsätta tänka så kortsiktigt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Vallentunas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Bygga fler kommunala trygghetsboenden
 • Höja skolpengen i kommunen