Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Falkenberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar för ett jämlikt och jämställt Falkenberg. Mer resurser till förskola och skola - skolorna på landsbygden ska vara kvar. Mer personal och bättre arbetsförhållanden inom äldreomsorg och hemtjänst. Handikappomsorgen ska vara kvar inom kommunal regi. Vi vill att bussresor inom kommunen ska vara avgiftsfria för barn och ungdomar upp till 20 år. Kulturskolan ska fortsatt vara avgiftsfri.

Våra viktigaste lokala förslag

Mer personal till äldreomsorgen.

Kommunen behöver anställa fler människor som arbetar inom äldreomsorgen, både för särskilda boenden och hemtjänsten. Det handlar om att erbjuda en rimlig arbetsmiljö, att kunna behålla anställd personal och rekrytera personal för framtida behov.

Mer resurser till skolan.

Mer lärare i skolan, vi ser gärna ett fortsatt utbyggt två-lärarsystem. Speciallärarresurser för att öka jämlikheten i skolan. Elevhälsovården behöver byggas ut. Vi ser i vårt land en ökad psykisk ohälsa bland tonåringar och Folkhälsomyndigheten skriver att "andelen tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet till stor del sammanfallit med utvecklingen av psykosomatiska besvär".

Bygg fler hyresrätter.

Falkenbergs kommun växer fort och under senare år har det byggts en hel del bostäder. Men antalet nyproducerade hyresrätter är alldeles för lågt i förhållande till efterfrågan. Ungdomar som vill flytta hemifrån och skapa ett eget första boende får köa i många år för att få en lägenhet med överkomlig hyreskostnad.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart vill vi ha en egen majoritet! Annars ser vi helst ett röd/grönt styre där vi medverkar. Vi kan också, inom ramen för en sådan majoritet, tänka oss att samarbeta med andra partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Falkenberg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Övervakningskameror är, ofta nog, en sista desperat åtgärd som tas till för att visa "handlingskraft". Det kan vara bra i vissa lägen - men blir oftast en ursäkt för att inte arbeta förebyggande och satsa de resurser som behövs i skolan, kulturen, socialtjänsten med mera.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vårt land är mycket sårbart om vi inte kan vara självförsörjande på livsmedel och alltför mycket åkermark har redan tagits i anspråk. Vi arbetar gärna hårdare för detta i framtiden, tillsammans med andra partier och organisationer.

Kommunen ska ställa krav på solcellsanläggningar vid nya bostadsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver bli självförsörjande på el i vårt land. Men vi löser inte detta lokalt i kommunerna hela vägen då elmarknaden ser ut som den gör. Fler kommunala satsningar är bara en del av ett större arbete på nationell nivå.

Kommunen ska säga nej till nya vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart ska vi bygga ut den förnyelsebara energiförsörjningen! Därmed inte sagt att det inte kan finnas områden som är olämpliga för vindkraft, av olika skäl.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Energibolag, bostadsbolag och annat är en del av kommunens uppdrag att ge service till invånarna till rimliga priser. Skolor, äldreomsorg, handikappomsorg och liknande ska vara i kommunal regi därför att skattepengarna ska användas för just dessa ändamål. Och det ger oss bättre förutsättningar att, som kommun, vara en bättre arbetsgivare.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Detta är något som vi arbetat för i många år och har motionerat om till kommunfullmäktige att införa på prov på en av kommunens arbetsplatser. Bättre arbetstider och arbetsförhållanden gör det lättare att behålla personal och hitta ny personal för framtiden. Personal som trivs och inte är utarbetad ger en bättre omsorg och vård till dem som verksamheten är till för - våra äldre.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det beror på hur sådana test är utformade. Att som nysvensk få ett arbete och kunna gå med andra till att börja med är förmodligen det bästa sättet att lära sig det svenska språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är självklart! Privatskolor ska inte ha frikort för att slippa vissa kategorier av elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver fler billiga hyreslägenheter. Det är, bland annat, en förutsättning för att många ungdomar ska få möjlighet att flytta hemifrån. Det är detta som vi ska ha FABO till.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser gärna personalkooperativ och icke-vinstdrivande stiftelser och andra alternativ. Men välfärdssamhällets åtaganden för medborgarna ska inte vara utsatt för rovdrift, där skattepengar hamnar i privata fickor och skatteparadis.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att kommunen går före när det gäller allt miljöarbete och att laddstolpar finns även utanför huvudorten. Vem som ska äga dessa laddstolpar är en annan fråga. Vi har redan föreslagit i en motion till fullmäktige att FABO ska installera laddstolpar som service för sina hyresgäster.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Rika länder har ett ansvar att ta emot och hjälpa människor på flykt undan krig och andra katastrofer. Men det behövs en jämnare fördelning av flyktingmottagande i vårt land - och en mycket bättre statlig styrning och samordning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har skolplikt i Sverige. Skolan är en förutsättning för allas våran framtid. Det är "det allmännas" plikt att tillhandahålla en god skola och utbildning, som bygger på allas lika värde. En jämlik och jämställd skola. Skattepengar som är avsatta till detta ska naturligtvis stanna i verksamheten. Alla skolor ska vara lika bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kuluren är viktig för oss, vår identitet och även för kommunens attraktionskraft. Kultur är viktigt för människors hälsa och välmående - både det egna skapandet och möjligheten att besöka utställningar, konserter etc. Kulturen är viktig för ett socialt hållbart samhälle, för vår identitet som samhällsvarelser och vår egen personliga utveckling.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi ser ingen anledning till förändrad skattesats i nuläget. Däremot måste en förändring till vad gäller den statliga inkomstskatten! Vi behöver mer resurser till skolan, vården, äldreomsorgen, offentliga kommunikationer, bostadsbyggande, omställningen till ett grönare samhälle. Vårt land har blivit ett skatteparadis för höginkomsttagare. Detta måste vi ändra på! Skatt efter bärkraft.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Falkenbergs val:

 • Ge mer pengar till skolor med låga resultat
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor