Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Den negativa samhällsutvecklingen måste vändas och därmed kan Socialdemokraterna inte fortsatt tillåtas leda Uddevalla. 7 av 9 partier har suttit i lokala regeringsförhandlingar som syftar till att Socialdemokraterna fortsatt skall leda Uddevalla. Du kan som väljare känna absolut trygghet i att en röst på Sverigedemokraterna inte indirekt blir en röst på Socialdemokraterna.

Våra viktigaste lokala förslag

Prioritering av den kommunala kärnverksamheten

Grundläggande välfärd och gemensamma behov måste prioriteras framför politikers vilja att finansiera enskildas intressen.

Sammanhållning

Kommunala ansatser och kommunala bidrag skall syfta till sammanhållning och gemenskap.

Trygghet

Människans grundläggande behov av trygghet behöver respekteras och prioriteras. Trygghetsperspektivet behöver genomsyra allt kommunalt beslutsfattande.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att Uddevalla leds av en värdekonservativ majoritetskonstellation efter valet 2022

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunens framtida kraftbehov är påtagligt och vi behöver därför verka för leveranssäkra alternativ som är väderoberoende.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Rätten att själv få välja har resulterat i asylsökande koncentreras till vissa områden där deras släktingar och landsmän bor, och där hyran är låg. Det har inneburit ökad segregation, utanförskap och trångboddhet, och en ond cirkel som i slutändan skapar ytterligare problem i form av låg sysselsättning, högt bidragsberoende, bristande utbildning, stor otrygghet, kriminalitet, och så vidare.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ljungskiles popularitet speglas av dess befolkningsutveckling och kommunens arbete med att möta de växande behoven borde ha påbörjats långt tidigare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen har som regel ingen anledning att verka där i sig självt fungerande marknad råder

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Rimligheten i skattefinansierade satsningar inom offentlig sektor måste alltid ställas i relation till den privata sektorns möjligheter att göra detsamma

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Språkliga brister och/eller svårigheter med kommunikationen kan innebära såväl problem i omsorgskvaliteten som patientsäkerheten, och det försvårar även de äldres möjlighet att tillgodose behovet av sällskap.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nyanlända elever behöver börja i förberedelsekola först för att få särskilt stöd samt för att visa att de klarar grundläggande krav innan de kan ingå i ordinarie skolundervisning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Uddevallahem ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga grupper som till exempel ungdomar. Med ett brett utbud av lägenheter till olika hyresnivåer är detta möjligt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser ingen anledning till att motarbeta valfrihet så länge kvalitén upprätthålls

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen har som regel ingen anledning att verka där i sig självt fungerande marknad råder. Med detta sagt kan kommunägt dotterbolag se vinstintresse i detta.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig De lokala förutsättningarna har betydelse för kommunens möjligheter varpå även flyktingmottagandet måste ingå i det kommunala självbestämmandet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ett utökad utbud möjliggör för valfrihet samt höjer kvalitén i samtliga skolor

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunens verksamhet skall ha fokus på barn och unga

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunens beskattning av sina kommuninvånare skall inte vara större än nödvändigt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Uddevallas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Ge alla kommunanställda rätt till heltidstjänster
 • Ge utbildning i samhällskunskap till personer i utanförskapsområden