Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Bollnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Klimatkrisen är ett faktum. Den är här och nu. Klimatomställningen måste gå i takt med och anpassas till ett socialt hållbart samhälle . Vi går till val på att skapa ett tryggare Bollnäs. Efter många år av privatiseringar måste politiken ta tillbaka kontrollen över välfärden och göra livet bättre för vanligt folk. Andra pratar om jämlikhet och jämställdhet men vi gör något åt saken!

Våra viktigaste lokala förslag

Mer personal inom äldreomsorgen

Alltför länge har kommunens budgetanslag för äldreomsorgen varit för litet. Pengar har i stället förts över till privata vårdgivare som tagit ut vinster i stället för att satsa dem i verksamheten. Mer personal är nödvändig för att möta de ökade behoven och garantera god, värdig vård och en innehållsrik tillvaro för de äldre.

Mer öppet på våra fritidsgårdar

Fritidsgårdarnas verksamhet ska värnas och ges goda förutsättningar att tillgodose ungdomars behov och intressen. Därför behöver bemanning och öppethållande förbättras och säkerställas. Våra fritidsgårdar ska vara tillgängliga för alla våra ungdomar, oavsett var i kommunen de bor.

Värna den biologiska mångfalden

Utan kraftiga åtgärder riskerar många av våra djurarter och växter att dö ut. Som kommun ska vi använda vår gemensamt ägda mark till att främja biologisk mångfald. Som markägare, tillsynsmyndighet och informatör måste vi hitta vägar för att förena levande skogar med ett mer hållbart skogs- och jordbruk. Bevarandet av ekologiskt känsliga miljöer ska gå före exploateringar vid våra vatten.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Röd-Grönt

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi tycker att snart två decenniers skärpta lagar när det gäller t.ex. kamerabevakning och utlänningskontroll är illavarslande. Argument i stil med att den som har rent samvete inte har något att frukta riskerar att bli urvattnade floskler ju fler inskränkningar av den personliga integriteten som accepteras.

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det behövs en kommunal plan för utbyggnad av vindkraft där stor hänsyn tas till natur och friluftsliv.

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det finns stor potential till ökad lokal livsmedelproduktion, vilket skulle kunna skapa nya arbetstillfällen och göra oss mer självförsörjande. Klimatkrav ska införas i alla kommunens upphandlingar och ingen ytterligare utbyggnad får ske på jordbruksmark. En miljöanpassad kommunal upphandling gynnar lokalproducerade och ekologiska livsmedel.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunen kan bidra till minskad klimatpåverkan är den kommunala skolmaten. Vi vill att de kommunala skolluncherna ska vara helt vegetariska i minst två dagar i veckan. Vi vill använda det ökade ekonomiska utrymmet för att istället servera lokalproducerad och/eller ekologisk mat, inklusive kött, som serveras i kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Tack vare forskningen vet vi idag att faktorer såsom osäkra anställningar, en otrygg bostadssituation, bristen på en meningsfull fritid och en mängd andra sociala faktorer riskerar att påverka vår psykiska hälsa negativt. Samhället behöver därför göra mer för att möjliggöra en god psykisk folkhälsa genom insatser för ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Med sex timmars arbetsdag kan vi förändra vårt sätt att leva till det bättre. Samtidigt förbättrar vi våra möjligheter att klara kompetensförsörjning, minskar kostnader för sjukfrånvaro och stärker välfärdens innehåll. Vänsterpartiet vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök. Förkortad normalarbetstid är ett sätt att förbättra livskvalitén hos vår personal.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Bostadssegregationen är en avspegling av klassamhället och måste brytas. Det finns ett stort behov av tillgängliga boenden till rimliga kostnader i kommunen, och Vänsterpartiet vill se ett ökat byggande av hyresrätter och äldreboenden. Byggandet ska ske med bästa miljöteknik och material. Byggande i trä uppfyller detta krav.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det som kostar mest pengar, och som är avgörande för kvaliteten i välfärden, är personal. Därför är det inte konstigt att företagen oftast sparar in på personalen för att göra vinst. T.ex. har privat äldreomsorg lägre personaltäthet än vad kommunala äldreboenden har. Lönerna är lägre i privat äldreomsorg. Färre medarbetare ger mindre tid för de äldre och ökad stress hos personal.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Systemet med friskolor spär på segregationen och tillåter att våra skattepengar kan plockas ut som vinst i stället för att gå till verksamheten. När den kommunala skolan behöver mer resurser kräver lagstiftningen att fristående skolor kompenseras oavsett om de har behovet eller inte. Kommunen har dessutom skyldighet att bevaka att de fristående fullföljer sina uppdrag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur och fritidsaktiviteter är självklara delar av välfärden. Det icke-kommersiella kulturlivet, föreningar och föreningsdrivna kulturverksamheter ska värnas och få stöd av kommunen. Föreningsstödet behöver höjas så att föreningarna kan utvecklas, arbeta för jämställdhet och behålla kvaliteten i verksamheterna. Integrationsstärkande verksamheter är särskilt viktiga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Bollnäss val:

 • Höja lönerna för personal i kommunal äldreomsorg
 • Klimatanpassa all kommunal verksamhet
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunens skolor