Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Nacka

Våra viktigaste lokala förslag

Rätten till trygghet – ökade resurser till kommunens trygghetsåtgärder

Sverigedemokraterna har under sin korta tid i kommunfullmäktige varit drivande i att lyfta trygghetsfrågorna på dagordningen, det har gett resultat men mer behöver göras. Vi vill anställa fler ordningsvakter, sätta upp fler kameror, öka klottersaneringen och stötta civilsamhällets trygghetsarbete. Sådan politik är viktig i såväl brottsförebyggande syfte som för att öka den upplevda tryggheten.

Rätten att göra sig förstådd – språkkrav i förskola och äldreomsorg

Att personal inom förskola och äldreomsorg har goda svenskkunskaper är en förutsättning för att barn ska få en bra start på en fungerande skolgång och för att äldre personer med behov av stöd ska känna sig trygga. I dag råder allvarliga brister inom dessa områden. Sverigedemokraterna vill därför att kommunen inför krav på god svenska vid anställning av personal inom förskola och äldreomsorg.

Rätten till en trivsam omgivning – stoppa byggkaoset

I stället för att bli så många som möjligt i Nacka, är Sverigedemokraternas mål att skapa en så trivsam och välfungerande kommun som möjligt. Därför föreslår vi att utbyggnad ska ske i en betydligt lugnare takt, med större hänsyn till vår unika natur och till nuvarande Nackabor. Byggpanik ger seg trafik, kommunen måste börja arbeta i rätt ände och prioritera infrastruktur och vägunderhåll.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För en Nackabo ska närheten till naturen vara en självklarhet, och detta är ett värdefullt arv som vi även vill ge till framtida generationer. Ryssbergen är ett unikt grönområde, i och med sin biologiska mångfald och närhet till stad och folk. Därför bör Ryssbergen göras till naturreservat och byggnation i Nacka bör ske i lugnare takt.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är idag orimligt svårt för många Nackabor att få sin första bostad och flytta inom sin egen hemkommun där man har vänner och familj. Sverigedemokraterna vill därför starta ett kommunalt bostadsbolag som prioriterar befintliga Nackabor i den lokala bostadskön. Antalet år i kommunen bör vara meriterande.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: När det gäller simhallar kan det finnas fördelar med såväl privat drift som med offentlig drift. Simhallsverksamhet utgör såväl stora kostnader som stora intäkter, därför är det ibland klokt att överlåta till en privat aktör med specialkompetens och eventuella skalfördelar. Samtidigt måste kommunens avsikt med projektet, sett till bland annat allmännytta och tillgänglighet, vara mycket tydlig.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är orimligt att placera en stenkross så nära invånarna i Nacka. Det orsakar buller och belastar trafiken. Därför är Sverigedemokraterna emot att det byggs en stenkross i Skrubba. I den här frågan råder dessutom bred samsyn mellan partierna, men beslutet landar i slutändan hos Stockholms stad.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Personalen inom äldreomsorgen behöver först och främst få fler medarbetare, mindre administrativt arbete, en slopad karensdag, färre delade turer med mera. Att pröva konsekvenserna av en kortare arbetsdag vore intressant, men att införa det i nulägen vore orimligt sett till den stora pressen på och behovet av äldreomsorg.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja, äldre ska enkelt kunna kommunicera med sina vårdare. Idag upplever många äldre det som ett stressmoment i sin vardag, när de inte har fullgoda möjligheter att förstå eller göra sig förstådda på sitt eget språk, i sitt eget land. Goda språkkunskaper är även viktiga ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv, exempelvis sett till allergier och särskild kost där instruktioner måste följas skarpt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skolor ska inte behöva kvotera in elever beroende på var de kommer ifrån. Ordinarie elever ska heller inte bortprioriteras till följd av ett flyktingmottagande.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nackas invånare ska ges goda valmöjligheter inom äldrevård och hemtjänst. Och kommunens frihetliga modell har visat sig fungera mycket väl. Det finns även fördelar med att erbjuda dessa tjänster i kommunal regi, såsom insyn i verksamheten och större inflytande över arbetsvillkoren. Vi uppskattar de privata utövarna och föreslår att det även ska finnas alternativ som drivs i kommunal regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska tillgodose invånarna med god infrastruktur, så även när det gäller laddningsmöjligheter för elbilar. Men i slutändan är det en prioriteringsfråga. Kommunen måste prioritera god framkomlighet, vägar utan potthål och ett elnät som klarar av omställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Tyvärr har årtionden av ansvarslös invandringspolitik, från alla övriga riksdagspartier, resulterat i höga kostnader, fara och en väldigt låg kapacitet för mottagande idag. Med den kapacitet som finns ska vi hjälpa Ukrainare tills de kan återvända till sitt hemland, men den generella målsättningen är att Nacka ska ta emot färre flyktingar och tackla de problem som massinvandringen har medfört.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Idag har Nacka ett rikt kulturutbud och så ska det fortsätta vara. Men med starka föreningar och invånarnas egen initiativstyrka, finns inget egenvärde i att ta mer av skattebetalarnas pengar i anspråk än vad som behövs. Kommunen ska utvärdera Nackabornas efterfrågan löpande och anpassa budgeten för kulturen därefter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi är stolta över att ha varit med och röstat för skattelättnader för Nackas invånare. Även framgent bör det långsiktiga målet vara att nyttja mindre av skattebetalarnas pengar, men steg för att nå det målet måste tas vid rätt tillfälle och utan att riskera kvaliteten hos den service som Nackaborna har rätt att förvänta sig från kommunen.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Nackas val:

 • Anställa fältassistenter som jobbar i skolor, på gator och torg
 • Genomföra satsningar för att minska arbetslöshet i otrygga områden
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Nackas val:

 • Bygga fler idrottsplatser
 • Utveckla kommunens kontrollsystem för att motverka bidragsfusk
 • Värna om och utveckla kommunens parker och grönområden