Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Vallentuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill du som väljare förändra det sluttande plan som Sverige sedan länge befunnit sig på, både via Alliansen (8år) och nu den S ledda (8år), så är Sverigedemokrater uppenbarligen det enda trovärdiga alternativet.

Våra viktigaste lokala förslag

Lokal bostadskö för Vallentunaborna

Sverigedemokraterna i Vallentuna har drivit frågan att bilda en lokal bostadskö för boende i Vallentuna. Vi vill ge våra barn och ungdomar som växer upp i Vallentuna en chans att bo kvar i vår fina kommun och få sin första bostad i kommunen. Vi vill även att familjer som av olika skäl behöver dela upp sig ska kunna få möjlighet att bo kvar i kommunen.

Dela upp nuvarande socialnämnden i en omsorgsnämnd och en socialnämnd

Som en del i Sverigedemokraternas politik finns en tydlig satsning på våra äldre. Vi vill, genom att dela upp nuvarande socialnämnd, få en tydligare bild över hur satsningar, nu och i framtiden, ska fördelas så att inte de äldre måste stå tillbaka för en politik som missgynnar deras intressen.

Erbjuda en e-sport utbildning

Vi ser gärna att vår skolutbildning även följer utvecklingen i samhället och därigenom erbjuder nya intressanta utbildningar såsom e-sport. Vi vill därför kunna erbjuda en e-sportsutbildning som extra tillval på vissa befintliga gymnasieutbildningar. Då konkurrensen idag är hård för att komma in på en e-sportsutbildning så krävs det att man studerar hårt för att nå erforderliga betyg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har en väldigt följsam verksamhet från båda sidor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst vill alla partier ha minst 51%, men då detta troligtvis inte kommer ske så är ett konservativt block med SD, M och KD det rimligaste alternativet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan prata med alla partier, men V och MP står ideologisk långt ifrån oss.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Om det är anpassat med en lokal bostadskö kopplat till ett boende där ungdomar och/eller där familjesituationen skapar behovet, så ser vi positivt på detta.

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En förutsättning då Vallentuna är en vidsträckt kommun och därigenom behöver lämpliga platser att parkera över dagen i samband med kollektivtrafiks alternativ.

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Går att motivera genom att ge alla barnen en rättvis chans i livet och därigenom bidra till deras utveckling.

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Brottsbekämpning är i första hand statens och regeringens ansvar, men vi kan inte vänta på en regering och statsmakt som inte tar sitt fulla ansvar. På kommunal nivå vill vi göra allt vi kan för att Vallentunaborna ska känna trygghet i sin vardag. Vi vill därför att en egen polisstation i Vallentuna och ökad polisiär närvaro i hela kommunen ska till.

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Klimatet är i fösta hand en global fråga och bör hanteras som sådan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser inte nödvändigtvis att en 6-timmars dag löser problemet inom äldreomsorgen. I dag finns stora utmaningar där arbetsmiljön präglas av många deltidsanställda och anställda med stora språkproblem.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är något vi Sverigedemokrater i Vallentuna la som motion i fullmäktige för en tid sedan. Dock utan något som helst bifall från övriga partier. Nu verkar dock detta bli lika självklart för andra partier vilket känns glädjande. En självklarhet enligt oss.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är ytterst statens ansvar att hantera den stora mängd nyanlända som kommit till Sverige. Där vilar ett stort ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. De senaste åren har trycket ökat ytterligare i takt med att migranterna blivit fler, vilket också blivit tydligt. Att sedan lägga över mer ansvar på friskolor är inget svar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi anser att laddinfrastruktur idag är en ineffektiv och dyr lösning. Rena elbilar nyttjas huvudsakligen av elbilsägare boende i villor- och fristående hus. Vi tror i stället att de boende i kommunen i framtiden kommer nyttja en lösning baserad på exempelvis vätgas i övergången till fossilfria drivmedel.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Staten kräver idag att samtliga kommuner har beredskap för att ta emot nyanlända oavsett kommunens förutsättningar. Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är det vår inställning att samtliga kommuner aktivt bör bedriva opinionsarbete för att få till stånd en förändring och ett återtagande av det kommunala självbestämmandet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För demokratins skull och för ett sundare, livskraftigare och tryggare Sverige måste det kommunala självstyret försvaras, breddas och fördjupas. En kommun är inte och bör inte vara en rent administrativ yta. Därför bör beslutanderätten i lokala frågor ligga så nära medborgarna som möjligt. Vi ser positivt på att involvera invånarna i lokalpolitiken, via införandet av medborgarförslag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Barn och unga är Sveriges framtid. Det är av största vikt att de går i en skola som är fokuserad på att ge dem kunskap och bildning och att studiero och ordning råder och upprätthålls. Det ska inte spela någon roll var i landet en elev bor. Lika villkor, hög kvalitet och god tillgång till läromedel som certifierats av ett läromedelsråd ska finnas. Därför förespråkar vi statligt huvudmannaskap.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill kommunicera kulturpolitik utifrån att kultur är ett kitt som håller oss samman. Kulturen förser oss med gemensamma värderingar och normer. Det mångkulturella samhället har orsakat splittring och en minskad tillit mellan människor. Vi vill lyfta våra förslag för fysisk aktivitet utifrån ett folkhälsoperspektiv, och det sociala sammanhanget som idrotten kan bidra med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi Sverigedemokrater ser inget skäl att ändra kommunalskatten i dagsläget.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Vallentunas val:

 • Ge boende i Vallentuna förtur till kommunens lägenheter
 • Höja skolpengen i kommunen
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden