Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Rösta på Vänsterpartiet: Om du vill att klimatfrågan tas på allvar och att politiken fattar konkreta beslut som minskar utsläppen. Om du vill att dina skattepengar ska användas till äldreomsorg, skola/förskola och vård och inte tas ut i vinster i privata bolag. Om du vill att Gotlandshem ska bygga fler hyresrätter med rimliga hyror både i Visby och på landsbygden.

Våra viktigaste lokala förslag

Den gotländska välfärden ska drivas utan vinstintresse

Vänsterpartiet vill att välfärden ska drivas utifrån behoven och inte styras av aktieägares vilja att plocka ut vinster. Därför arbetar vi för att välfärden på Gotland ska drivas utan vinstintressen. Vi börjar med att de äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal tas tillbaka i offentlig regi och drivs av Region Gotland. Det blir bättre för de boende och bättre för personalen.

Klimatet kräver en bättre och billigare kollektivtrafik

Vänsterpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken och förbättra färdtjänsten. Vi vill sänka biljettpriserna och göra kollektivtrafiken gratis för barn och unga både i landsbygdstrafiken och stadstrafiken. Det långsiktiga målet är en helt avgiftsfri kollektivtrafik. Det måste vara möjligt att välja bussen oavsett om du bor på landsbygden eller i Visby.

Bättre uppväxtvillkor för barn och unga på Gotland

En skola och förskola som ser varje barn och ger alla barn en bra utbildning och start i livet är grundläggande i ett jämlikt samhälle. Förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och deras familjer är ofta avgörande. Det behövs meningsfull fritid för alla, oavsett föräldrarnas ekonomi. Därför satsar vi bland annat på förskola och grundskola, förstärkt elevhälsa och gratis kulturskola.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett politiskt styre som driver politiken åt vänster, bort från marknadslösningar och underfinansiering av välfärden. För det krävs ett starkt Vänsterparti. Vi samarbetar gärna med andra partier och arbetar för ett styre utan borgerliga partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vattenbrist är ett stort problem på Gotland och många olika lösningar måste samverka för att säkerställa tillgången på vatten och samtidigt låta de gotländska grundvattentillgångarna återhämta sig. Samtidigt är en avsaltningsanläggning en mycket stor investering och avvägningen måste göras om det är värt pengarna eller om det istället behöver göras andra insatser.

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Pengar som är tänkta för äldreboenden ska gå till det och inte till vinster i privata bolag. Vi vill i första hand att de boenden som drivs på entreprenadavtal ska tas tillbaka i offentlig regi. Det har visat sig att det är mycket svårt att säkerställa kvaliteten på boendena och att upphandlingar som har pris som avgörande faktor driver ned kvaliteten och både de boende och personalen drabbas hårt

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det behöver göras ett ordentligt omtag om användandet av naturresurser. Kalken från Gotland kommer att behövas även framöver men det är inte hållbart att bryta i den takt och skala som sker nu. Det är också svårt att garantera det gotländska grundvattnet vilket är helt avgörande för vår ö. Mycket mer måste göras för att prioritera hur vi använder våra råvaror och hur det ska kunna göras med hänsyn

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att människor ska kunna bo och leva på landsbygden och då behöver det finnas skolor väl spridda över ön. Det viktigaste är förstås undervisningen men det finns också en gräns för hur lång tid per dag som barn ska behöva spendera i en skolbuss.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det behövs nytänkande när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor i stora delar av välfärden. Att sänka arbetstiden med bibehållen lön bör prövas för att se om fler lockas till yrkena på det sättet och om sjukfrånvaron kan sänkas. Samtidigt är sänkt arbetstid viktigt för att fler ska kunna vara aktiva i samhället på sin fritid och det frigör också tid för mer hållbara val i vardagen.

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kan förstås finnas tillfällen då folkomröstning skulle vara ett bra sätt för gotlänningarna att göra sina röster hörda och avgöra viktiga frågor. Jag tror dock mer på andra sätt att utveckla den lokala demokratin genom fler och bättre medborgardialoger och bättre dialoger med olika typer av brukarråd och medborgarråd.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns många olika typer av yrken inom det område som nämns. I vissa yrken är språket helt avgörande och i andra är det mindre viktigt. Det behöver avgöras i förhållande till vilken funktion man har i sitt arbete och inte generellt. Det finns risk att man istället missar möjligheten att få in fler i välfärdsyrken, som genom rätt stöd skulle kunna förbättra sin svenska på jobbet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är mycket viktigt att även friskolor tar sitt ansvar när det gäller exempelvis att göra plats för nyanlända elever. Riskerna för ökad segregation är stor. Även en snedfördelning när det gäller samhällsansvar mellan offentliga och privata skolor skulle vara negativt för hela skolväsendet.

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En bra bostad för alla är ett samhällsansvar och en del av välfärden. Det ska inte vara upp till enbart privata företag att ordna bostadsförsörjningen. Hyreslägenheter till rimliga priser är an av de viktigaste funktionerna för att underlätta för arbetsgivarnas rekrytering och för att gotlänningar oavsett ekonomi ska kunna flytta hemifrån och ha ett eget bra boende.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att Region Gotland tar ledartröjan när det gäller laddinfrastruktur men i grunden bör det också finnas ett statligt ansvar för detta. Region Gotland bör se till att det finns laddstolpar på egen mark men också ställa krav på att laddstolpar ska finnas när privata bygger bostadsområden med mera.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Gotland har både kunskap kring mottagande och rent krasst ett behov av att nya människor kommer hit och bosätter sig här. Det är också en fråga om vilket samhälle vi vill vara - ett som visar solidaritet i faktisk handling eller ett där människor i nöd inte är välkomna. Jag väljer solidariteten.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är en del av samhället som alltför ofta prioriteras ned. Det behövs en stark kulturpolitik och finansiering för konst och kultur. Bara så kan vi behålla det starka kulturliv vi vill ha och också utveckla och tillgängliggöra kulturen för fler.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är ett bra förslag och vi anser att sex timmars arbetsdag bör vara norm på arbetsmarknaden generellt. Ska det göras helt i Region Gotlands egen regi behöver man dock börja litet och då anser vi att man bör börja i de yrkesgrupper som har högst sjuktal och ett stort beroende av hyrpersonal.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det behövs en tydligare statlig samordning av sjukvården, särskilt i tider av kris. Det är inte rimligt att regioner konkurrerar ut varandra i jakten på personal exempelvis. Men en helt statligt styrd sjukvård tror jag inte är svaret.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Rätten till tolk ska utvecklas så att det kan säkerställas att viktig information och dialog med myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner verkligen fungerar. Det är svårt nog att förstå olika typer av byråkrati utan att också behöva göra det på ett språk du inte förstår.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ska vi kunna ställa om till ett hållbart samhälle måste fler välja bort bilen och åka kollektivt. Då behövs flera olika typer av lösningar för olika platser. För att möjliggöra pendling behöver det blir tätare mellan turerna framförallt på stomlinjerna och kompletteringstrafiken behöver byggas ut så att det blir möjligt att bo på fler platser även utan bil.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns en stor risk att privata vårdcentraler etablerar sig där de anser det lönsamt snarare än där behoven är störst. Vi behöver ha en vård som utgår från att vård prioriteras utifrån behov och inte olika finansiella motiv. Mest resurser till de som är sjukast.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi måste bygga ut kollektivtrafiken för att klara klimatomställningen och det kommer att kosta pengar. Jag anser att staten bör ta ett större ansvar för finansieringen av kollektivtrafik i glesare områden.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I grunden bör sjukvården vara fri från vinstintressen eftersom det riskerar att bli pengar som styr och inte vårdbehov. Det skulle också underlätta samordningen av vården. Idag går alltför stor andel av våra skattepengar till företagens vinster istället för till vård. Det har vi inte råd med.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vinstdrivande företag hör inte hemma i skolan. Elever är inte varor på en marknad och inte kunder heller. Alla de pengar vi avsätter till skolverksamhet ska gå till skolverksamhet och inte en peng ska gå till aktieägarnas vinster.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Region Gotland lägger förhållandevis lite pengar på kultur. Det gör att olika konstarter eller utövare konkurrerar med varandra om ganska lite pengar. För att vi ska ha ett levande kulturliv behöver vi avsätta pengar både för att barn och unga ska få bättre möjligheter att utöva konst och kultur exempelvis genom avgiftsfri kulturskola men vi behöver också se till att fler kan leva på sin konst.

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi anser att statens finansiering av välfärden måste öka. Det är det bästa sättet att öka livskvaliteten för gotlänningarna och omfördela från de rika till oss alla. Om staten inte ökar sin finansiering kanske vi blir tvungna att höja kommunalskatten för att inte behöva försämra i välfärden.

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Gotlands val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Bygga fler billiga ungdoms- och studentbostäder
 • Erbjuda gratis kulturskola