Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Alvesta

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi i Vänsterpartiet vill att invånarna i kommunen ska kunna få rätt förutsättningar och möjligheter till arbete, boende och välfärd i Alvesta. Vi värnar om jämlikhet och jämställdhet. Vi driver även kommunens hbtqi+ certifiering för allas lika värde. Äldre ska ha fler mötesplatser i kommunen. Vi vill slopa karensdagen i sjukförsäkringen, till att börja med för personal inom omsorgen.

Våra viktigaste lokala förslag

Omsorgförbättring

Fler händer i vården

skol och förskola förbättring

Fler händer i förskola/skola

Mötesplatser för äldre

En tryggad ålderdom innebär inte bara ett boende, mat och kläder. Ensamhet och isolering är en grogrund för psykiskt ohälsa hos äldre. Vi vill bryta den ofrivilliga isoleringen genom att skapa trygga mötesplatser med kompetens personal som i samråd med de äldre utformar inriktningen på verksamheten. Detta för att möjliggöra till ett gott liv samt psykisk och fysisk hälsa.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi anser att vårt samarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet har gett goda förutsättningar för alla i kommunen och att vi fortsatt har fler uppdrag och frågor som vi behöver samverka kring och leda utvecklingen av även i fortsättningen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och andra högernationalistiska partier.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Alvesta

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ett gott samhälle behöver frilufts och aktivitetsområden som är tillgängliga för alla invånare.

Äldre ska själva kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om valet innebär någon form av diskriminering, tex kön eller etnicitet, så ska det inte vara möjligt att välja bort någon på dessa grunder. Dock skall brukaren i största möjliga mån kunna ha så få personer som möjligt som kommer till dem, om de så önskar.

Kommunen ska verka för att det planerade triangelspåret dras utanför centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I och med ett triangelspår kommer vi kunna minska godstrafiken genom centrum och öka en bättre förbindelse med Värnamo och Älmhult. Det kommer även innebära snabbare resa till och från Stockholm samt andra delar av Sverige.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi i Vänsterpartiet ser stora problem med friskolornas verksamheter i de flesta fall. Om friskolor överhuvudtaget ska tillåtas att vara kvar bör de lyda under samma lagar och med samma förutsättningar som kommunala skolor. De kommunala skolorna bör stärkas och rustas ekonomiskt. Självklart ska friskolorna ta sitt ansvar även gällande nyanlända elever.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ett gott liv innebär att man tidigt i livet lär sig att äta en sund och varierad kost. Köttfria dagar kan ersättas med goda fisk och grönsaksrätter tillagade med samma omsorg som andra rätter. Detta innebär också en tydlig markering om vikten av ett hållbart ekologiskt perspektiv.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Nej. Kommunala bolag värnar på ett tydligare sätt om lokala arbetstagare och om tillväxten och utvecklingen av det lokala samhället. Privata näringslivsidkare kan sätta vinstaspekter före dessa värden och vi har sett många privata företag som outsourcar produktion och arbetstillfällen till andra länder för ökat vinstuttag. Kommunala bolag bör finnas kvar för lokalsamhällets bästa.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Att arbeta inom omsorgen för människor innebär ofta ett psykiskt och fysiskt påfrestande arbete. Detta gäller såväl inom omsorgen av barn och äldre som inom exempelvis socialtjänsten. Då lönerna generellt är låga, under medelinkomst, är detta förslag en möjlig väg till återhämtning. Detta innebär en trolig sänkning av sjukfrånvaro och sjukersättning för dessa arbetstagare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunikation mellan människor är centralt för en god omsorg. Sverige hade inte klarat av omsorgen om inte så många invandrare hade sökt arbete inom hemtjänst och äldreomsorg. Dock bör kommunerna och de enskilda företagen erbjuda stöd och utbildning till de arbetstagare som behöver vidareutbildas i svenska språket. Detta bör ske på betald arbetstid, med handledsstöd och praktik inom arbetsplatsen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Två tredjedelar av Sveriges kommuner har bostadsbrist. Detta drabbar främst låginkomsttagare och ungdomar. Då många kommuner har svårt att få tag i arbetskraft är detta en nyckelfråga. Kommunen bör därför satsa på att bygga hyresrätter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alvesta kommun är en kommun med stor omgivande landsbygd. Många är beroende av bil för sitt arbete. Då klimatkrisen är en realitet behöver omställningen till fordon utan fossila bränslen skyndas på. Både genom utökad kommunaltrafik men även tillgången till publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi bor i ett land som varit förskonat från krig i över 200 år. Så är inte fallet för människor i många andra länder. Om medmänsklighet och solidaritet inte längre hålls högt ger detta utrymme för högernationalistiska och främlingsfientliga åsikter. Vi har inte råd att sluta visa solidaritet med människor på flykt undan krig och förföljelse.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skolan ska vara jämlik och jämställd samt lyda under samma lagar och förutsättningar. Så länge som privata friskolor inte gör detta så är kommunala skolor ett bättre alternativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur bidrar till ett gott liv. Kultur ger perspektiv på den samtid som den är skapad i. Kultur är utbildning, fortbildning samt skapar ibland en förutsättning för åsikter, samtal och kreativitet. Barn ska erbjudas en variation och bred inom olika kulturföreteelser och evenemang.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Den kommunala skatten värnar om möjligheten till en god omsorg och välfärd och minskar behovet av privata vinstdrivande företag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Alvestas val:

 • Anställa fler i den kommunala äldreomsorgen
 • Anställa fler inom kommunala skolan och omsorgen
 • Avskaffa delade turer i kommunens vård och omsorg

Så svarar V: Extra viktig Den omsorg som är till nytta för alla kommuninvånare i olika skeden av livet behöver prioriteras och förstärkas.