Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna vill att Örkelljunga ska uppfattas om en landsortsidyll med fokus på småskaliga lösningar och närhet. Vår kommun ska hushålla med resurserna och framförallt satsa på att skapa en trygg kommun med välfungerande skola och äldrevård.

Våra viktigaste lokala förslag

Psykisk ohälsa i skolan

Att en särskild satsning görs för att minska den psykiska ohälsan bland elever i grundskolan. Alla elever kallas till ett samtal med skolans kurator, för att avdramatisera kontakten och minska tröskeln mellan kurator och elev samtidigt som man får en möjlighet att tidigt upptäcka brister i välmående, utsatthet eller missförhållande. Fler möjliga arbetssätt ska också utredas för stärkt elevhälsa.

Tryggare äldrevård utan köer

Äldrevården behöver bli bättre och köerna till den behöver kortas. Om kommunen inte kan tillhandahålla en plats inom rimlig tid ska så närliggande platser som möjligt hyras in tills dess att kommunen har löst platsbristen. Köerna har uppstått till följd av en pågående renovering och tills dess att den är klar bör de äldre som inte får plats i kommunen erbjudas plats så närliggande som möjligt.

Höjda betygsresultat

Örkelljungas trend med allt sämre betyg måste brytas så att fler elever får möjlighet att välja det gymnasium som eleven helst önskar. En satsning på ökade kunskaper och bättre studiero. Ordning och reda ska råda i skolans miljö, genom tydliga regler och särskild satsning på eleverna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi anser att Örkelljunga bör satsa på småskalighet och att bli en landsortsidyll även om det givetvis inte gäller för all form av verksamhet på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst ser vi ett eget styre med egen majoritet som möjliggör att faktiskt satsa på kärnverksamheten på riktigt. I andra hand så vill vi ha ett samarbete med annat parti eller partier för att uppnå majoritet i kommunfullmäktige och då med det parti som tillåter mest Sverigedemokratisk politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, men vi kommer inte att sälja oss billigt.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Nedläggningen av Örkelljungas gymnasium ska avbrytas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Örkelljungas gymnasium attraherar för få sökande för att bära sig ekonomiskt vilket innebär att en fortsatt drift tar resurser från grundskolan. Vi behöver istället lyfta vår grundskola som kan ta över och utvecklas i lokalerna som idag används av gymnasiet. Vi vill även inrätta ett kulturhus med bibliotek och särskilt stöd till eleverna, i det som idag är UC.

Erbjud alla kommunens elever samtal med skolkurator för att minska den psykiska ohälsan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Genom att alla elever får en naturlig relation med skolkuratorn så är vi övertygade om att tröskeln för att söka hjälp minskar vilket ger bättre psykisk hälsa hos våra elever. Vi har som enda parti tillskjutit medel i vår budget för detta under de senaste åren.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen har ett fåtal bolag och det är få av dem som på något sätt konkurrerar med det privata. Örkelljungabostäder är ett bolag som möjligen kan anses konkurrera med privata, men de har ett särskilt uppdrag att bygga i våra mindre orter, där övriga bolags intresse är lågt. Vi vill inte avveckla Örkelljungabostäder utan istället utveckla till att bygga mer ägarlägenheter och radhus i byarna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi har fått igenom vårt förslag med 2 valfria rätter varje dag, där en rätt är vegetarisk. På så sätt kan alla elever nu välja om de vill äta vegetariskt och vilka dagar de i så fall vill det. Den rätt som innehåller kött, så ska köttet komma från Sverige och leva upp till våra högt ställda krav.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är redan brist på personal inom äldreomsorgen och bristen är svår kompensera. För oss är det också viktigt att äldrevården aldrig blir ett integrationsprojekt utan att personalen är kunnig och har goda kunskaper i det svenska språket.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi ser gärna mer inflytande från våra medborgare, särskilt när det handlar om byns utveckling och gestaltning av det gemensamma rummet. Därför ser vi gärna folkomröstningar eller ännu hellre, tävlingar och röstningsförfarande där medborgarna får säga sitt om vad som ska byggas eller hur byn ska utvecklas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi föreslog nyligen i en motion att språktest skulle användas, men den avslogs av samtliga övriga partier med motiveringen att Örkelljunga arbetar utifrån ett integrationsprojekt där anställda får olika roller utifrån sina kunskaper. Vi tycker det är fel och vill kräva att alla som arbetar med äldre ska ha goda kunskaper i det svenska språket. Integrationsprojektet ska avslutas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen ska satsa på att bli en landsortsidyll, inte en förort till Helsingborg som de övriga partierna vill. Som landsortsidyll är det villor och radhus som bäst passar in i bilden av Örkelljunga som en trygg mindre ort, där man kan växa upp i trygghet. Med fler småhus frigörs också genom flyttkedjorna hyreslägenheter som idag är upptagna av människor som helst vill bo i småhus.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tycker det är bra med alternativ som tillför något och är positiv till att flera aktörer etablerar sig på orten. Valfriheten är viktig och den kommunala verksamheten kan behöva den avlastning som privata aktörer kan ge. Det är dock viktigt att det ställs lika höga krav på de privata aktörerna som vi ställer på kommunens verksamhet och att de privata aktörerna därmed blir bra komplement.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte kommunens kärnverksamhet att sätta upp laddstolpar. Detta bör lösas av andra, så att resurser inte tas från skolan och äldrevården. Bostadsbolaget bör däremot tillse att deras boende har tillgång till laddstolpar och det ska krävas av dem som bygger flerbostadshus i kommunen att de också löser laddstolpar till de boende.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Örkelljunga bör enbart ta emot flyktingar från Ukraina och bara under begränsad tid. Utgångspunkten ska vara att flyktingar ska återvända så snart det är möjligt. Vi är definitiva motståndare till den folkomflyttning som skett från mellanöstern och vill ge stöd åt de tidigare flyktingar som nu inte längre behöver beskydd och därför väljer att flytta hem igen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi har en privat skola som är mycket bra och där eleverna lyckas i större utsträckning än i vår gemensamma skola. Det finns också privata alternativ i grannkommuner som används av våra elever. Vår uppfattning är att det fria skolvalet är viktigt och ska värnas. I dagsläget ser vi däremot inte att någon ytterligare aktör är på väg att etablera sig och vi är nöjda med de alternativ som finns.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Det viktiga är att pengarna läggs på rätt typ av kultur. Kommunen bör bättre fokusera på sådant som är kopplat till det svenska kulturarvet och som uppskattas av flertalet. Udda inslag som inte har något med vårt gemensamma att göra bör undvikas av kommunen. Mer kulturhistoria och mindre mens-konst.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Örkelljunga gjorde en mindre höjning av kommunalskatten för några år sedan. Vi har ett mål om att återgå till den tidigare, något lägre nivån, så fort som vi ser att det är ekonomiskt möjligt. Detta ska göras när det är möjligt utan att sänka kvalitén på verksamheten. En låg skatt är viktig för att våra låginkomsttagare ska ha råd att leva på sin inkomst.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Örkelljungas val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Korta köerna till äldreboenden
 • Verka för att få folktandvården tillbaka till Örkelljunga

Så svarar SD: Extra viktig Att korta köerna till äldrevården är extremt viktigt och det borde aldrig accepterats att den fått bli så lång som den är idag. Ett politiskt misslyckande från de styrande som vi måste ta tag i, när vi tar över. Detta kommer innebära att det behövs mer personal i äldrevården. Folktandvården borde aldrig lagts ner vilket vi även röstade emot i regionen (till skillnad mot alliansen).