Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Tjörn

Varför ska väljarna rösta på er?

Man ska rösta på Vänsterpartiet om man vill se ett jämlikt samhälle där alla barn får chansen att lyckas, där män men framförallt alla kvinnor som dominerar inom välfärdsyrkena så som skola, vård och omsorg får bättre arbetsvillkor. Om man vill se ett krafttag mot utanförskap genom skapa förutsättningar för utbildning, jobb och bostad åt alla . Om man vill att våra äldre ska få en värdig ålderdom

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

Tjorns kommun skall vara en attraktivt arbetsgivare så att kompetenta lärare söker sig hit och stannar kvar. Det skall finnas ett tydligt pedagogiskt ansvar på alla nivåer. Lärarna och förskollärarna skall ha mer tid att fokusera på barnens och elevernas utveckling. Personalen ska fortbildas kontinuerligt. Alla elever och barn skall ha det stöd som behövs för att utveckla & nå sin fulla potential

Vård och omsorg

Mer vårdpersonal till både hemtjänsten och äldreboende Vårdpersonal ska ges tid att kunna ge personlig och meningsfullt omsorg. Att finansieringsansvaret ska ligga på stat, ej kommun. Att vårdtagarna betalar i proportion till betalningsmöjlighet. De med högre inkomst betalar mer än de med lägre. Lön ska bestämmas efter utbildningen och erfarenheter. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Kollektivtrafik för alla.

Det ska vara möjligt att resa billigt, effektivt och klimatsmart utan tvång på att äga en bil. Vårt mål är en avgiftsfri/gratis kollektivtrafik för alla, framförallt skolungdomar som pensionärer. Vi vill underlätta för ett samhälle att ta tillvara på sina resurser och agera klimatsmart. Vi vill ha tätare turer, kollektivtrafik i kommunal regi och i samarbete med (STO) Orust, Tjörn och Stenungsund

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vår strävan är alltid att få så stort genomslag för vår politik som möjligt vilket innebär att vi vår målsättning är att ta över makten efter valet 2022. Vänsterpartiet är beredda att samarbeta med alla partier som vill bidra till att vi tar tydliga steg mot ett mer jämlikt, jämställt och ekologiskt hållbart samhälle.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte styra tillsammans med SD eftersom de inte delar våra värderingar

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Tjörn

Tjörn ska ha två kommunala F–9-skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill att alla skolor ska vara kvar! Vi anser att skolor F-6 är en lugnare miljö och mindre restid för de yngre eleverna vilket påverkar deras möjlighet att lära sig bättre. Dessutom anser vi att den pedagogiska verksamheten blir lidande av för stora skolor/klasser och barnens restid, samt risk för att barn faller mellan stolarna. Vi poängterar kraftigt närhetsprincipens roll i detta beslut!

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Tjörns kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Tjörns kommun ska starta kollektivtrafikbolag tillsammans med Stenungsund och Orust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill ha tätare turer med kollektivtrafik i kommunal regi och i samarbete med (STO) Orust, Tjörn och Stenungsund. Att erbjuda kollektivtrafik gör att man inte nödgas till att äga en bil och bli del i den stora klimatkris som nu äger rum.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Med fri prissättning kommer med största sannolikhet priserna på dessa varor att skjuta i höjden, vilket gör att de mindre ekonomiskt bemedlade invånarna inte kan ta del av alla samhällstjänster som finns. Vi tror på ett gemensamt samhälle där vi alla kan ta del av det utbud som finns till en rimlig kostnad.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: V centralt arbetar för 6h arbetsdag! Vi på Tjörn har nyligen lagt fram förslag om 7h arbetsdag som en inledande process för att i framtiden nå ner till 6h. Människor behöver få mer tid med familj och vänner, mer tid att hinna med livspusslet och fritiden och vara del i en hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att i sin kommun få vara del i den demokratiska processen är inte bara viktigt för den aktuella frågan som avgörs, utan en grundsten i det vi kallar demokratiskt inflytande. Det är alltså alla som berörs i frågan som ska få komma till tals. I kommunkrets har de lokala kommuninvånarna mer kunskap om lokal politik än politiker i riksdagen som inte har förankring i orten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Grunden är att personal skall kunna kommunicera med vårdtagare, därför måste personalen behärska det svenska språket. Dock tror Vänsterpartiet inte på att språktest. Vi anser att grunden för nyanlända skall lära sig svenska är SFI och tidigt komma ut i arbetslivet. Att en nyanländ skall kunna arbeta bredvid inom hemtjänst eller äldreomsorg är enlig vår syn en bra ingång för framtida jobb.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Tjörn är en kommun med många villor och få lägenheter och i synnerhet få billiga hyreslägenheter. För att unga och gamla skall kunna få bostad behöver kommunen finansiera billiga hyreslägenheter. Vänsterpartiet vill se ett växlat samhälle med villor och lägenheter blandat. Partiet vill också att utförsäljning av kommunala hyreslägenheter ska upphöra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet anser att äldreboende och hemtjänst skötas i kommunal regi. Vi har under åren sett flera exempel på när äldreomsorgen drivits i privat regi och den katastrof det inneburit för brukarna. Pengarna skall gå till de äldre och inte till bolag och kapitalister som kalkylerar hur många blöjor som får gå åt per brukare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi måste vara proaktiva och skapa ett större intresse och infrastruktur för att vi alla ska dra vårt strå till stacken genom att erbjuda laddmöjligheter för de som nödgas använda bil som transportmedel, men vi vill samtidigt arbeta för att bygga ut kollektivtrafiken i STO och tätare turer för hela området i Västtrafik.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Absolut inte då både segregation och svårigheter att bli inkluderad i samhället ökar markant beroende på var man bor. Att alla kommuner, rika som fattiga, delar på ansvaret ger större integrationsmöjligheter för att kunna bli en del i vårt samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi motsätter vi oss marknadsskolor och vill ha skolor i kommunal regi. I de kommuner som marknadsskolan har etablerats sig i så har skolans demokratiska, kompensatoriska och sociala uppdrag försvåras. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen när en marknadsskolan etablerar sig är också omfattande. Dessutom har kvalitén på utbildningen försämrats och elevernas kunskapsnivå rasat.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi måste väsentligt öka anslagen till kulturen. Kultur, fritid och idrottsrörelsens huvuduppgift är att bedriva en glädjerik och meningsfull sysselsättning och demokratisk fostran. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att utöva kultur och idrott. Barn och ungdomar ska erbjudas gratis kultur- och fritidsaktiviteter oavsett var de bor, detta för att motverka klasskillnader och segregation.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vård omsorg och skola är enligt vänsterpartiet eftersatt i de flesta kommuner idag. Det måste till stora satsningar för att återställa dessa områden. Vi kan se att det finns andra sätt att skjuta till medel för att återställa god verksamhet, men är heller inte främmande för att vi kan komma att höja skatten för att nå dessa mål. idag har vi i Sverige en mycket snedfördelad skattepolitik.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Tjörns val:

 • Bygga fler trygghetsboenden för äldre
 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, helger och nätter
 • Lägga mer resurser på miljöåtgärder i havet