Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi inom Sverigedemokraterna Halmstad strävar efter en trygg plats att bo och leva på. Detta är temat i vår politik. Oavsett vart man bor i kommunen ska välfärden finnas där för en. För oss är trygghet både fysisk, psykisk och ekonomisk. Men denna tryggheten kommer inte kravlöst. För med tydliga rättigheter och skyldigheter bygger vi ett starkt Halmstad.

Våra viktigaste lokala förslag

Ansvarsfull Samhällsbyggnad

I med översiktsplanen och problemen som Halmstad står inför har samhällsbyggnad blivit en het fråga. Vi anser att naturvärden och jordbruksmark behöver skyddas vid nybyggnation. I stadskärnan krävs det att kommunen verkar för attraktiva byggnader. Omgivningen påverkar oss människor och det måste vara slut på fulbyggnationen. Vi måste bygga vackert och befolkningsutvecklingen behöver vara hållbar.

Trygghet

Alldeles för många människor i vår kommun känner en växande otrygghet. Vi behöver få till trygghetsskapande åtgärder så som patrullerande ordningsvakter i centrum och en mer utbredd kameraövervakning. Vi behöver även tänka om kring hur vi utformar våra offentliga miljöer, gatubelysning är exempelvis ett effektivt sätt för att motverka brottslighet. Vidare behöver vi språkkrav inom välfärden.

Välfärd

Vi behöver öka effektiviteten i det offentliga systemet. Invånarna behöver känna att deras skattepengar hanteras varsamt genom att minska byråkratin och öka antalet anställda på golvet inom skolan och äldreomsorgen. Det behövs även samhällsservice i hela kommunen, exempelvis behöver landsbygdsskolorna återinföras. Vi måste minska stöket samt de överfyllda klassrummen och öka ordningen inom skolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Problemen som Sverige, Halland och Halmstad står inför har succesivt tillåtits sprida sig över hela landet. Vi har som socialkonservativa nationalister de realistiska verktyg som krävs för att vända utvecklingen. Endast genom att samarbeta mellan våra politiska nivåer kan vi göra Sverige bra igen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna och Kristdemokraterna är de partier som står oss närmast inför årets valrörelse. Men med det sagt är vi öppna för samarbeten åt alla håll för att våra väljare ska få valuta för sina röster och sitt förtroende. Det viktigaste för oss är inte vem som lägger ett förslag utan att det leder till ett bättre, starkare och mer välmående Halmstad.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är öppna för att samarbeta med alla partier. Vi stänger inga dörrar.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi i sverigedemokraterna har länge värnat om våra gemensamma naturvärden. Att bygga storskalig vindkraft utmed kusten påverkar våra kustmiljöer negativt och förfular vår kustremsa. Vidare påverkar vindkraftverken vårt fågelliv. Vindkraft i större skala är ekonomiskt ineffektiv och kan ta decennier att få på plats. Värt att nämna är också försvarsintresset som hindrar byggnation av vindkraft.

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det föreslagna mastodontbygget vid Österskans skulle kraftigt förfula stadskärnan. Vi vill värna om estetiskt tilltalande byggnation och vår slogan i valrörelsen är "bygg vackert". Vi säger skarpt nej till nuvarande förslag men är positiva till att Picassoparken och Österskans utvecklas på ett småskaligt och smakfullt sätt.

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Halmstad är i behov av ytterligare en passage över Nissan. I och med byggnationen av Södra infarten är det naturligt att det byggs en bro eller tunnel på Söder. Men innan ett slutgiltigt beslut fattas vill vi utreda de exakta kostnaderna för en tunnel. En klaffbro är ekonomiskt gynnsamt men en tunnel skulle minska påverkan på stadsbilden samt bullerproblematiken.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig I Halmstad har vi turen att ha Sveriges vackraste fotbollsarena, något vi bör vara stolta över. Örjans vall har en lång historia och med sin fina placering utmed Nissan anser vi att den är värd att bevara.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig I och med att vår omvärld blir alltmer osäker måste självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige öka. Vi inser behovet av att Halmstad behöver växa och bostäder byggs där folk vill bo. Samtidigt ska vi komma ihåg att den jordbruksmark som bebyggs förstörs för framtida generationer. Vi vill att kommunen är varsam när det kommer till att detaljplanera på jordbruksmark.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har i Halmstad en stor andel hyresrätter sett till det totala antalet lägenheter i kommunen. Vid nybyggnation vill vi prioritera egenägda bostäder för att skapa en balanserad bostadsmarknad. Snarare än hyresrätter överlag vill vi se att det byggs fler studentlägenheter och lägenheter för äldre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har sedan partiet bildades verkat för att öka medborgarnas inflytande och delaktighet i demokratin. Folkomröstningar är ett viktigt komplement till den representativa demokratin.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi sverigedemokrater kommer aldrig kompromissa bort våra äldres trygghet och säkerhet. Det är livsavgörande att våra äldre kan göra sig förstådda hos sina vårdgivare. Därför har vi lämnat in en motion i kommunfullmäktige om just språkkrav inom äldreomsorgen och skolan.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I takt med att antalet elbilar i kommunen ökar behöver vi garantera att antalet laddstolpar byggs ut i tillräcklig utsträckning. För oss är det inte avgörande huruvida dessa laddstolpar är i privat eller offentlig ägo. Viktigast för oss är att infrastrukturen finns tillgänglig för Halmstads bilister.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Migrationen till Sverige och Halmstad har under många år varit ohållbar och vi sätter kommuninvånarna i första rummet. Vi har kunnat se utsatthet och segregation breda ut sig i kommunen. Därför kan vi inte fortsätta ta emot nyanlända utan måste fokusera på att assimilera de som redan har kommit hit. Kommunen ska bestrida statens försök att kommunanvisa fler nyanlända under en överskådlig framtid.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: För oss är det viktigaste inte vem som driver våra skolor utan att kvalitén är hög. Privata alternativ är ett bra komplement till kommunala skolor. Vidare så är vårt ställningstagande samma som vi har på riksplanet. Det vill säga att det behöver finnas en långsiktighet hos den som driver skolan, både för kommunens planering och elevernas trygghet i att kunna fullfölja sin skolgång.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: För oss är den svenska och halländska kulturen bland det vackraste vi har. Vi vill fortsätta utveckla den lokala kulturen genom omprioriteringar på bland annat ett museum för lokal historia. Vidare bör fokus vara på kultursatsningar barn och unga. Vuxna individer skall som norm finansiera sin egna kultur. Därför tror vi besparingar är möjligt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill prioritera kärnuppgifterna samtidigt som vi granskar kommunens utgifter för att hitta de möjligheter som finns till att skära i onödiga kostnader. Att betala skatt har inget egenvärde. Vi är övertygade om att vi kan både stärka välfärden och minska skatten genom effektiviseringar och minskat slöseri med våra gemensamma pengar.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Halmstads val:

 • Sätta upp fler övervakningskameror på otrygga platser
 • Utöka resurserna till vuxenutbildning
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis

Så svarar SD: Extra viktig Vi värnar om tryggheten i hela kommunen. Vi vill se krafttag mot otryggheten genom satsningar på kameraövervakning, patrullerande ordningsvakter och ett ökat samarbete med polisen. Vidare vill vi satsa på yrkeshögskolan för att fler ska komma in i kvalificerade arbeten. Tryggheten är en av detta vals avgörande frågor och vi tar invånarnas oro på allvar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Halmstads val:

 • Skapa fler grönområden i tätorterna
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Öppna fler skolor i småorterna

Så svarar SD: Under mandatperioden har kommunen ifrågasatts av de lokala företagarna. Vi behöver göra de kommunala förvaltningarna mer serviceinriktade. Sverigedemokraterna värnar om landsbygdsskolorna och vill se att fler barn får möjlighet till en skolgång nära hemmet. Vi vill bevara Halmstads småskaliga känsla och närheten till naturen. När nya områden detaljplaneras behöver vi planera in grönområden.