Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Mellerud

Varför ska väljarna rösta på er?

När var och en lägger sin röst i valurnan, vill man naturligtvis att ens röst gör skillnad. Att det märks vilka som sitter och styr, helt enkelt. Röstar man på Sverigedemokraterna, så kommer det också avspeglas i kommunens verksamheter. Vi står för förändring på riktigt och det är ingen tom floskel. Vi menar vad vi säger. Vi vet hur, vi kan och ska styra och förändra. På riktigt.

Våra viktigaste lokala förslag

Inrätta en kommunal trygghetsenhet med anställda väktare.

Vi menar att det finns behov av att arbeta mer strategiskt och kommunövergripande inom säkerhet, trygghet och brottsförebyggande.Vi ska ha egen operativ personal på fältet som känner till oss och våra behov. Exempel på uppdrag kan vara att sköta fastighetstillsyn på kommunala objekt, besök och dialog med näringsliv, respondera på diverse larm, rondering i samhället utefter behov och lägesbild mm.

Satsa på skolan, ledarskap, ordning, läs och skrivförståelse är fokusområden.

Studiero och ledarskap i klassrummet ska stärkas, det är basen för all undervisning. Detta samt läs och skrivförståelse är problemområden idag. Vi ska öronmärka resurser för att adressera dessa områden. Och utverka tydlig redovisning av anslagna medel. Skolan ska präglas av kunskap, ordning och reda, respekt och arbetsro.

Införa en ny integrationsplan med en tydlig assimileringslinje.

Vi vill stärka samhällsgemenskapen och därför verka för en klar assimileringslinje för nya Svenskar som genomsyrar våra verksamheter. Genom att i alla sammanhang betona vikten av samsyn, gemensamma värderingar och identitet, språk och kultur bygger vi ett bättre samhälle utan motsättningar och polarisering samt ger förutsättningar för den sociala tillit som innebär integration på riktigt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD+tänkbara samarbetspartier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Utifrån rådande läge och retorik: S, V, MP samt C

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Mellerud

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Under vissa förutsättningar kan det vara motiverat att tillåta byggnation, men stor restriktivitet bör iakttas.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En av våra egna viktiga frågor, vi ser det som avgörande att den som är arbetsför inte passivt kvitterar ut bidrag.

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: SD sätter Mellerud främst, vi är inte bara en del av Dalsland. Samarbete mellan Dalslandskommunerna när det gäller de kommunala verksamheterna och marknadsföring är viktig, men för oss är Mellerud första prioritet. Vi ska marknadsföra oss på ett sätt som gynnar Melleruds kommun i första hand och samverka med andra när vi kan, där vi kan, på ett sätt som gynnar just våra Kommuninvånare.

Samarbetet med Bengtsfors om äldreomsorg och socialtjänst ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi följer och utvärderar detta noga och förväntar oss att vi under nästa mandatperiod ska kunna höja kvaliteten per skattekrona. Våra äldre som byggde vårt samhälle ska ha den ålderdom de har förtjänat.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Mycket hjärta i en sådan tanke naturligtvis, men totalt orealistiskt och oansvarigt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är generellt positiva till att göra den demokratiska processen mer interaktiv och levande för våra invånare på olika sätt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är en självklarhet för oss.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Naturligtvis ska vårt bostadsbolag som en aktör bland flera tillgodose de behov av bostäder som finns runtom i kommunen. Särskilt viktigt är att tillse att det finns ett tillräckligt utbud av lägenheter i de storlekar som efterfrågas så vi underlättar en naturlig flyttkedja. Inte minst för våra ungdomar och deras första bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Generellt tror vi att privat verksamhet utgör en viktig del i det totala utbudet av vård och omsorg. Inte minst som jämförelsematerial gällande kvalitet och effektivitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Inte kommunalt ansvar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Melleruds kommun ska över huvudet taget inte ta emot några flyktingar alls, förutom från vårt närområde.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Generellt tror vi att privat verksamhet utgör en viktig del i det totala utbudet av skola, vård och omsorg. Inte minst som jämförelsematerial gällande kvalitet och effektivitet. För Melleruds del är det en ickefråga eftersom vi inte har några friskolor alls. Men en etablering hade vi sannolikt inte motsatt oss.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Har ingen exakt siffra på hur mycket som idag läggs på kultur totalt, men det är inget utgiftsområde vi prioriterar utifrån rådande läge. Kulturpolitiken i Mellerud behöver förändras på riktigt. Vi ska ha en kulturpolitik i kommunen som främst syftar till att vårda och främja det Svenska kulturarvet. Det är vitalt för gemensam identitet och sammanhållning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ambitionen är naturligtvis att kunna sänka skattetrycket över tid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Melleruds val:

 • Införa jourklasser för elever som stör studieron
 • Inrätta trygghetsvakter som ronderar i samhället