Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Söderhamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna ökar tryggheten, minskar migrationen och stärker landsbygden. Vi uppnår en god ekonomi genom ett förbättrat näringslivsklimat och en företagarvänlig attityd.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet.

Vi vill se fler bevakningskameror, översyn av belysning, buskage och annat som kan påverka tryggheten. Dialog med polisen och andra aktörer för att långsiktigt skapa en tryggare kommun

Bevara byskolorna

Vi ser gärna fler mindre förskolor och skolor, där man kan känna sig mer trygg, som kan upplevas mer lugna och där man lätt finner studiero, samt att barn har närma hem från sin skola.

Nej till Kustnära vindkraft

Under det senaste året har frågan om vindkraft blivit riktigt infekterad, och vi anser att dessa vindkraftsindustrier kommer förstöra vår skärgård, påverka medborgare i allt för stor grad. Vi vill att man bygger minst 5 mil ut i havet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD, M och KD.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Söderhamn

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Söderhamn behöver trygg energi som alltid kan levereras och som ej är väderberoende. Vindkraftsindustrin, med sina enorma verk, påverkar dessutom närboende, fritidsliv, företag och närmiljö på ett högst negativt vis. Istället för subventionerad kostsam vindkraftsindustri ska en kraftfull utbyggnad av kärnkraften ske, för att möta morgondagens fossilfria energibeh

Övervakningskameror ska sättas upp på gågatan i Söderhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kameror är en del i vårt paket för ett tryggare Söderhamn. Trygghetsplanering i så väl offentlig- som bostadsmiljö tillsammans med hårdare straff och ökade resurser samt befogenheter till rättsväsendet kommer göra att Söderhamn åter blir en trygg stad.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns många maträtter där kött inte är en ingrediens och dessa ska framhävas. Att sen sätta en regel av två köttfria dagar ser vi som onödigt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet i onödan och vi ser gärna att verksamhet läggs ut på entreprenad, samt att upphandlingsprocessen förbättras för att stödja och förenkla för det lokala näringslivet. Vi tror dock på att ha kvar viss allmännyttig verksamhet i kommunala bolag, exempelvis det kommunala bostadsbolaget.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kan eventuellt vara motiverat med den typen av arbetstidsförkortning i vissa fall, det är dock upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om. Sverigedemokraterna ser det som viktigast att kommunens anställda ska ha rätt till heltid och att ofrivilliga delade turer avskaffas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart ska anställda inom omsorgen kunna uttrycka sig på- och förstå svenska, det är en trygghetsfaktor! Utöver den viktiga sociala delen är det av största vikt att felmedicinering eller felaktig vård ej sker på grund av språkförbistringar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Med sverigedemokratisk politik kommer antalet nyanlända elever minska kraftigt. Om en situation liknande den som skedde 2015 ändå skulle uppstå, på grund av krig i vårt närområde, bör barnen placeras i särskilda skolor, med specialistkompetens, tills de uppnått godtagbar nivå i svenska och samhällskunskap.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att bostadsbidraget fyller funktionen av att ge ekonomiskt svaga hushåll lägre hyra. Allmänt rabatterade hyror betalda av skattepengar är fel väg att gå. Nyproducerade lägenheter är dessutom omöjliga att bygga billigt. Istället ska kommunen jobba med att möjliggöra för fler mindre byggbolag att delta i upphandlingarna och på så vis öka konkurrensen och pressa hyrorna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill att medborgarna ska ha valfrihet med ett brett utbud av olika leverantörer av tjänster och boenden. Vi vill även se ett blomstrande näringsliv och ett gott företagsklimat, så vi ser gärna att privata företag har möjlighet att bedriva den typen av verksamhet i Söderhamn.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser att det i första hand är en fråga för marknaden, att företag tillhandahåller laddmöjligheter där behov finns och att kommunen möjliggör lämplig mark för detta. Men kommunen kan behöva gå in som aktör där brister finns.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna ser det som självklart att kommunerna själva är bäst på att bedöma vilken mottagningskapacitet de har. Dessutom är det kommunerna som får bära den ekonomiska- och sociala bördan av den misslyckade invandringspolitiken.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna betonar valfrihet och inflytande för föräldrar och elever i den svenska skolan. Därför är vi i grunden positivt inställda till friskolor, inte minst då de har lett till ett bredare utbud av olika pedagogiska undervisningsmodeller och till en ökad valfrihet. Friskolereformen har även skapat problem vilket behöver lagregleras tydligare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill att den offentligt finansierade kulturen i första hand ska rikta sig till barn och ungdomar, samt grupper som kan ha svårt att tillgodogöra sig annat kulturutbud, exempelvis multisjuka äldre och personer med funktionsvariationer. Generellt behöver kommunen prioritera kärnverksamheterna före dyr vuxenkultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är inget uttalat skattehöjar- eller skattesänkarparti, men med ett förbättrat företagsklimat, med fler personer i egenförsörjning, och minskat inflöde av svåranställningsbara migranter, finns det goda möjligheter för en sänkning av kommunalskatten, som enligt vår mening är hög.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Söderhamns val:

 • Förstärka elevhälsan
 • Utöka kommunens service till företag
 • Öppna fler familjedaghem