Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Herrljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på SD Herrljunga är en röst på hela Herrljunga. Oavsett var i kommunen du bor står vi upp för din rätt till Skola, trygghet, vård mm. Även om frågorna ser annorlunda ut på landsbygden jämfört med tätorten tror vi lösningarna ligger i att Hela Herrljunga ska med på resan.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet på äldre dar

Hemtjänsten har blivit mer centraliserad på bekostnad av våra äldres vård. SD vill se över möjligheterna att flytta hemtjänsten närmare våra äldre. En nära hemtjänst skulle förbättra relationer och trygghet, samt även begränsa eventuell smittspridning. Det är dags att börjar se hur vi kan göra våra äldres liv bättre, inte rationalisera bort den grundläggande trygghet våra äldre har rätt till.

En nära och trygg skola

Närhet till skola och barnomsorg oavsett var du bor i kommunen skapar trygghet för både barn och föräldrar. SD vill därför fortsätta jobba för att behålla och utveckla kommunens byskolor trots att en majoritet av de andra partierna inte ser byskolor som en lika naturlig del av vår kommun.

Ett drägligt skattetryck

SD vill att skattebetalarna ska få mer pengar kvar i plånboken. Vi ser de problem och orättvisor som drabbar landsbygden genom ökande priser på energi, livsmedel, och transporter. Vi vill effektivisera förvaltningen för att på så sätt sänka skatten. Vi anser att invånarnas skattepengar gör mer nytta i deras egna plånböcker än i dyra ideologiskt motiverade projekt med tveksam verklighetsförankring.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, som parti ger vi våra lokal föreningarna stort inflyttande över sina egna lokala frågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att samarbeta med alla partier oavsett vad man kallar sig, dom politiska frågorna står över allt annat. Den smutskastning som förekommit under en längre period behöver få ett slut, nu måste vi som nation tillsammans lösa dom problem som växt fram under lång tid.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, politiken går först.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Herrljunga

Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen har sedan 1970-talet aktivt arbetat med att bevara och skydda Orraholmens natur genom en skogsbruksplan. Inget parti vill inte se Orraholmens natur totalavverkad och skövlad. Den varsamma kontinuerliga skogsvård som skett under lång tid är det som gjort platsen till den gröna oas den är idag för Herrljungaborna. Vi vill fortsätta sköta skogen varsamt i befintlig skogsbruksplan.

Elever ska ha tillgång till gratis mensskydd på kommunens skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skolan tillhandahåller redan idag olika gratis sanitetsprodukter för elever så vi ser vi inget problem i att flickor och kvinnor som är elever ska erbjudas gratis mensskydd.

Kommunen ska verka för att tågen fortsätter stanna i Mollaryd och Torpåkra

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kollektivtrafik utanför Herrljunga tätort är mycket dålig. Västtrafik vill att vi som kommun ska förlora 2 av våra 4 järnvägshållplatser. Vi i SD anser att en stängning av hållplatserna skulle medföra en avsevärd försämring för de landsbygdsbor som bor i närheten av dem. Vi bedömer inte att en motsvarande god kollektivtrafik kommer att erbjudas med buss eller taxi. Tåg är dessutom miljövänligt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen bör inte starta ny eller utöka sin verksamhet i redan etablerade servicesektorer där väl fungerande privata alternativ redan finns. Kommunen ska däremot erbjuda service i form av kommunala bolag ifall godtagbara privata alternativ saknas. Ett bra exempel är byggande och förvaltande av hyresrätter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Så som medmänniska så skulle vi gärna vilja korta våra anställdas i vårdens arbetstid. Men ekonomin och svårighet att rekrytera personal gör det inte möjligt. Däremot vill vi besluta om avskaffande av delade turer inom hemtjänsten. Vi vill också anställa två äldrepedagoger på våra äldreboenden som ska sysselsätta de boende och därmed också sänka personalens höga arbetsbelastning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Absolut! Folkviljan är själva fundamentet för vår demokrati. Vi anser att de finns många lokala frågor där den representativa demokratin kan kompletteras med folkomröstningar. Vi anser att kommunala folkomröstningar skulle inverka positivt på medborgarnas demokratiska engagemang.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är en säkerhetsfråga. Våra äldre måste kunna vara säkra på att de blir rätt förstådda av dem som vårdar dem så att inte medicinering och vårdinsatser blir fel eller uteblir. Vi anser att kommunen kan göra mer för att förbättra anställdas språkkunskaper genom utbildningsinsatser på arbetstid i relevant svenska för de anställda som har svårt med språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja. I första hand vill vi se privata initiativ när det gäller bostadsbyggande. Men om inga ekonomiskt gångbara lösningar finns så anser vi att vårt kommunala bostadsbolag enskilt eller tillsammans med privata aktörer skapar fler billiga hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det viktiga för SD är att bra äldreboenden och hemtjänst kan erbjudas skattebetalarna. Om verksamheten sker i privat eller kommunal regi spelar inte så stor roll. Det viktiga är att servicen är lika god oavsett driftsform och att den är lika kostnadseffektiv.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tyvärr verkar privata initiativ för utbyggande av laddinfrastruktur gå trögt i kommunen. SD har därför tidigare lagt en motion om uppsättande av publika laddstolpar i kommunal regi. Vi tänker oss att vårt kommunala elbolag bör kunna sköta driften av dessa samt också finansiera dessa genom brukaravgifter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Herrljunga har i dagsläget inga stora problem med flyktingmottagande. Det är dock viktigt att de flyktingar som kommer till kommunen kan får realistiska möjligheter till integration i det svenska samhället så att inte sociala problem av olika slag uppstår.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: SD anser i princip att privata friskolor är bra som komplement till den kommunala skolan. Vi skulle gärna vilja se att privata nischade utbildningsprogram inom gymnasieskolan etablerades i kommunen. Gärna med praktisk inriktning. Vi är dock skeptiska till etablering av en privat aktör inom grundskolan i en så liten kommun då det sannolikt skulle undergräva elevunderlaget för våra landsbygdsskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: SD vill utreda förutsättningarna för att skapa en bokbuss enskilt i kommunen eller tillsammans med andra kommuner. Vi anser att en bokbuss på ett bra sätt skulle öka läsandet i kommunen och vara ett bra komplement för våra byskolors undervisning. En försiktig utbyggnad av kulturskolan är också något vill vill verka för.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Skattebetalarna ska inte betala en krona mer än nödvändigt i kommunalskatt. Vi vill på sikt verka för att sänka kommunalskatten genom att effektivisera kommunens administration och förvaltning både vad det gäller arbetsuppgifter och bemanning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Herrljungas val:

 • Anställa fler socialarbetare som jobbar med ungdomar
 • Erbjuda barnomsorg kvällar, nätter och helger
 • Rusta upp vägarna på landsbygden

Så svarar SD: Stöket vid framför allt stationen har varit problematiskt till och från. SD vill verka för att fler socialarbetare/fältare anställs för att tillsammans med polis och föreningsliv motarbeta stök och bök bland ungdomar. Barnomsorg på obekväm arbetstid bör utredas för att erbjudas i egen eller privat regi för de kommuninvånare som behöver det.