OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi sätter våra kommuninvånare främst. Vi prioriterar kommunens kärnverksamhet. Våra skattemedel ska hanteras ansvarsfullt och gå till välfärd och service för alla som bor och verkar i vår kommun just nu. Varje förslösad skattekrona är en stöld från våra skattebetalande kommuninvånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Effektivisera kommunens organisation. Minska onödig byråkrati och aministration

Det behövs mer folk på arbetsgolvet. Inte fler mellanchefer och administrativ personal. Vi behöver kompetent, utbildad och erfaren personal inom vård och omsorg samt inom skolan. Organisation och planering bör ske verksamhetsnära. Resurser bör omfördelas från ledning och styrning till den personal som faktiskt utför arbetet.

Språkkrav för personal inom vård och äldreomsorg

Personal inom vård och äldreomsorg ska förutom erforderlig yrkeskompetens ha goda och tillräckliga kunskaper i svenska språket. Det är viktigt för att kunna kommunicera med våra kanske mest sköraste kommunmedborgare som är beroende av samhällets stöd och omsorg och viktigt för att garantera patientsäkerhet, trygghet och hög kvalitet inom vård och omsorg.

Värna det kommunala vetot och lokala självstyret

Söderköping är en småstadsidyll med unika natur- och kulturvärden. Vi vill värna den kommunala vetorätten vid exempelvis storskalig etablering av vindkraftsverk. Vi vill ha större lokal rådighet över frågor med långsiktiga konsekvenser för vår kommun framför globala agendor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att ta ansvar och ingå i det politiska styret och gärna tillsammans med de borgerliga mittenpartier som står oss nära i värderingar och ideologi

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill ha kvar och utveckla återvinningscentralen vid Hjälmsborg där den finns idag. I samband med nya E 22 kommer det bli ännu enklare för kommuninvånare att ta sig dit. Att anlägga en helt ny återvinningscentral där ny mark måste tas i anspråk är både dyrt och onödigt.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att göra Brobyskogen till naturreservat blockerar möjligheten att använda värdefull mark i tätorten för olika ändamål såsom skola, bostäder mm. Brobyskogen ligger dessutom i närheten av den planerade sträckningen för nya E22 . Det finns andra tätortsnära områden som bättre skulle lämpa sig som naturreservat, exempelvis naturområden i anslutning till Mariehov.

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Söderköping är en kommun med både skärgård, sjöar och vattendrag. Det måste bli enklare att bygga sjönära och kommunen bör ha större rådighet och inflytande över strandskyddsfrågor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Resurserna måste i första hand användas till att förbättra arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal, öka grundbemanningen och höja lönerna för undersköterskor. Då orkar fler arbeta heltid och de som önskar kan arbeta deltid och ändå ha en lön som de kan leva på. Planering och organisation måste ske verksamhetsnära och minutstyrningen inom hemtjänsten liksom fasta semesterperioder måste bort.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är en självklarhet att våra äldre och omsorgsbehövande ska mötas av personal som behärskar svenska språket och har adekvat utbildning och är lämpliga för yrket. Utan tillräckliga kunskaper i svenska språket riskeras patientsäkerheten och det skapar otrygghet hos såväl omsorgstagare som anhöriga.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är positivt om det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden AB kan erbjuda fler billiga hyreslägenheter men kommunen ska inte aktivt gå in och finansiera nyproduktion av hyreslägenheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej, det är inte en kommunal angelägenhet att tillhandahålla laddstolpar och elektricitet till specifikt elbilsägare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej, det är viktigt att barn och ungdomar får näringsriktig och varierad kost som de tycker om så att de orkar med skoldagen. Gärna husmanskost och närproducerat i möjligaste mån samt ett varierat utbud av grönsaker.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Söderköping har varken bostäder eller arbete till utomeuropeiska flyktingar med låg eller ingen utbildning alls. Sveriges misslyckade migrationspolitik och massinvandring har lett till segregation, utanförskap och kriminalitet och det ska aldrig tillåtas få fäste i Söderköping.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Den representativa demokratin fungerar bra i många fall och det är viktigt att politiker är lyhörda gentemot kommuninvånarna. I vissa större frågor, tex anläggning av vindkraftverk, flyktingmottagande, nedläggning av äldreboenden eller skolor etc, kan det vara motiverat med rådgivande folkomröstningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Idag finns i huvudsak kommunala skolor i Söderköping. I den mån det finns tillräckligt med elevunderlag kan det vara positivt med alternativ till den kommunala skolan för att erbjuda valfrihet, exempelvis i form av friskolor med särskild profilering.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Idag är kulturfrågor lite styvmoderligt behandlade och det kulturutbud som finns riktar sig ofta till mindre specifika målgrupper. Kulturutbudet bör vara brett och varierat så det passar fler målgrupper. Det lokala kulturarvet ska stärkas och Söderköpings stadshistoriska museum bör utvecklas och få nya lokaler.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill stoppa slöseriet med kommunala skattemedel. Genom en ordentlig översyn av kommunens ekonomi vill vi eliminera kostnader och utgifter som inte skapar ett mervärde för kommuninvånarna. På så vis kan vi både behålla kvalité på välfärd och service och sannolikt öka den samtidigt som vi tror att en skattesänkning är möjlig på längre sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Söderköpings val:

 • Förbättra kommunens service till företagare
 • Höja grundbemanningen inom kommunens äldreomsorg
 • Hålla en kommunal förskola öppen på kvällar, nätter och helger