Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Hudiksvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet vet att jämlika samhällen är bättre samhällen och att skillnaderna mellan människor inte ska vara för stora. Vi vill ha ett samhälle där vi tar hand om varandra, djur och natur. Vi vill ha en välfärd att lita på, som är till för skolbarn och äldre och inte vinstdrivande företag. Vi vill ha jämställdhet mellan kvinnor och män och vi vet att klimatfrågor måste vara i fokus.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Hudiksvall har under allt för lång tid präglats av effektiviseringar och besparingar. Vi vill bland annat höja grundbemanningen, minska antalet visstidsanställda till förmån för tillsvidareanställningar, och att verksamheten skall testa olika arbetstidsmodeller. Allt detta för att i öka kvalitén för de som använder sig av äldreomsorgen, och villkoren för de som arbetar i den.

Bekämpa långtidsarbetslösheten

Arbetsmarknaden i Hudiksvall ropar efter arbetskraft samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar. Det behövs individanpassade åtgärder som tex utbildning, praktik eller insatser via sociala företag, för att matcha arbetssökande mot lediga arbeten.

Satsa på skolan

Fler behöriga lärare i grundskolan. Inför heltidsmentorer på högstadiet Stärk elevhälsan och pedagogiskt stöd för att fler ska klara skolans mål. Mindre barngrupper och fler vuxna i förskolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill så klart vara med och styra politiskt efter valet då vi anser att vi är det parti som vill skapa ett samhälle för alla inte bara för de rikaste.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Hudiksvall

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att ett centralt stationsläge är viktigt för Hudiksvalls fortsatta utveckling. Vi anser att de utredningar som trafikverket hittills gjort om placering av Ostkustbanan inte räcker för att välja “korridor”. Oavsett exakt vart ostkustbanan hamnar kommer den ha en stor inverkan på omliggande områden och därför måste man ta hänsyn till omliggande kulturmiljö.

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker är bra att det finns skolor i hela kommunen i olika storlekar. Det är viktigt att små barn inte måste åka lång väg för att nå sin skola. Det går även inte att bortse från skolans inverkan lokalsamhället, speciellt vid de mindre skolorna. När det diskuteras skolstruktur måste vi alltid utgå från elevens bästa samt de lagkrav som skollagen ställer på oss som kommun.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill se det serveras mer växtbaserad mat i offentlig sektor. Men att fastslå eller besluta om två obligatoriska köttfria dagar är fel väg att nå det.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Vänsterpartiet Hudiksvall har hoppat över denna fråga

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser det som ett långsiktigt mål. Vi vill under kommande mandatperiod att social- och omsorgsförvaltningen skall testa olika arbetstidsmodeller, där sex timmars arbetsdag kan vara ett alternativ. Vi vill göra det för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, och för att underlätta rekrytering av ny personal.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Idag krävs det redan utbildning för att få anställning i Hudiksvalls kommun, och då ingår det att man behärskar språket. Om det ändå skulle visa sig att det saknas språkkunskaper så bör arbetsgivaren erbjuda hjälp för att öka kunskaperna till en godtagbar nivå.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att alla skolor skall dela på ansvaret att ta emot nyanlända elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det ryms inte inom kommunens uppdrag att direkt finansiera hyreslägenheter. Men bättre planering, förenklade processer, och ett aktivt kommunalt bostadsbolag som tänker utanför lådan kan bidra till fler bostäder med lägre hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen över välfärden. Äldreomsorgen ska styras utifrån de äldres bästa, inte utifrån några bolagsägares intressen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Initialt måste kommunen ta ett ansvar för att en viss utbyggnad av laddstolpar i offentliga rum, men marknaden måste ta ett mycket större ansvar än vad den gör idag. Kommunen kan även stötta genom att tillhandahålla mark på tex parkeringsplatser om marknaden så efterfrågar till förmånliga villkor.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att söka asyl och flyktingstatus är en mänsklig rättighet. Hudiksvalls kommun måste ta sin av ansvaret.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi är för alternativa driftsformer i skola och förskola, så länge de inte drivs med vinstintresse eller med religiösa inslag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi föreslår att justera skattesatsen i Hudiksvall med 50 öre. Pengarna skall användas för att satsa på skolan och äldreomsorgen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Hudiksvalls val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Stärka elevhälsan i kommunala skolor

Så svarar V: Vi måste främst prioritera kärnverksamheten i kommunen. Under alltför lång tid har besparingar och effektiviseringar präglat den kommunala verksamheten.