Val 2022 Valkompass
UddP

Uddevallapartiet Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Politiskt sakfrågeparti där man tar hänsyn till fakta och medborgarnas synpunkter och inte påverkas av direktiv från rikspartierna

Våra viktigaste lokala förslag

En värdig sammanhållen god vård och omsorg – Sveriges bästa.

Anställ läkarstrateg, för att utforma och starta arbetet med att öka sjukvårdskompetensen i kommunen. Ovanstående innefattar även anställning av kommunala läkare. Demenscertifierade äldreboenden. Utveckla Uddevalla sjukhus som idag är ett sjukhus utan identitet. Flytta jourcentralen från Dagson till sjukhuset och starta upp en Närakut.

Bygg framtidens stad – ”Green City”

För vem bygger vi vår stad? Jo för våra barn och ungdomar. Bra boende, rikt kulturliv och attraktiva friluftsområden. Tillvarata och utveckla. Möjliggöra havsnära utveckling. Gynna etablering och utveckling av företag och kompetenscentra, gärna med grön profil. Möjlighet till högre studier samt därefter fortsatt möjlighet som anställd i ett av de lokala Företagen.

Attraktiv stad

Uddevalla med en kuststräcka på 27 mil kust skall bli den kommun som du vill bo, leva och arbeta i. Trivsam, säker, inspirerande, intressant och välkommande. Kulturutbytet och friluftslivet förstärker känslan av att här vill jag verka och bo. Det skall vara lätt att starta och driva Företag Uddevalla skall leva upp till devisen Liv, Lust och Läge - vår gemensamma vision.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, då vi är ett kommunalt fristående parti enbart till gagn för våra medborgare

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Deltar i en majoritet med så stort inflytande som möjligt

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Uddevallapartiet Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Sverige behöver mer av säker elproduktion i sin elproduktionsbas. Här är kärnkraft en lösning men man måste vara säker på teknikutvecklingen i sin helhet innan man skalar ner till mindre enheter. Det var ett dåligt historiskt beslut att förbjuda relevant forskning på området.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Vi tror inte att integration underlättas om de asylsökande söker sig till givna platser för att andra med samma ursprungsspråk redan finns där

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Uddevallapartiet tror inte på megaskolor. Därför skulle en av två skolor kunna byggas på annan plats. Detta skulle ge möjlighet till ett äldreboende på samma plats. Det känns dessutom helt fel att ha en allmän väg genom ett skolområde

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Lätt att generalisera här. De företag kommunen har är i allmänhet även samhällsekonomiskt givande. Vi tror heller inte att kommuninvånarna skulle tjäna på att avveckla det kommunala bussbolaget. För att ersättas med vad? Kommunen skall däremot inte bedriva eller starta verksamhet som missgynnar lokala företagares satsningar

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Extra viktig Vi tror inte på upplägget. Heltidsresan genomförs f n med anledningen av att man ska kunna leva på sin lön samt med anledning av att antalet arbetsföra minskar de kommande åren och antalet äldre med omsorgsbehov ökar så heltidsarbete behövs för att täcka framtida vård och omsorgsbehov Det är alltid brukaren som skall sättas i Fokus. En varm hand och omtanke skall alltid finnas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Extra viktig Brukarna måste få framföra sina åsikter och synpunkter på vad de vill ha hjälp med på svenska. Den anställde måste prata så att brukaren förstå. Lika viktigt är att igenkänningsgraden är hög på de som kommer för att brukarna skall känna säkerhet och trygghet i omhändertagandet

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Alla barn skall ha rätt till samma förutsättningar och bra utbildning. Viktigt är att ha ordning och reda, trygga förhållanden. Störs lugnet får man ta hand om problemet separat

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Vi har en stor aktör i kommunen genom vår bostadsstiftelse Uddevalla Hem. Stiftelsen skulle kunna lägga en del av vinsten på att ha mindre lägenheter för unga till låg hyra

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: En del privata initiativ är alltid till fördel. Är brukarna nöjda och verksamheten visar vinst är det ju en väckarklocka att den kommunala verksamheten kan bli bättre. Bra kan bli bättre. Större steg att gå från dåligt till bra. Valmöjlighet är en fördel. Specialisering möjliggörs också.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Eftersom vi har ett kommunalt Bolag som producerar el så är det en fördel med varumärkesuppbyggnaden att tillhandahålla fler elstolpar i kommunen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UddP: Kommunen måste hinna med att planera för hur de som kommer skall omhändertas

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar UddP: Vi har inget emot privata aktörer. Det viktiga är att få en bra skola

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar UddP: Vi har en norm som säger 1 procent av investeringen skall gå till kultur. Kultur är däremot mycket mer än att titta på ett konstverk. Kultur på rätt sätt förenar människor.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar UddP: Extra viktig Vi hade önskat mycket mindre men det förutsätter att vi tittar på vår totala kommunala kostnadsmassa. Gör vi rätt saker till rätt pris? Vad kan göras effektivare? Arbete på annat sätt? Skatten kommer att bli som idag tills det har säkerställts hur vi kan göra. Inför Effektiviseringsfond

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Uddevallapartiet Uddevallas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Öppna ett medborgarhus för kultur och fritidsaktiviteter i centrum