Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

SD tar sikte på en stad med hemkänsla och framtidstro, där det är människorna, platserna och detaljerna som är Kungälv. Trygghet är viktig men handlar inte bara om att vara trygg där du bor utan också att kunna lita på att samhället finns där när du behöver. Vår inriktning ställer mänskliga värden framför omotiverade och dyra investeringar – stabilitet och kvalité ska kännas för vanligt folk!

Våra viktigaste lokala förslag

Hållbar tillväxtpolitik med Kungälv och invånarna i fokus

Regeringens migrationspolitik har påverkat kommunernas bostadsförsörjningsförmåga negativt. Vi fortsätter motsätta oss politik som frångår det kommunala självstyret. Tillsammans med en mer balanserad lokal tillväxttakt kan vi prioritera trygghetsfrågor och kärnverksamhet – stabilitet och kvalité ska kännas för vanligt folk!

Tryggt Kungälv med hemkänsla

Trygghet är inte bara att veta att du kan lita på välfärden när du behöver den, det är också att veta att du är trygg där du bor. Varannan kvinna i Kungälv avstår att gå ut på grund av rädsla. SD vill införa ordningsvakter, öka belysning- kamerabevakning och motverka segregation. Vi vill bygga med hemkänsla, både tryggt och vackert!

God ekonomi är grunden för välfärd

Det är bara när ekonomin är god styrande partier slipper besparingar som visar sig vara dåliga, ta bort resurser för våldsutsatta eller yt-snåla med stängda skolor och minskat utbud som resultat. Vi vill att investeringar först ska ta hänsyn till ekonomin och prioriteras hårdare utifrån lagkrav och behov. Med god ekonomi kan välfärdsuppdraget prioriteras och skapa ett Kungälv med framtidstro.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill samarbeta med partier som har en liknande syn på hur samhällsproblemen kan lösas. För oss är kärnverksamhet och trygghetsfrågan prioriterad.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De som inte vill prioritera skola, omsorg och ett tryggt, hållbart Kungälv.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill se en ansvarsfull tillväxt som tar hänsyn till välfärdsbehov. En allt för snabb tillväxt är både kostsam och svår att planera. Vi vill kartlägga bostadsbehovet för att nå balans i bostadsbeståndet. God ekonomi är nödvändig för att kärnverksamhet ska leverera kvalité och kontinuitet till invånarna och skapa förutsättningar så att företag vill satsa i Kungälv.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverige sedan länge redan ett skriande behov av investeringar i den befintliga infrastrukturen. Sverigedemokraterna anser dock att det finns behov av förbättrade förbindelser mellan Norge, Sverige och Danmark. Vi anser samtidigt att alla infrastrukturanslag ska prioritera underhåll och snabbtåg (ist för höghastighetståg) därför tycker vi att ”Sverigeförhandlingen” måste omförhandlas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tanken är god då detta är ett yrke som innebär mycket fysisk påfrestning och tyvärr har en dålig lönebild. En sex timmars arbetsdag skulle dock försvåra personalbristen som finns idag. Detta skulle i sin tur leda till att kommunen inte kan upprätthålla en god välfärd, och att arbetsmiljön skulle försämras genom mer stress och brist på personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det lokala självstyret är demokratins grundbult. Det är viktigt att värna transparens så att invånarna kan granska partiers olika prioriteringar och att invånarna får möjlighet att säga sitt, i folkomröstningar och andra typer av dialoger.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig I spåren av pandemin uppdagades många brister inom den kommunala äldreomsorgen, däribland språkförbristningar hos personalen. Bristen har tyvärr även lett till medicinska konsekvenser för den äldre när delegerande personal inte hanterat språket. För oss är det en självklar rättighet att den äldre kan förstå och göra sig förstådd på svenska i Sverige.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Friskolor använder sig av kösystem, där platsen i kön är oberoende av om individen är född i Sverige eller är nyanländ. Det vore beklagligt om man tvingade fram en "kvotering" med syfte att använda barn och unga som ett integrationsverktyg istället för att anpassa migrationsvolym- säkerställa studiero och kvalité i kommunala skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bostadsbristen beror till stor del på grund av en ohållbar migrations- och tillväxtpolitik. Vi anser att kommunala bostadsbolags viktigaste uppgift är att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser. För att möta bostadsbehovet och skapa långsiktig hållbarhet ska överskott återinvesteras till nya hyresbostäder och renoveringsbehov.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En tillgänglig och god infrastruktur är viktig för oss.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kungälv har sedan länge enorm brist på bostäder, där hyresköerna är tvåsiffriga, samtidigt ökar segregationen och otryggheten i samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi anser att skattemedel ska främja kulturell verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna har ett intresse av. Kommunens kulturresurser ska ha en folklig förankring. Kungälvs kulturverksamhet ska i första hand rikta sig till barn, unga vuxna och äldre. Kommunen ska prioritera kulturarvsfrämjande arbete som bidrar till den lokala stoltheten och som ökar sammanhållningen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Den oansvariga tillväxtpolitiken har lett till stora besparingar i välfärden. Med en balanserad tillväxt, kan välfärdsbehoven tillgodoses och på sikt ska Kungälv inte ha högre skatt än kranskommunerna då de flesta kungälvsbor går till jobbet varje dag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Kungälvs val:

 • Skapa fler ungdomsaktiviteter i de mindre tätorterna
 • Utöka det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar SD: Extra viktig Trygghet är inte bara att veta att du kan lita på välfärden när du behöver den, det är också att veta att du är trygg där du bor. På tio år har otryggheten ökat kraftigt. Vårt vallöfte tar sikte på människorna, platserna och detaljerna som är Kungälv – trygghet och kvalité ska kännas för vanligt folk!