Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Malmö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill göra Malmö bra igen. Vi prioriterar trygghet, skola, utbildning och äldreomsorg. Malmö behöver ett stopp för mottagandet av nyanlända och personer i livslånga utanförskap ska återvandra. Malmöborna ska få välfärd för sina skattekronor. Välfärdsbrott och gängkriminalitet finns inte i vårt Malmö. Vi vill inte att Malmö ska förtätas och det måste finnas plats för samtliga trafikslag.

Våra viktigaste lokala förslag

Återvandring

Personer som är nyanlända, långtidsarbetslösa, fast i långvarigt utanförskap och bidragsberoende ska uppmuntras och få hjälp med att återvandra till sina hemländer. Vi menar också att Malmö behöver en längre paus i mottagandet av nyanlända. Vi måste prioritera att få ordning på våra nuvarande problem med utanförskap, kriminalitet, sociala problem, hemlöshet och höga kostnader för socialbidrag.

Kriminalitet

Malmö är en stad som präglats av skjutningar, sprängningar och mord. Vi har en en omfattande problematik, olika former av kriminella verksamheter och fusk. Vi vill satsa på kommunala ordningsvakter, mer kameraövervakning och mer resurser kopplat till tillsyn av olika verksamheter och företag. Vi vill inte bevilja socialbidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige och Malmö.

Utbildning och skola

Malmö ska ha Sveriges bästa skolor. Skolor i alla delar av Malmö, både områden med höginkomsttagare och låginkomsttagare, ska kunna leverera en utbildning som erbjuder eleverna möjligheten att skapa sig en ljus framtid. Skolan ska erbjuda en trygg studiemiljö samt inspirera eleverna att ta del av kunskap. Det ska finnas en tydlig koppling mellan skolan och arbetslivet. Skolmiljön ska vara trygg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, tvärtom menar vi att vår politik på riksnivå måste genomföras för att göra Malmö bra igen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill få genomslag för vår politik i Malmö. Våra väljare kan känna sig trygga med att vi kommer stå upp för vår politik och vi är en garant för ett maktskifte. Vi ser gärna ett styre tillsammans med med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi ser även möjligheten att förhandla med Liberalerna och Centerpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Malmö

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi har länge förespråkat detta eftersom Malmö har stora problem med gängkriminalitet, utanförskap, sociala problem, arbetslöshet, höga kostnader för försörjningsstöd och hemlöshet. Gängkriminalitet, antisemitism och islamism frodas i våra utanförskapsområden. Vi menar att roten till Malmös sociala problem kan kopplas till en kravlös integrationspolitik och massinvandring.

Cyklar ska prioriteras framför bilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Många Malmöbor behöver bilen för sitt vardagspyssel. Då måste det finnas goda möjligheter för bilisterna att ta sig fram och parkera sin bil. Vi vill inte att gator avsmalnas för att cyklar ska få mer utrymme än bilar. Det behövs också angöringsplatser för bilar vid förskolor och skolor.

Kommunens skolor ska satsa särskilt på ämnena svenska och matematik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Bortsett från att det är viktigt att kunna det svenska språket i Sverige skulle en betydlig högre andel av eleverna i Malmö vara behöriga till gymnasiet om de kunde uppnå kunskapskraven i svenska och matematik.

Alla som har bidrag ska avkrävas aktiviteter på heltid

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Försörjningsstödet ska fungera som ett tillfälligt stöd under en tuff period i livet och inte vara något man uppbär under flera år. Alla som kan jobba, ska jobba och vara egenförsörjda. Vi vill ställa tuffa aktivitetskrav kopplat till försörjningsstödet. Till exempel att man lär sig svenska språket och tar de jobb och utbildningar som erbjuds.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill inte förtäta Malmö och vi menar att Malmö växer för snabbt. Vi har inte oändligt med mark eller odlingsbar åkermark. Därför måste vi prioritera klokt och hushålla med våra markresurser. Om vi trots allt måste bebygga odlingsbar mark ska det inte vara till bebyggelse utan till företag som skapar arbetstillfällen för att få ner Malmös höga arbetslöshet.

Elever som väljer skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Elever som som själva väljer en skola längre bort från hemmet ska inte få gratis busskort. Däremot menar vi att elever som inte själva väljer detta utan som placeras på en skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ska vi klara de långsiktiga åtagande måste vi jobba och bidra till vår gemensamma välfärd. Om inte alla jobbar så kommer vi inte klara det. I Malmö satsar vi mest pengar av alla partier på omsorgen. Både för att förbättra arbetsmiljön för arbetstagarna och för att få bort så kallade minutscheman. Detta gynnar även brukarna inom hemtjänsten.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tycker att det är bra förslag och hade gärna sett kommunala folkomröstningar i Malmö.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ett stort problem inom Malmös äldreomsorg som vi måste hantera. Mycket viktigt eftersom vi vet att språkförbistring kan orsaka stor skada. Till exempel att den äldre får fel medicin. Vi vill även ställa krav på goda svenskkunskaper innan nyanställning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Malmö stad bör rekommendera alla som är hemlösa av ekonomiska orsaker att hitta bostad i en annan kommun där de har råd med hyran. Vi tycker att när någon flyttar till Malmö från en annan kommun ska den personen uppbära en lön för att få ett hyresavtal med MKB. Bara 7 procent av Malmös hemlösa har inkomst genom tillfälligt eller regelbundet arbete. Resten uppbär någon form av bidrag.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Malmös kommunala hemtjänst i sämst i Sverige. Vi menar att då är det rimligt att privata företag får en chans. Dock ska Malmö stad vid upphandlingen ställa tuffa krav på företagen kopplat till bland annat bemanning och arbetsvillkor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Problemen när det gäller skolorna i Malmö är flera av de kommunala skolorna i östra Malmö där majoriteten av eleverna slutar årskurs nio och är inte behöriga till gymnasiet. Det är den kommunala huvudmannen som har misslyckats i Malmö trots att de har haft erforderliga resurser. Då anser vi att friskolor ska få en möjlighet att ta vid där de kommunala skolorna har misslyckats.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Malmö ligger idag i topp vad gäller kostnaden per invånare kopplat till kulturen. Vi prioriterar kommunens kärnverksamhet högre och då främst skola, trygghet och omsorg. Vi menar att kultur är viktigt och då framför allt den svenska kulturen. Genom att lägga utgiftsnivån lägre, frigör vi resurser till andra verksamheter. Något som många andra kommuner väljer att göra.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Utifrån dagens förutsättningar kan vi inte lova att sänka kommunalskatten. Dock kan vi lova att vi inte kommer höja skatten utan att vi gör de nödvändiga prioriteringar som behövs för att Malmös ekonomi ska vara i balans.

Vilka insatser ska Malmö stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Malmös val:

 • Anställa fler kommunala ordningsvakter
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett
 • Sätta upp fler övervakningskameror

Så svarar SD: Extra viktig Det finns för få Poliser och deras arbetssituation är ansträngd. Ordningsvakter är ett bra komplement som kan avlasta och bistå Polisen genom att vara synliga på gator och torg. Att stötta föräldrar som har problem är viktigt av flera skäl. På så sätt kan vi motverka att barn och ungdomar blir gängkriminella. Övervakningskameror kan både förebygga, förhindra och försvåra att brott begås.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Malmös val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Avskaffa det minutstyrda schemat i kommunens hemtjänst
 • Ge elevhälsan mer resurser

Så svarar SD: Extra viktig Våra barn och ungdomar är vår framtid. Malmö har större problem inom skolan kopplat till behörighet till gymnasiet. En lösning på detta är fler och legitimerade lärare. Både brukare och personal blir stressade av minutstyrda scheman. Det ska inte vara så i ett välfärdssamhälle. Malmös elevhälsa är underfinansierad och i dagsläget inte prioriterad. Detta vill vi ändra på och tillföra resurser.