Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Kramfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vårt mål är ett Kramfors där alla ges tillgång till en bra jämlik kommunal verksamhet. Vi kämpar för att alla verksamheter ska ges rätt förutsättningar. När vi ser att något inte fungerar bra så agerar vi för att ändra på det.

Våra viktigaste lokala förslag

Arbete för ett hållbart Kramfors!

Ställa om kommunala bilflottan till icke fossil, energieffektivisering i kommunala bostäder, föra dialog med Kramfors näringsliv kring omställningsarbetet, arbeta för att minska det privata bilresandet genom att erbjuda en mer relevant kollektivtrafik även för landsbygden samt att kommunen är med och stärker den lokala livsmedelsproduktionen.

Klara kompetensförsörjningen i kommunen

Säkerställa rätt till heltid för kommunens anställda och se över möjligheter till reducerad heltidsnorm i utsatta verksamheter. Utifrån svårigheten att bemanna vissa av våra verksamheter arbeta fram en plan över hur vi säkerställer framtida utbildning av personal till kommunens verksamheter. Se över lönenivåer.

Mer förebyggande arbete barn och unga

Införa förebyggande insatser under förskoletiden bestående av riktade hembesöksprogram i samverkan med BVC-familjecentral. Uppsökande program då barn riskerar att fara illa och då skolfrånvaro ökar. De åtgärder som finns idag måste samordnas med målet att ha en snabbfotad organisation. Öppna ungdomsgård i Kramfors med ansvar att även stötta ideella ungdomsgårdar i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vänsterpartiet har lagt en gedigen plan på hur stora klimatsatsningar kan ske under de kommande tio åren. Del av planen är en stor upprustning av järnvägsspår i hela landet, bland annat nya ostkustbanan. I paketet ingick pengar till nya stambanor i söder vilket vi inte anser är nödvändigt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill helst se att vi har egen majoritet, annars vill vi ha ett styre där vi är med och påverkar. Det finns flera partier vi kan tänka oss att samverka med men vissa står oss såklart närmre politiskt än andra. Det viktigaste är att vi kan driva röd politik utifrån behoven.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Kramfors

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill öppna en ungdomsgård i Kramfors och att den sedan har i uppdrag att stödja de ideellt drivna ungdomsgårdarna runt om i kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det viktiga att kommunen på sikt strävar efter att all mat som kommunen serverar är ekologisk och klimatsmat för att vi ska kunna nå klimatmålen. Detta innebär att konsumtionen av kött måste minska. Det kött som serveras ska vara producerat i Sverige..

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill att det är kommunen som äger och driver de verksamheter som det finns behov av i kommunen. På så sätt säkrar vi att skattemedlen inte blir vinster i någon privat ägares ficka utan att varje krona går till det den är avsedd för.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Målet är 6 timmars arbetsdag för alla, inte bara inom äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kan säkert finnas många frågor som man kan folkomrösta om, men det är inte helst problemfritt att ha folkomröstningar. Bör dock prövas i högre omfattning än nu.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Naturligtvis ska alla kunna prata svenska. Arbetsgivaren bör kunna erbjuda språkträning, ex genom språkombud, för att underlätta för passande arbetstagare med ofullständiga språkkunskaper.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I vår kommun har vi ganska billiga bostäder redan, och dessutom ingen kö. I princip ska kommunerna se till att hyror på kommunala lägenheter hålls låga, att det byggs ekonomiskt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ingen ska tillåtas göra vinst på skattefinansierad välfärdsverksamhet. Vi är emot aktiebolag inom välfärdsverksamheten, men däremot positiva till ideburna organisationer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det offentliga ska naturligtvis ta ett stort ansvar för publika laddstolpar, men det bör vara ett statligt åtagande i första hand.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är ett ansvar för alla kommuner att ta emot och stödja flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi har just inga friskolor. Finns en i Docksta som mer fungerar som idé-buren. Vi ska inte ha några aktiebolag som driver skolverksamhet i kommunen!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är en tillväxtfaktor och det som gör livet värt att leva, så vi bör hela tiden sträva efter att utvidga kultursektorn i kommunen

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi betalar alldeles för mycket i skatt i Kramfors och har samtidigt sämre service. Det beror på det ojämlika skattesystemet vi har och som leder till att kommuner liksom Kramfors har de högsta skatterna i landet. Detta kan inte Kramfors ändra själva utan det behövs en översyn nationellt av vårt skattesystem.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Kramforss val:

 • Byta ut kommunens fordonspark till fossilfria fordon
 • Erbjuda alla kommunanställda rätt till heltidtjänst
 • Lägga mer resurser på vård och omsorg