Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet för en poltik som gynnar vanliga människor. V vill ha högsta kvaliteten i alla välfärdstjänster, vilket utesluter vinstlösningar men kräver att mer ekonomiska medel ges till äldreomsorg, förskola och skola! Det ska finnas hyresbostäder till rimliga kostnader. Skola och socialt arbete är viktiga för framtidens Enköping! De anställda ska ha jämställda och goda arbetsvillkor.

Våra viktigaste lokala förslag

Gott liv i hela kommunen

Alla kommunens medlemmar ska kunna leva ett gott liv vilket bland annat kräver goda förutsättningar för jordbruksnäringen och annan näringsverksamhet i kommunen men också väl fungerande kollektivtrafik, skolverksamhet, kulturutbud, bostadsmarknad och infrastruktur i alla kommunens delar.

Satsa på välfärden

Vård, skola och omsorg bör drivas i kommunal regi för medlemmarnas bästa. Enköping måste nu särskilt satsa på att ha en kommunal skola av hög kvalitet med målet att alla elever ska klara alla kurser och att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Barnen är nyckeln till framtiden!

Klimatet först

Kommunen bör i första hand äga de anläggningar som behövs för att driva den verksamhet medlemmarna har rätt till och efterfrågar. Vid allt nyttjande av kommunal egendom ska miljö- och klimatmålen alltid ha högsta prioritet. Kommunen ska också vid bebyggelseplanering i allmänhet alltid prioritera miljö- och klimatmålen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kommunalpolitik är ju rätt annorlunda än rikspolitiken. Lokalt handlar det mycket om att gemensamt komma fram till lösningar som gynnar kommunmedlemmarna bäst. Dessutom styrs det mesta i riksdagen även rörande sådant som är viktigt i kommunerna

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Bäst vore om Vänsterpartiet fick egen majoritet, men det lär inte ske. I andra hand önskar vi ett styre där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr. Vi kan också tänka oss att stödja ett styre som består av Socialdemokraterna och Nystart Enköping. Om Miljöpartiet vill så kan vi tänka oss att även de är med i styret.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna känns väldigt avlägsna att styra tillsammans med.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunal verksamhet bör ske i egen regi och i egna anläggningar och lokaler. På sikt gynnar det kommunmedlemmarna bäst.

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Av hälso- miljö- och klimatskäl verkar det rimligt att sträva efter ett bilfritt centrum. Där är vi inte ännu, det fordrar helt andra kommunikationer och annan infrastruktur i övrigt. Men kommunen bör överväga att göra fler gator bilfria redan nu av just dessa skäl.

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ett hotell kan vara viktigt för kommunens förmåga att ta emot gäster och besök av olika slag.

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Konstföreningen har en väl fungerande verksamhet i det gamla tingshuset. Låt den fortsätta med det!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I princip bör inga kommunala angelägenheter tillåtas generera vinst till affärsdrivande företag. Skattemedlen ska oavkortat komma kommunmedlemmarn tillgodo. Därför bör åtminstone vård, skola och omsorg bedrivas i kommunens regi och i lokaler och anläggningar som kommunen äger.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Goda arbetsvillkor är viktiga för anställda. Det finns undersökningar som tyder på att en arbetstidsförkortning inte medför minskad mängd utfört arbete. Kommunen bör överväga att införa kortare arbetstid. Oavsett detta bör de delade turerna omeddelbart avskaffas!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är rimligt att alla som kommer i kontakt med dem som åtnjuter hemtjänst och äldreomsorg kan göra sig förstådda på svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är roligt att så många vill flytta hit! Men trots tillväxten finns det en brist på bostäder som folk har råd med. Framför allt är det billiga hyresrätter som saknas och de som drabbas hårdast är de med små inkomster. Vi i Vänsterpartiet vill att Enköpings kommun använder sitt bostadsbolag EHB för att bygga fler billiga hyresrätter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Elbilar är bra för miljön. För att underlätta för medlemmarna att ha elbil kan det vara en angelägenhet för kommunen att ansvara för laddstolpar. Framför allt kan det vara viktigt innan systemen för laddning av elbilar blivit fullt etablerade.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Den svenska demokratin bygger på val till valda församlingar: riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Det är i dessa organ de politiska besluten fattas. Beslutande folkomröstningar finns därför inte i Sverige. Den kommunala folkomröstningarna är rådgivande och fullmäktge behöver inte följa dem. De kan vara ett komplemment till andra sätt att ta reda på vad medlemmarna har för åsikt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I princip ska förskola och skola drivas i kommunens egen regi. Om vi ska fortsätta tillåta friskolor så ska de inte ges sådana överersättningar som idag utan mer rimliga skolpengar ska fördelas. Även om skollagen tillåter friskolor är det Vänsterpartiets åsikt att kommunen inte ska uppmuntra sådana.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det är kulturen som kan få människor att mötas och den är ett bra verktyg för exempelvis integration. En kultur som får vara fri är en viktig byggsten i en välfungerande demokrati. Ett fritt och levande kulturliv skapar ett tryggt, vackert och glädjerikt samhälle.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Ju lägre skatt desto bättre. Men medlemmarna i kommunen måste betala skatt för att verksamheten ska fungera på en nivå med hög kvalitet. Vi får då inte i dessa tider av påfrestningar och utmaningar vara främmande för att skatten kan behöva höjas. Det verkar inte troligt att skatten går att sänka inom kort.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Enköpings val:

 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Planera för fler bostäder i centrala Enköping
 • Öka grundbemanningen i kommunens hemtjänst