Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Nora

Varför ska väljarna rösta på er?

För att stödja en vänsterpolitik som värnar den offentliga sektorn som skydd nyliberala angrepp.

Våra viktigaste lokala förslag

Minska barngrupperna i förskolan till max 12 barn per barngrupp

Under mandatperioden har de styrande partierna (S, M, C, KD, L) fattat en rad beslut som fått till konsekvens att barngrupperna i förskolan ökat. Stora barngrupper medför negativa konsekvenser så som svårigheter för barnen att knyta an till flertalet olika vuxna, en högljudd och rörig miljö och minskade möjligheter till att pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen.

Miljö

Det kommunala miljöarbetet måste prioriteras och miljöaspekten måste också få större utrymme inom såväl Norabostäder/fastigheter och Samhällsbyggnad Bergslagen. Det är bland annat solceller på kommunala byggnader, behålla ängsmark för biologisk mångfald, arbeta för hyggesfritt skogsbruk och förbättra återvinningsmöjligheterna.

Stoppa personalflykten från vård och omsorgen

S tillsammans med de andra styrande partierna fattade beslut om att ta bort de 2 miljoner som tillsattes tidigare i budget för att arbeta för rätt till heltid med rimliga arbetsförhållanden. Konsekvensen blev det s.k. "hälsoschemat" som fått flertalet anställda inom kommunen att säga upp sig. Detta schema måste bort och vi måste arbeta för arbetstidsförkortning och rimliga arbetsförhållanden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, men vi har olika åsikter (oftast nyansskillnader) i flera frågor, bl a vad som är strategiskt rätt polititik

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa vore en S, Mp, V-regering, med egen majoritet. Även C får vara med om det behövs för regeringsbildningen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, M, L och Kd, i nämnd ordning

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Nora

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har ett väl fungerade centralkök. Skulle bli för dyrt och myndighetskraven på livsmedelshantering är administrativt stora.

Alla familjer som behöver ska få barnomsorg på kvällar, nätter och helger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny högstadieskola ska byggas i Karlsängsområdet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Den gamla skolan är nersliten och en ny skola kan bättre möta elevernas behov.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Leder till försämrad service och blir en dyr lösning. Skattepengar går delvis till vårdföretagens vinster vars ev. vinstuttag inte motsvaras av några ev. fördelar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ett utmärkt förslag som skulle ge drägliga arbetsförhållanden för en utsatt grupp på arbetsmarknaden. Dyrt, men lönsamt i längden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Beror givetvis på hur testet är utformat. Risken kan vara duktig personal sorteras bort. Ca 30% av all vårdpersonal idag är utrikesfödd.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Skyldigheten skall givetvis finnas annars ökar klyftorna. Vinstdrivande friskolor bör förbjudas, som bl. a. i de flesta andra europeiska länder

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vid nybyggnation bör olika upplåtelseformer finnas. Det är viktigt att allmännyttan ger möjlighet för alla att få bostad, inte enbart de som har möjlighet att ta stora lån. Finansiering skall ske främst genom hyressättningen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns bättre områden att lägga skattepengar på

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nej. de fördelas av staten utifrån kommunernas förmåga att ta emot. Historik, ekonomiska förutsättningar osv.. Ansvaret bör fördelas rättvist. Inte en fråga för ett långtgående kommunalt självstyre.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: När de fria marknadskrafterna ger negativa konsekvenser för medborgarna måste ibland det offentliga träda in. Gränsen mellan de offentliga och det privata ansvaret för tydliggöras. Det som det offentliga skall sköta bör inte skötas i bolagsform. Det uppstår lätt konflikter mellan olika lagstiftningar - kommunallag och aktiebolagslag. Lägg över bolagen i kommunal förvaltning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det leder till försämringar om kommunala skattepengar går vidare till privata, ofta koncerner, aktörer på marknaden. Vi saknar idag privata aktörer (undantaget en liten), främst för att vi är en liten kommun. Intresset från profithungriga är lågt. Icke-vinstdrivande friskolor är OK och i vissa fall t o m bra och kan fungera som inspiration för den gängse skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kulturen idag riktar sig i alltför stor utsträckning till en äldre publik. Med lite mer pengar skulle utbudet kunna breddas till ungdomar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skatten skall anpassas efter förmågan att kunna betala skatt och nivån efter behoven. Att Sverige inte har förmögenhetsskatt, arvskatt, låg kapitalskatt m.m. skiljer ut Sverige. Sverige är inte högskatteland. Om detta åtgärdas - kan kommunalskatten ligga kvar. En för stor fråga för ett enkätsvar. Skatten skall anpassas efter behoven i kommunen (höjas, sänkas) och den privata konsumtionen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Noras val:

 • Avsätta resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Införa en gräns för hur många anställda som en hemtjänsttagare ska behöva möta
 • Montera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader