Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Nordanstig

Varför ska väljarna rösta på er?

EN RÖST PÅ VÄNSTERPARTIET är en röst på starkare och tryggare samhälle - i Sverige och Nordanstig - där vi gemensamt tar ansvar och där allas rättigheter är lika viktiga. Detta ska gälla allt vi gör och ligga till grund för såväl miljötänk som företagande, utbildning som omsorg, för att ta några exempel. Vi ska kämpa för att så mycket vänsterpolitik som möjligt blir genomförd - så ofta som möjligt

Våra viktigaste lokala förslag

Öka bemanningen och personalinflytande inom omsorgen

Vi ser att personalen går på knäna, och det beror inte bara på pandemin. Vi behöver öka bemanningen och för att klara det måste kommunen bli en mer attraktiv arbetsgivare. Därför vill vi att personalen ska vara delaktig när den nya, kommunala hemtjänsten kommer igång. Ta tillvara på personalens synpunkter och förslag. Vi vill helt enkelt se ett större personalinflytande!

Förbättra arbetsmiljön och höja resultaten i skolan!

Nyckeln till bättre resultat i skolan handlar mest av allt om lärarnas arbetsmiljö. Vi vill jobba för minskad administration, högre lärarlöner, en tydlig kompetensförsörjninsplan och mer resurser till lärarnas fortbildning. Då kommer elevernas resultat också att förbättras.

Öka tempot i klimat- och miljösatsningarna!

Kommunens mål att vi ska vara koldioxidneutral år 2030 måste nås! Därför vill Vänsterpartiet: - Satsa mer på kollektivtrafiken genom en lokal kollektivtrafikstrategi och kostnadsfria resor för ungdomar - Trygga cykelvägar mellan kommunens orter - Lokalproducerad mat i kommunens verksamheter - Kommunalt energibolag med miljövänligt producerad el

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har en något mer glesbygdsanpassad syn i frågor om strandskydd, jakt och jordbruk än partiet på riksnivå har, men det finns ingen fråga där vi har en helt anan uppfattning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Om inte Vänsterpartiet kan få egen majoritet, så vore det optimala ett samabete mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, om de senare nu lyckas ta sig in i kommunfullmäktike igen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Nordanstig

Kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar i Nordanstigs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kostnadsfri kollektivtratik handlar om jämlikhet och grundläggande rättigheter att kunna delta i samhälls- och fritidsaktiviteter. Många familjer har inte egen bil och därför kan barn och ungdomar inte ta sig till stranden, fotbollen eller konserten i den större grannstaden. Fri kollektivtrafik handlar om att ge alla samma chans!

Kommunen ska tillåta mer bostadsbyggande i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det här är inte en enkel fråga, eftersom det finns massor med exempel där allmänheten utestängs från bad och strandnära aktiviteter. Det får inte vara så att rika villaägare sätter upp stängsel och därmed utestänger övriga från det de har rätt till. Men, i en kommun som Nordanstig så finns det forfarande gott om plats, och vi skulle kunna vinna mycket på att tillåta lite mer strandnära byggande.

De politiska arvodena ska sänkas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att sänka arvoden i Nordanstig är ett populistiskt förslag. Vi har redan låga ersättningar och väldigt svårt att få tag på fritidspolitiker. Dock, arvodena ska inte heller höjas så mycket, så det kommer vi att kämpa emot.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Svår fråga. Vi behöver alla äta mindre med kött för att möte klimatproblemen, och det gäller även skolan. Men, obligatoriska köttfria dagar riskerar att slå fel och få motsatt effekt, så det är inte säkert att det är ett bra förslag. Vi behöver dock arbeta i den riktiningen, men kanske hellre på ett annat sätt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nu har vi förvisso ingen sådan situation i Nordanstig, men generellt anser Vänsterparetiet att kommunen och kommunala bolag måste få verka och konkurrera på alla marknader om medborgarna i demokratisk ordning bestämmer så.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En arbetstidsförkortning måste till i flera verksamheter, speciellt omsorgen, om personalen ska orka jobba ett helt arbetsliv. Det är en mycket viktig fråga för oss. Dock, det är inte säkert att det måste handla om exakt 6 timmar, och ett införande måste ske så att personalförsörjningen inte blir lidande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla som jobbar inom omsorgen ska kunna tala och förstå svenska, det är en självklarhet. Men, det ska skötas på sättet som görs nu, men handledare och praktiktid, inte med några formella test. När frågan beskrivs på det här sättet leder det till populism och främlingsfientlighet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla måste ha någonstans att bo. Det är en grundläggande mänsklig rättighet. Som bostadsmarknaden ser ut nu, så har inte alla en rimlig chans att skaffa ett eget boende och därför måste stat och kommun gå in och ta sitt ansvar. Kommunen måste bygga fler billiga lägenheter och hjälpa de som behöver att hitta ett boende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I Nordanstig och på flera andra ställen har vi sett hur det går när det privata vinstintresset tillåts utnyttja våra svagaste i samhället. Så ska det inte få vara, i alla fall inte med hjälp av kommunala pengar. I vårt samhälle ska kommunen ta hand om våra äldre och den kommunala verksamheten ges möjlighet att organisera detta på bästa och billligaste sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Här måste kommunen gå före, endera genom att sätta upp egna stolpar eller genom stöd till privata initiativ.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Nordanstigs behöver ALLA invånare, och bortsett från vår moraliska plikt att hjälpa måste vi bli fler för att kunna ta hand om en allt mer åldrande befolkning. Vi hade aldrig klarat av pandemins utmaningar utan alla mer eller mindre nyanlända som under tuffa förhållanden slitit inom omsorg och service. Vi klarar oss inte utan inflyttning av flyktingar och invandrare, varken nu eller i framtiden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet är emot religiösa friskolor, så därför borde sådana inte drivas i vår kommun. Dock, den religiösa friskola vi har i kommunen, har vi dock aldrig haft anledning att rikta någon kritik emot i hur de utövar sin undervisning, detta ska absolut sägas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet har under mandatperioden lagt motioner om att införa enprocentsregeln vid kommunanala investeringar, samt om att införa nya och fler stöd till kulturentreprenörer. Detta har vi gjort för att kulturen är grundläggande i ett samhällsbygge och något som alla ska kunna ta del av. Kommunen gör redan en hel del, men borde göra mycket mer! Kulturskolan ska också göras kostnadsfri.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Inkomstskatten bör inte höjas. I förlängningen borde den snarast sänkas, men det tror vi inte är möjligt just nu. Dock, andra skatter, som kommunen inte rår över, borde definitivt höjas eller införas igen. Här tänker vi tex på fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och finansiella skatter. Kommunalskatten borde också vara lika i hela landet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Nordanstigs val:

 • Höja lärarnas löner i kommunala skolor
 • Utöka bemanningen inom hemtjänsten
 • Utöka utbudet av fritidsaktiveteter för barn och unga