Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Grums

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att vänsterpartiet står för en politik som värnar de svaga i samhället. Vi vill minska klassklyftorna och öka jämlikheten och jämställdheten i samhället. Ett jämlikt samhälle där alla har det lika bra är en förutsättning för att komma till rätta med sociala problem. Vi säger nej till vinster i välfärden skatten ska gå till det gemensamma, vi vill också satsa på miljö och klimatomställning

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre arbetsvillkor för personal inom äldreomsorgen

Vi vill att äldreomsorgen i Grums ska ha fast anställd personal (anställ timvikarierna) och att det satsas på såväl arbetstidsförkortning som utbildning och kompetenshöjning. Vi menar att det leder till friskare personal som orkar med sitt jobb samt att det höjer arbetets status. En arbetstidsförkortning ska givetvis ske med bibehållen lön.

Skolan i Grums kommun ska vara jämlik, jämställd och hålla hög kvalitet

Vi vill arbeta för att elever som bor i Grums också vill stanna kvar och gå i skolan i Grums, och inte välja skolalternativ utanför kommunen. Det innebär att den kommunala för- och grundskolan måste borga för att varje elev får en god utbildning, den kommunala skolan ska vara en skola som kan möta alla barn och unga utifrån deras olikheter och skiftande behov. Mer resurser till skolan.

Satsa på ett klimatsmart Grums

Vi vill driva på i arbetet mot ett klimatneutralt Grums. Kommunen ska skyndsamt bli fossilfri och inkludera företag och kommuninvånare i omvandlingen. Konkreta förslag på hur det ska gå till behöver arbetas fram i brett samförstånd!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att vår kommun ska styras av en stark vänster. Det är det enda alternativ som borgar för att medborgarna garanteras att de kommunala resurserna används för allas bästa. Det är bara vänstern som står för en rättvis fördelning av de samhälleliga resurserna, där skattepengarna används för en gemensam välfärd.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Grums

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att få försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det ställs redan krav på motprestation, den som söker försörjningsstöd måste stå till arbetsmarknadens förfogande, vara arbetssökande samt ta det jobb som erbjuds. Om vederbörande lider av någon sjukdom, t.ex. beroendesjukdom ska hen underkasta sig den behandling som erbjuds. Sökande måste dessutom vidta de mått och steg hen kan för att försörja sig själv, använda sparmedel, sälja kapitalvaror etc

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det gagnar mijö och klimat att äta så lite kött som möjligt. Ju mer vegetariskt vi äter ju bättre är det för miljö och klimat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att det finns kommunala bostäder exempelvis. Det är också viktigt att kommuner kan bedriva viss verksamhet som är för alla kommuninvånares bästa, exempelvis inom områden som friskvård, folkhälsa, vård och omsorg. Vissa verksamheter lämpar sig inte för privat drift, kommunala bolag garanterar att verksamheter bedrivs för allas bästa och att ev vinst går tillbaka till verksamheterna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det skulle få positiva effekter för såväl sjukskrivningar som utslitning och trivsel för de anställda. Alla studier som gjorts av arbetstidsförkortning visar att anställda orkar med sitt arbete bättre, och sjukskrivningstalet går ner. Folk orkar kanske arbeta tills de går i pension. Dessutom kan det höja yrkets status och leda till att fler vill jobba inom äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om det ska hållas fler kommunala folkomröstningar vet jag inte om man kan säga. I det fall en fråga lämpar sig för folkomröstning ska det hållas en sådan, men det måste bedömas och analyseras ordentligt. Det kan aldrig vara ett självändamål att hålla kommunala folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det ska verkligen bedömas från fall till fall, det går inte att säga att alla som ska jobba inom olika verksamheter måste klara ett visst språktest. Huvudsaken är att vederbörande kan sköta det arbete som den anställs för att utföra. Krävs vissa språkkunskaper så är det i så fall ett krav för anställning. Vi kan exvis behöva personal med norska, finska eller danska som modersmål.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla skolor som bedrivs med skattemedel ska ha samma krav vad gäller vilka elever som ska tas emot.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ja, kommunala bostadsbolag och fler hyreslägenheter behövs verkligen. Bostadsmarknaden ska inte bestå av övervägande privatägda alternativ eller bostadsrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nej, det har visat sig att det fungerar mycket dåligt. Äldreboenden och hemtjänst hör till de kommunala verksamheter som inte lämpar sig att läggas ut på privata utförare av den anledningen att det är verksamheter som inte ska bedrivas för att gå med vinst, framförallt inte vinst som hamnar i multinationella företagares fickor. Alla verksamheter som bedrivs med skattemedel skall drivas offentligt

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om vi ska underlätta en miljö- och klimatomställning måste vi se till att det finns kommunala laddstolpar för elbilar, även för hyresgäster i kommunala bostadsområden. Vi ska underlätta för människor att ladda sina elbilar ekonomiskt och lättvindigt.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla kommuner ska ta emot nyanlända flyktingar, men det måste ske i samarbete med kommunen ifråga. Staten måste ställa anständiga krav på kommunerna, och det ska fördelas rättvist utifrån varje kommuns möjligheter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det finns inga privata skolor i Grums kommun. Vi har endast friskolor som inte är vinstdrivande, och så vill vi att det ska förbli. Kommunala skolor och icke-vinstdrivande friskolor är en utmärkt modell.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Mycket mer än i dag. Vi har en kulturskola, en fd musikskola, som vi vill ska drivas kommunalt. Det innebär en kostnad för kommunen. Vi vill även behålla vårt fina bibliotek, inga nedskärningar där alltså. Det skulle även vara välkommet att satsa mer på olika typer av kulturella begivenheter i kommunen, teater, filmvisning, konserter etc.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har redan en relativt hög kommunalskatt. Det är tveksamt om det går att höja skatten så som det ser ut i dag. Dock är det svårt att sia om framtiden, kanske blir vi tvingade att höja.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Grumss val:

 • Ge timvikarier i äldreomsorgen fast tjänst
 • Lägga mer resurser på skolan
 • Öka andelen el från solenergi och vindkraft