Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Vänsterpartiet är Halmstads enda vänsterparti. Vi står till vänster under hela mandatperioden och inte bara i valrörelsen. Vänsterpartiet håller vad vi lovar. Vi gör vårt bästa för att förvalta våra väljares röster. För oss är de viktigaste frågorna att öka jämlikheten i Halmstad och att på allvar ta tag i klimatomställningen.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygg bort bostadsbristen/Bryr bostadssegregationen

Vänsterpartiet vill använda HFAB för att bygga bort bostadsbristen och bryta segregationen. Vi vill ställa krav på företag som köper kommunal mark att de ska bygga hyresrätter till rimliga hyror. Vi vill främst bygga mer i västra Halmstad och i orterna, eftersom östra Halmstad redan är tätt bebyggt, med trångboddhet och lite grönyta per person. Vi säger nej till ombildning av HFAB:s hyresrätter.

En välfärd för alla i hela kommunen

Det ska inte spela någon roll var i Halmstad du bor och vilka förutsättningar du har. Den närmsta skolan ska vara den bästa. Samma sak gäller övrig välfärd, som förskola, äldreomsorg och social omsorg. Du ska kunna lita på att välfärden fungerar och att alla dina skattepengar går till välfärd och inte till privata vinstintressen.

Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och äldre

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollektivtrafik. På vägen dit vill vi satsa på unga och äldre. Vi vill ha avgiftsfri kollektivtrafik för unga upp till 19 år och för pensionärer. För övriga vill vi ha lägre taxor. Att satsa på kollektivtrafiken är både en klimatfråga och en jämlikhetsfråga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet vill se ett majoritetsstyre i Halmstads kommun som satsar på välfärden, arbetar för att bygga bort bostadsbrist och bostadssegregation och tar tag i klimatomställningen. Vänsterpartiet är redo att ta ansvar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Moderaterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Vänsterpartiet ser stor potential i den havsbaserade vindkraften. Vindkraften kan snabbt byggas ut och är lönsam. Viktigt är att naturhänsyn tas vid byggnation.

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet menar att platsen är olämplig för ett hotell och inte förenlig med kulturvärdena på platsen. Byggnaden kan också skada riksintresset. Vi tycker inte heller att central mark som vi äger gemensamt ska säljas ut. Österskans/Picassoparken har stor potential som en grön samlingspunkt för alla halmstadsbor, där det kan finnas plats för en mindre byggnad med exempelvis restaurang/café.

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kan framöver finnas behov av en bilbro över Nissan. Det förutsätter dock att Slottsbron framförallt reserveras för kollektivtrafik och att biltrafiken flyttas över till den nya bron. En förutsättning är också att det byggs nya bostadsområden, tex Tullkammarkajen och på Kattegattområdet, då ser vi ett behov av en ny bro. Vi vill inte heller att bron ska kunna breddas för fler bilar i framtiden.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ur klimatsynpunkt menar vi att det blir väldigt svårt att bygga bostäder på området på grund av översvämningsrisken. De bostäder som kan byggas tror vi kommer bli dyra eftersom stora summor kommer behöva läggas på att klimatsäkra området.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I största möjliga mån ska jordbruksmark skyddas från bebyggelse. Sverige behöver öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Dock kan olika intressen stå mot varandra, då Halmstad har stor bostadsbrist. Halmstad och dess orter ligger till stora delar på jordbruksmark och därför är det svårt att undvika att helt bygga där om kommunen ska fortsätta utvecklas och bostadsbristen ska minska.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Bostadsbristen i Halmstad är stor. Det behöver framförallt byggas fler hyresbostäder med rimliga hyror. Vänsterpartiet vill därför ställa krav på att företag som köper kommunal mark ska bygga hyresrätter, varav en del måste ha lägre hyror. Vi vill också ställa krav på de företag som får köpa mark i attraktiva lägen, också bygger exempelvis i våra mindre orter.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet är positiva till kommunala folkomröstningar men tycker det är viktigt att det gäller frågor där kommunen har mandat att ta beslut. Vi är positiva till folkomröstningar i viktiga principiella frågor och i frågor som är viktiga för kommunens utveckling.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att nyanlända får bra möjligheter att snabbt lära sig svenska. Det bör framför allt ske genom bättre språkundervisning och mer resurser till SFI. Språkkrav gör det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden. Givetvis är det viktigt med förståelse av språket. Det bästa sättet att säkerställa det är att att välfärden har tillräckliga resurser och att personalen har bra villkor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att det finns god tillgång till publika laddstolpar i hela kommunen. Elbilar är en viktig del av klimatomställningen. Kommunen ska ta ett stort ansvar för detta och se till att det finns möjlighet till laddning runt om i kommunen, både i staden och i våra orter på landsbygden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Asylrätten är en mänsklig rättighet och Halmstad ska ta emot de flyktingar som har behov av att komma hit. Det är viktigt att alla kommuner i hela Sverige tar ett gemensamt ansvar. Halmstad ska vara en kommun där vi alla känner oss trygga, oavsett varifrån vi kommer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan och det privata vinstintresset i hela välfärden. Alla skattepengar ska gå till eleverna och inte bli till vinster i privata företag. Därför vill vi att bara skolor som är ickevinstdrivande ska få bedriva skolverksamhet, som exempelvis kooperativ. Dessa skolor kan vara ett bra komplement till den offentliga skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är en jämlikhetsfråga. Alla ska ha möjlighet att både utöva och uppleva kultur oavsett plånbok. Vänsterpartiet vill därför framförallt satsa på kultur för unga. Helst vill vi se en helt avgiftsfri kulturskola med stort fokus på att nå ut till alla barn och unga oavsett bakgrund. Vi vill också se fler lokaler för kultur och föreningsliv runt om i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det är behoven som ska styra. Vänsterpartiet vill ha en välfärd att lita på för alla i hela kommunen. Vi ser hellre höjda skatter för höginkomsttagare och på kapital på nationell nivå än höjd kommunalskatt men vid behov höjer vi hellre kommunalskatten än sänker kvaliteten i välfärden. Halmstad är idag en rik kommun som kan förbättra välfärden utan någon större skattehöjning.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Halmstads val:

 • Anställa mer personal på Andersbergsskolan
 • Stationera fler socialarbetare på Andersberg
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill öka jämlikheten i hela Halmstad. Ökad jämlikhet ökar tryggheten. Det innebär att vi vill satsa på välfärden och på det förebyggande arbetet på Andersberg, men också i andra delar av kommunen. Vi behöver satsa på skolan, socialtjänsten, att fler kommer i arbete och en jämlik fritid för alla barn och unga.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Halmstads val:

 • Bygga fler billiga hyreslägenheter
 • Det ska vara två undervisande lärare per lektion i kommunala skolor
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor

Så svarar V: Extra viktig Bostadsbristen i Halmstad är stor, framförallt för dem med lägre inkomster. Många familjer är trångbodda. Därför behövs det fler bostäder med rimliga hyror. Jämlikheten i skolan måste öka. Därför behöver vi satsa på bland annat fler lärare. Mer resurser behöver styras till de skolor där behoven är störst. Förskolan är grunden, därför vill vi minska gruppstorlekarna, framförallt för de yngsta.