Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Ockelbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna ökar tryggheten, minskar migrationen och stärker landsbygden. Vi uppnår en god ekonomi genom ett förbättrat näringslivsklimat och en företagarvänlig attityd.

Våra viktigaste lokala förslag

Trivsammare kommun

Trygga både de ekonomiska förutsättningarna så som boendemiljö och intressesfären. - Trygghetskameror vid utsatta områden - Förbättrad gatubelysning i kommunen - Nej till störande vindkraftsindustri - Behåll skolorna i ytterområdena - Återställ eftersläpat underhåll av parker, lekplatser, vägar mm - Anslutning till utbyggt kommunalt VA ska vara frivillig

En hållbar migrationspolitik

En hållbar migrationspolitik för ett sammanhållet Sverige - Verka för avskaffande av anvisningslagen för migranter till kommunen - Minska migrationen till kommunen genom kommunalt undantag från EBO-lagen - Införa ”integrationsplikt” där svenska språket samt svenska normer och värderingar är obligatoriska delar - Stimulera frivillig återvandring genom att inrätta en återvandringshandläggare

God äldreomsorg

En kommun att åldras i. - Trygghetsboenden för äldre som ger ett självständigt boende - All personal ska tala god svenska - Kontinuitet av personal för att främja äldres integritet och trygghet - En arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter för att underlätta arbetsbördan - Verka för en mångfald av boendeformer för våra äldre - Parboendegaranti för våra äldre

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD, M och KD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Ockelbo

Kommunen ska erbjuda 30 timmars barnomsorg till föräldralediga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tror på att de som bäst tar hand om sina barn är föräldrarna, barnen behöver också vara med sina föräldrar. Barn har redan idag rätt att vistas 15 timmar i veckan inom barnomsorgen vid exempelvis föräldraledighet. Vi anser det vara tillräckligt.

Andelen lokala företag ska öka när kommunen upphandlar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Genom att möjliggöra för fler lokala företag att vara med i kommunala upphandlingar som Ockelbo kommun genomför kan vi genom det investera i vår egen kommun och därigenom bidra till tillväxt och sysselsättning.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet i onödan och vi ser gärna att verksamhet läggs ut på entreprenad, samt att upphandlingsprocessen förbättras för att stödja det lokala näringslivet. Vi tror dock på att ha kvar viss allmännyttig verksamhet i kommunala bolag, exempelvis det kommunala bostadsbolaget.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kan eventuellt vara motiverat med den typen av arbetstidsförkortning i vissa fall, det är dock upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om. Sverigedemokraterna ser det som viktigast att kommunens anställda ska ha rätt till heltid och att ofrivilliga delade turer avskaffas.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: När så är motiverat ska folkomröstningar hållas. Sverigedemokraterna är förespråkare för ökad direktdemokrati. Vi har exempelvis föreslagit folkomröstning gällande regionsammanslagningen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart ska anställda inom omsorgen kunna uttrycka sig på- och förstå svenska, det är en trygghetsfaktor! Utöver den viktiga sociala delen är den av största vikt att felmedicinering eller felaktig vård ej sker på grund av språkförbistringar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Med sverigedemokratisk politik kommer antalet nyanlända elever minska kraftigt. Om en situation liknande den som skedde 2015 ändå skulle uppstå, på grund av krig i vårt närområde, bör barnen placeras i särskilda skolor, med specialistkompetens, tills de uppnått godtagbar nivå i svenska och samhällskunskap.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att bostadsbidraget fyller funktionen av att ge ekonomiskt svaga hushåll lägre hyra. Allmänt rabatterade hyror betalda av skattepengar är fel väg att gå.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill att medborgarna ska ha valfrihet med ett brett utbud av olika leverantörer av tjänster och boenden. Vi vill även se ett blomstrande näringsliv och ett gott företagsklimat, så vi ser gärna att privata företag har möjlighet att bedriva den typen av verksamhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser att det i första hand är en fråga för marknaden, att företag tillhandahåller laddmöjligheter där behov finns och att kommunen möjliggör lämplig mark för detta. Men kommunen kan behöva gå in som aktör där brister finns.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hjälp till flyktingar ska ske i krisernas närområden. Asyl- och migrantinvandring från avlägsna länder till Sverige ska stoppas. Tillfälligt skydd för flyktingar från Ukraina ska ges, då Ukraina ligger i vårt närområde.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna betonar valfrihet och inflytande för föräldrar och elever i den svenska skolan. Därför är vi i grunden positivt inställda till friskolor, inte minst då de har lett till ett bredare utbud av olika pedagogiska undervisningsmodeller och till en ökad valfrihet. Friskolereformen har även skapat problem vilket behöver lagreglernas tydligare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill att den offentligt finansierade kulturen i första hand ska rikta sig till barn och ungdomar, samt grupper som kan ha svårt att tillgodogöra sig annat kulturutbud, exempelvis multisjuka äldre och personer med svåra funktionsvariationer. Generellt behöver kommunen prioritera kärnverksamheterna före dyr vuxenkultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är inget uttalat skattehöjar- eller skattesänkarparti, men med ett förbättrat företagsklimat, med fler personer i egenförsörjning, och minskat inflöde av svåranställningsbara migranter, finns det goda möjligheter för en sänkning av kommunalskatten, som enligt vår mening är hög.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Ockelbos val:

 • Anställa handläggare för stöd till invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer
 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Lägga mer resurser på service till företag