Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Hudiksvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna ökar tryggheten, minskar migrationen och stärker landsbygden. Vi uppnår en god ekonomi genom ett förbättrat näringslivsklimat och en företagarvänlig attityd.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet

Motverka den utbedda otryggheten - Samarbete med polisen för bekämpande av gängkriminaliteten - Trygghetsskapande åtgärder behövs, exempelvis kameraövervakning, belysning och öppnare platser - Anlita fler kommunala ordningsvakter - Stimulera nattvandrarverksamheten - Fältassistenter i utsatta områden - Införa tiggeriförbud - Inför företagardialoger tillsammans med polisen, om brottslighet och otry

En hållbar migrationspolitik

En hållbar migrationspolitik för ett sammanhållet Sverige - Verka för avskaffande av anvisningslagen för migranter till kommunen - Minska migrationen till kommunen genom kommunalt undantag från EBO-lagen - Införa ”integrationsplikt” där svenska språket samt svenska normer och värderingar är obligatoriska delar - Stimulera frivillig återvandring genom att inrätta en återvandringshandläggare

Stärk kommunens ytterområden

Trygga både de ekonomiska förutsättningarna så som boendemiljö och intressesfären. - Ökat kommunalt inflytande över rovdjurspolitiken - Nej till störande vindkraftsindustri - Behåll skolorna i ytterområdena - Förbättrad gatubelysning i kommunen - Återställ eftersläpat underhåll av parker, lekplatser, vägar mm - Anslutning till utbyggt kommunalt VA ska vara frivillig

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD, M och KD

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Hudiksvall

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill se ett alternativ där den dras väster om staden.

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Landsbygdsskolorna är viktiga för såväl elevernas känsla av trygghet som kommunens ansvar att leverera kommunal service i hela kommunen. Sverigedemokraterna vill värna och utveckla de mindre skolenheterna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns många maträtter där kött inte är en ingrediens och dessa ska framhävas. Att sen sätta en regel av två köttfria dagar ser vi som onödigt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet i onödan och vi ser gärna att verksamhet läggs ut på entreprenad, samt att upphandlingsprocessen förbättras för att stödja och förenkla för det lokala näringslivet. Vi tror dock på att ha kvar viss allmännyttig verksamhet i kommunala bolag, exempelvis det kommunala bostadsbolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kan eventuellt vara motiverat med den typen av arbetstidsförkortning i vissa fall, det är dock upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om. Sverigedemokraterna ser det som viktigast att kommunens anställda ska ha rätt till heltid och att ofrivilliga delade turer avskaffas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart ska anställda inom omsorgen kunna uttrycka sig på- och förstå svenska, det är en trygghetsfaktor! Utöver den viktiga sociala delen är det av största vikt att felmedicinering eller felaktig vård ej sker på grund av språkförbistringar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Med sverigedemokratisk politik kommer antalet nyanlända elever minska kraftigt. Om en situation liknande den som skedde 2015 ändå skulle uppstå, på grund av krig i vårt närområde, bör barnen placeras i särskilda skolor, med specialistkompetens, tills de uppnått godtagbar nivå i svenska och samhällskunskap.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att bostadsbidraget fyller funktionen av att ge ekonomiskt svaga hushåll lägre hyra. Allmänt rabatterade hyror betalda av skattepengar är fel väg att gå. Nyproducerade lägenheter är dessutom omöjliga att bygga billigt. Istället ska kommunen jobba med att möjliggöra för fler mindre byggbolag att delta i upphandlingarna och på så vis öka konkurrensen och pressa hyrorna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill att medborgarna ska ha valfrihet med ett brett utbud av olika leverantörer av tjänster och boenden. Vi vill även se ett blomstrande näringsliv och ett gott företagsklimat, så vi ser gärna att privata företag har möjlighet att bedriva den typen av verksamhet i Hudiksvall.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser att det i första hand är en fråga för marknaden, att företag tillhandahåller laddmöjligheter där behov finns och att kommunen möjliggör lämplig mark för detta. Men kommunen kan behöva gå in som aktör där brister finns.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hjälp till flyktingar ges effektivast i krisernas närområden. Asyl- och migrantinvandringen från avlägsna änder måste stoppas och återvandringen öka. Tillfälligt skydd till flyktingar från Ukraina ska ges, då Ukraina ligger i vårt närområde.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna betonar valfrihet och inflytande för föräldrar och elever i den svenska skolan. Därför är vi i grunden positivt inställda till friskolor, inte minst då de har lett till ett bredare utbud av olika pedagogiska undervisningsmodeller och till en ökad valfrihet. Friskolereformen har även skapat problem vilket behöver lagregleras tydligare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill att den offentligt finansierade kulturen i första hand ska rikta sig till barn och ungdomar, samt grupper som kan ha svårt att tillgodogöra sig annat kulturutbud, exempelvis multisjuka äldre och personer med funktionsvariationer. Generellt behöver kommunen prioritera kärnverksamheterna före dyr vuxenkultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är inget uttalat skattehöjar- eller skattesänkarparti, men med ett förbättrat företagsklimat, med fler personer i egenförsörjning, och minskat inflöde av svåranställningsbara migranter, finns det goda möjligheter för en sänkning av kommunalskatten, som enligt vår mening är hög.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Hudiksvalls val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Stärka elevhälsan i kommunala skolor
 • Utöka kommunens service till företag