Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Jönköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för ett grönare och rödare Jönköping. Vi har en politik med konkreta förslag för social och ekologisk hållbarhet.

Våra viktigaste lokala förslag

En värdig ålderdom

Det krävs mer personal inom äldreomsorgen. Personalen ska ha goda arbetsförhållanden och mer makt och inflytande över sitt arbete. Satsa på arbetstidsförkortning! Inga privata vinstintressen i omsorgen!

Klimatomställning - nu!

Klimatet är en ödesfråga. Alla politiska beslut måste ta hänsyn till detta. Vi vill göra det möjligt för kommunens invånare att leva hållbart. Bygg mer i trä, ha solceller på byggnader, värna parker och grönområden, förbättra kollektivtrafiken, bygg samman hängande cykelvägnät m m. Värna Vättern. Avveckla flygplatsen och använda marken till industrimark.

Satsa på barn och ungdom

Vi vill ha mer resurser till skolan, fler behöriga lärare och mindre klasser, stärkt elevhälsa och läxhjälp på alla skolor. Avlasta lärarna från administration och anställ fler skolsocionomer. Barn och unga i alla kommundelar ska ges likvärdiga villkor att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Ge musik- och teatergrupper tillgång till bra lokaler. Satsa på Kulturskolan!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett rödgrönt styre. I Jönköping innnebär det V +S + Mp+ eventuellt C.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, KD och M

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska vara en sammanhållande och drivande kraft för ett samhälle där alla kan utvecklas och få ett bra liv. Skola, vård och omsorg ska finnas i hela kommunen.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vare sig centrala grönytor eller jordbruksmark i kommunen ska bebyggas. Vi ska värna åkermarken: kommunens krisberedskap och livsmedelstrygghet behöver förbättras.

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Cykeltrafik tar liten plats, förorenar och bullrar inte och förbättrar folkhälsan och miljön. Fler bör ställa bilen! Då måste det vara enkelt, snabbt och säkert att cykla. Kollektivtrafiken ska förbättras, det handlar bland annat om turtäthet, komfort, trygghet och snabbhet. Utred förutsättningarna att återinföra spårvagn i Jönköping!

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vättern är en av Sveriges största och viktigaste vattentäkter och förser idag 300 000 människor med dricksvatten. Hot mot vattenkvaliteten, t ex gruvdrift, måste undanröjas. Stoppa planerna på en gruva i Norra Kärr!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har föreslagit detta i vår kommun! Att hejda klimatförändringarna är en akut uppgift. Åtgärder för minskad klimatpåverkan är viktiga i all kommunal verksamhet. Detta är ett sätt (det berör även barn och ungdomars hälsa).

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Detta är en av våra hjärtefrågor. Vi har verkar för arbetstidsförkortning under lång tid och har många gånger föreslagit att denna påbörjas inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ska ha en omsorg i kommunal regi med hög kvalitet. Det kräver välutbildad och kompetent personal med goda anställningsvillkor. Personalbehoven är mycket stora. Stäng inte ute människor från arbetslivet! Satsa i stället på utbildning och fortbildning, där språket är av fundamental betydelse.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är inte en kommunal uppgift att finansiera boende. Detta är en statlig uppgift och är därmed en rikspolitisk fråga. Vår stora och starka allmännytta spelar dock en viktig funktion för att hålla hyreskostnaderna på en rimlig nivå.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Privatiseringar leder till vidgade klassklyftor och ökad segregation. Medborgarna förvandlas till kunder och demokratin krymper. Inga privata vinstintressen i omsorgen!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Klimatet är en ödesfråga. Alla politiska beslut måste ta hänsyn till detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Jönköping ska vara en öppen och solidarisk kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I Jönköping går de flesta barn och ungdomar i kommunal skola. På sikt är det vår förhoppning att alla barn och ungdomar gör det. Avskaffa marknadsskolan!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är inte en utgift - det är en investering! Vår bedömning är att nödvändiga satser på kultur, fritid, och föreningsliv innebär att resursförstärkningar är nödvändiga. Hur stora återstår att se. Vänsterpartiet kommer att verka för detta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I dagsläget finns inga skäl att ändra på skattesatsen. Dock: det som styr är givetvis de behov som kommunen har.

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Jönköpings val:

 • Öka insatserna mot våld i nära relationer
 • Öka resurserna till elevhälsan
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Jönköpings val:

 • Bygga ut kommunens cykelvägar
 • Minska barngruppernas storlek i förskolan
 • Säkra likvärdiga skolor i alla kommundelar