Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Sundsvall

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Sverigedemokraterna i Sundsvalls kommun, är en röst för handling och verklighetstänk. Där vi ser behovet av att stärka tryggheten i alla delar som ingår i ens vardagsliv, inte bara säkerhet. Vi är inte rädda att ta tag i problem och lösa dem, och vi är inte rädda att påpeka problem när vi se dem.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara småskaliga och naturnära skolor

Vi sverigedemokrater anser, med vetenskapen i ryggen, att småskaliga och naturnära skolor är bäst för barnen och deras akademiska utveckling. Att barnen får finna sinnesro och utvecklas jämte naturen, är någonting som vi prioriterar, vill bevara och utveckla vidare. Skolor är inte endast för stadskärnan, utan alla vårdnadshavare i kommunen ska känna sig trygga med att sin skola inte stängs ned.

Friparkeringstimme i stenstan

Vi sverigedemokrater ser med stor oro på den negativa utveckling för näringslivet i stenstan och på den parkeringssituation som majoriteten har försatt stenstan i. För att förbättra näringslivsklimatet och göra det mer attraktivt att ta bilen till stenstan, föreslår vi att man inför en gratis parkeringstimme. I vårt Sundsvall ges hela kommunen en chans att leva, både landsbygden och innerstan.

Gratis arbetsskor inom vård och omsorg till omsorgsgivarna

Vi sverigedemokrater anser att arbetsskor är en självklar del av arbetsuniformen för våra vårdgivare och eftersträvar att förbättra villkoren för vård- och omsorgsförvaltningens arbetstagare. Vi ser det som inget annat än befängt att låta detta fortsätta bekosta våra arbetstagare. Applåder, beröm och hejningar är de allt värda, att höja yrkenas status det är vi de skyldiga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Vi får vara med och påverka partiets politik genom våra kongresser. Vi är dock inte låsta utifrån riks, utan vi kan anpassa vår politik utifrån Sundsvalls kommuns förutsättningar och utmaningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett styre med Sverigedemokraterna i framkanten, där vi är en givande ton i hur Sundsvalls kommun väg framåt ser ut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi utesluter inga partier från att föra en sverigedemokratisk politik i kommunen

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Sundsvall

Kommunens mindre skolor ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi anser att kommunens mindre och naturnära skolor med småbarna grupper gynnar barnens lärande och kognitiva utveckling.

Ordningsvakter ska anlitas i fler otrygga områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att kommunen ska anlita ordningsvakter för att göra otrygga områden mer trygga. Dessutom vill vi även se Trygghetsvärdar som ska bistå i det arbetet.

Fler åtgärder ska införas för att göra Sundsvall klimatneutralt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser i dagsläget vilka kostnadsfördyringar detta har inneburit för Sundsvalls kommun och ser hellre att vi spenderar skattemedel för att stärka äldreomsorgen, LSS och andra ansvarsområden vi erhåller enligt lag.

Barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till mer tid i förskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser inte att någon tidsökning för dessa grupper ska finnas. Vi menar att föräldrar har i första hand ett tydligt ansvar att ta hand om sina barn, givetvis ska barnomsorgen vara flexibel för de yrkesgrupper som behöver det (nattis).

Skolor med större behov ska få mer resurser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser bland annat att vilka byskolor som har större behov och då ska de således också få mer resurser. Sundsvalls kommun ska kunna försäkra sina kommuninvånare att det inte spelar någon roll i vilken kommundel man bor i utan det ska vara en bra skolgång i hela kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi gillar det privata närlingslivet och vill inte att kommunens bolag ska konkurrera ut dem. Vi ser även ett behov av att kommunen finns med i ekvationen och därför ska man beakta varje fall individuellt. Men generellt så ser vi behov av att kommunala bolag finns, såsom Mitthem och andra samhällsnyttig verksamheter.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser behovet av att stärka arbetsvillkoren för personalen inom vård- och omsorg i kommunen. Att slopa delade turer och rätt till heltid ställer vi oss helt bakom. Men att låsa sig fast vid antal timmar ser vi inte som nyttigt utan vill se en flexibilitet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi anser att det är utav yttersta vikt att man kan det svenska språket när man ska arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg. För att försäkra om god vård och omsorg till omsorgstagarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Friskolor har inget krav att ta emot någon elev och vi förordar därför rådande skollag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill se att Mitthem bygger mycket mer än vad de gör i dagsläget och vill se att man bygger i hela kommunen. Sundsvalls kommun ska även göra det enklare för privata bolag att bygga hyreslägenheter i hela kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser inte att kommunen inom det här området ska vara huvuddrivande utan det ska den privata marknaden få göra. Givetvis kan kommunen vara behjälplig i det här avseendet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi ser i dag en rad olika utmaningar och konsekvenser av den tidigare förda migrationspolitiken inom Sundsvalls kommun. Således ser vi väldigt restriktivt på att återgå till den mängd som kommit sedan 2015.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: För oss sverigedemokrater är det inte lika viktigt vem som är huvudman för skolan utan att det är en seriös aktör och att skolgången är mycket god för eleverna. Det är kvalitén som ska få styra och ställa, inte om den är kommunal eller ej. Vi välkomnar således alla seriösa aktörer till Sundsvalls kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser i dagsläget en rad olika projekt inom kultur som är väldigt slösaktiga, där man som kommuninvånare inte gynnas i det stora hela. Men det utesluter inte kultursatsningar på bland annat Kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser i dagsläget för stora utmaningar för att kunna sänka skatten. Målsättningen är att kunna sänka skatten för våra invånare, men det måste ske ansvarsfullt och med respekt för de besvär våra förvaltningar har.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Sundsvalls val:

 • Erbjuda fler yrkes- och vuxenutbildningar
 • Erbjuda gratis arbetsskor i vård- och omsorgsyrken
 • Införa en gratis parkeringstimme i Stenstan

Så svarar SD: Vi vill införa en sverigedemokratisk arbetslinje som erbjuder yrkesutbildningar inom bristyrken för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Gratis arbetsskor inom vård- och omsorg är något som vi har drivit länge. Vi anser att det handlar om jämställdhet och arbetsmiljörätt. Vi vill gärna se en gratis parkeringstimme i Stenstan för att göra det attraktivt att handla i stan också!