Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vadstena

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet vill ta ett helhetsgrepp om äldreomsorg, skola, bostadsbyggande och arbetsvillkor i kommunen. Framtida personalbehov inom bl a äldreomsorg kräver fler hyresrätter som nyutbildade har råd med. Vi är drivande för att minska föroreningarna i Vättern av PFAS-förgiftningen från försvarsanläggningen i Karlsborg. Vi vill ha en långsiktig plan för trädplantering för klimatet och trivseln.

Våra viktigaste lokala förslag

Försvara, utveckla och fördjupa den kommunala demokratin

Den kommunala demokratin måste utvecklas både inom den parlamentariska organisationen och I kontakterna med invånarna. Fler kontaktytor måste till och de som finns måste utvecklas. Dialoger med invånarna ska hållas regelbundet. Möjligheten att ställa medborgarförslag och allmänhetens frågestund på fullmäktiges möten bör återinföras – direktkontakter kan aldrig ersättas med digital kommunikation.

Säkra bemanningen inom skola, vård och omsorg med en långsiktig planering.

Många går i pension de närmaste åren och de ska ersättas. Behov av en utökad bemanning finns också, särskilt inom hemtjänsten då fler äldre vill bo kvar hemma längre. Kraven på kompetensutveckling ökar därmed också. Bra fortbildning ska erbjudas. En informationskampanj för nyrekrytering på gymnasieprogram som utbildar undersköterskor och barnskötare måste till, liksom bättre löneutveckling.

Samordnade klimat- och miljöåtgärder gynnar inte bara Vadstena!

Träd som tas bort ska ersättas. Upprätta också en plan för att utöka trädbeståndet i kommunen. Träden är en del av kommunens lunga. Träd binder koldioxid. Träd ger också trivsel. Skapa en kommunal solcellsspark Fortsätt och intensifiera arbetet för att rädda Vättern från föroreningar. Stoppa utsläpp av PFAS-kemikalier och stoppa gruvprojektet Norra Kärr. Mer samverkan med andra kommuner om Vättern

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vadstenavänstern delar partiets grundläggande värderingar. Uppstår delade meningar löser vi det genom diskussion och överläggning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha samarbete med andra partier kring kloka förslag som är bra för alla invånare oavsett ställning i kommunen. Men Vänsterpartiet eftersträvar inte makt för makens egen skull. Går vi in i ett majoritetsstyrelse ska det finnas tydliga avtal grundade på jämställdhet, klimat- och miljöansvar och allas lika värde. Allt detta måste också bli tydligt i praktiken för att styret ska få vårt stöd.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar inte med SD. Vår värdegrund och människosyn är en annan.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vadstena

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vättern är dricksvattentäkt för flera hundratusen människor och försvarsövningarna är ett miljöhot. Det måste gå att hitta andra platser att öva på.

Kommunen ska säga nej till en fjärrvärmeledning från Mjölby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Som det ser ut i nuläget går det inte att hitta en lokal lösning som är bra, och då kan fjärrvärme via Mjölby vara ett alternativ

En kommunal solcellspark ska byggas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bra för klimatet, egenförsörjning av el i större omfattning är en säkerhetsfråga

Kommunen ska säga nej till nybyggnation på åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Så långt möjligt ska åkermarken som är en av kommunens viktigaste tillgångar bevaras. Ibland måste dock undantag göras eftersom Vadstena är omgivet av åkermark.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig All omsorg är en social angelägenhet som kräver demokratisk insyn för att allas rättigheter och behov ska tillgodoses. Skattepengar ska inte gå till företagsvinster, de ska användas till vad de är avsedda för och inget annat. Basta!

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Nödvändigt därför att en bra äldreomsorg börjar med bra villkor för personalen. Anställningsvillkoren och lönerna inom äldreomsorgen måste förbättras radikalt, det handlar om kvalificerat arbete som måste värderas högre. Vi har motionerat om sex timmars arbetsdag i fullmäktige men fick tyvärr inget gensvar från något annat parti.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Viktigt att anställda kan kommunicera med brukare. Men "språktest" borde kunna praktiseras under anställningsintervjuerna utan att det utförs under förhörsliknande former.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Billiga hyreslägenheter är nödvändigt om kommunen ska kunna rekrytera nyanställd till skola, förskola och omsorg. Unga människor kan inte bygga eller köpa en villa för flera miljoner eller lägga kontantinsats till en bostadsrätt. Behövs kommunal finansiering är det rimligt. Dock är det kommunala fastighetsbolaget vi god kassa och finansiering bör kunna lösas genom bolagets egenfinansiering.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Motivering behövs inte, det är en självklarhet för att bidra till ett fossilfritt samhälle.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunen bör ta emot fler flyktingar - det är en fråga om solidaritet! I dagsläget räknar UNHCR med att över 100 miljoner människor är på flykt från sina hem. Vadstenas andel är färre än tio personer per år. Med en bra integrationspolitik som innebär språkutbildning och yrkesutbildning kommer flyktingarna snabbt in i samhället och utgör en tillgång i det sociala livet och inte alls en belastning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I någon komplicerad fråga kan en folkomröstning vara till nytta. Men grundregeln är att beslut ska fattas av de som valts till uppgiften. Tydliga protokoll ska finnas att tillgå och ansvar för besluten kan då utkrävas - att utkräva ansvar för en folkomröstning är däremot inte möjligt. Det innebär dock inte att allt är bra som det är. En djupare förankring hos invånarna behövs.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Privata företag ska inte driva skolor alls! Skolan är ett samhällsansvar och i privata företag förekommer affärshemligheter som gör att insynsbehovet beläggs med sekretess. Är sedan företagen aktiebolag säger lagen att de ska drivas i vinstsyfte, vilket innebär att skattepengar avsedda för utbildning går till vinster istället. Skräckexemplen är många!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är samhällets livsnerv och det handlar inte enbart om att "konsumera" kultur. Kulturskapares verksamhet - vare sig det är amatörer eller proffs - uttrycker, summerar och ställer frågor om det som rör i människornas tankar och känslor utifrån de erfarenheter som finns. Utan ett levande kulturliv avsocialiseras samhället och en återgång till djurlivet blir det enda som återstår.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vadstena har den högsta kommunalskatten i Östergötland och det finns i nuläget inte förutsättningar att höja skatten. Däremot måste prioriteringar till för att täcka behoven inom särskilt omsorg och skola.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Vadstena har hoppat över denna fråga