Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti förankrat bland vanligt folk med olika bakgrunder. Vi jobbar för Gotland och gotlänningarnas bästa och jobbar hårt för att få samhällsbygget att fungera. Vi vill få människor att flytta hit och så att våra skatteintäkter ökar och vi kan hålla en hög service på skola, sjukvård och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Samhällsbyggnad med bygglov, mark och planavdelningen måste fungera

Många vill flytta till Gotland och företag vill etablera sig på här men det finns en del frågor som måste lösas för att det ska kunna fungera. Hanteringen av bygglov är en. Det ger både arbetstillfällen och bofasta som genererar skatteintäkter och gör att vi får möjlighet till en god vård, omsorg och skola. Högre skatteintäkter = bättre välfärd

Tillgänglig vård för alla

Sverigedemokraterna kräver en vårdcentral/mini-akut i Hemse och Slite för att människor på Gotlands landsbygd ska få vård och omsorg utan långa resor. Nära vård för dem som behöver vård och omsorg som allra mest. Det handlar också om trygghet och att slippa långa sjukresor. Andra fördelar är att det avlastar akuten i Visby som redan idag dras stora kapacitetsproblem.

Bevara och utveckla Gotlands landsbygdsskolor

För att göra Gotland attraktivt även utanför de större samhällena vill Sverigedemokraterna behålla och utveckla mindre skolor på landsbygden. Det är oerhört viktigt för en levande landsbygd att familjer som väljer att bosätta sig där får tillgång till bra skolor för sina barn och för att få livspusslet att gå ihop.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Vårt parti har generellt en samsyn på vilken politik och vilka frågor som vi vill driva.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Givetvis vill vi styra med egen majoritet. Men om vi ska vara realistiska så vill vi sitta i en styrande majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, det viktiga är sakfrågorna och att vi får gehör för vår politik.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vatten är viktigt för ön, men innan vi bygger att nytt avsaltningsverk skall vi se till att det befintliga verket i Kvarnåkershamn når sin fulla kapacitet. Vi skall även ta tillvara på det vatten vi kan få från stenindustrin på norra ön. För att ta tillvara grundvattnet är det viktigt att våra våtmarker tas omhand och utvecklas.

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Driftsformen av äldreboenden är inte det viktiga. Det är kvalitén på boendena som ska prioriteras. Maten skall lagas på plats, bemanning och aktiviteter är viktiga kvalitetsfrågor för alla boenden oavsett driftsformen. Det är viktigt med valfrihet om vart och hur man vill bo.

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är viktigt att behålla kalkbrytning och Cementa på ön. Det handlar om jobben både på Cementa och alla kring-jobb. Det är även viktigt för framtiden att vi får fram miljövänlig cement till byggnationer över hela Sverige. Stor vikt skall läggas på att grundvattnet säkerställs och att inga skador drabbar kringboende.

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi skall ha en levande landsbygd. Utan skolor och förskolor fungerar inte små samhällen. Det handlar om familjers vardagspussel som måste gå ihop och en trygg skolmiljö för alla barn, främst de små. Vi måste se möjligheterna i små skolor, inte bara problem. Vi var det parti som stoppade C med fleras plan att lägga ner små skolor i år 2021:s skolreform. Vi kommer att jobba för att de blir kvar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Många som arbetar inom omsorg och vård har ett ansvarsfull och tungt arbete. Vi måste kunna både kompensera dem som redan arbetar i äldreomsorgen och locka fler till dessa jobb. Då kan bättre arbetstider och scheman vara en av lösningarna. Sverigedemokraterna vill verka för att alla inom vård och omsorg ska få rätt till heltid.

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Folkomröstningar är ett bra sätt att pejla folkets vilja. Det skall dock inte användas som ett verktyg för att fega politiker ska slippa ta beslut och i stället skapa vinklade omröstningar. Folkomröstningar är dyra och ska därför nyttjas sparsamt och endast i viktiga principfrågor.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Språkkrav inom omsorgen är en viktig fråga för Sverigedemokraterna. Äldre och andra sköra grupper som tar emot omsorg ska vara trygga med att de blir förstådda och att de förstår vad omsorgspersonalen kommunicerar. Ett godkänt språktest ska vara är ett grundkrav för att få anställning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Samma krav ska gälla för friskolor och kommunala skolor.

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Regionen kan göra mer med att påverka Gotlandshem att bygga fler billiga lägenheter och stoppa utförsäljning av det befintliga beståndet. Vi måste även få fram mer mark att bygga bostäder på och sänka kostnadsdrivande krav på dessa. Företag vill bygga men det saknas mark och byggbeslut. Sverigedemokraterna har i flera år drivit på för att avsätta mer pengar för att lösa detta.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill underlätta för både privata aktörer och Regionen att sätta upp stolpar. Förutsättningen är en stabil och säker elförsörjning till ön genom en tredje kabel.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Gotland har en stor brist på bostäder. Våra ungdomar kan inte flytta hemifrån och Region har svårt att rekrytera arbetskraft på grund av bostadsbristen. Det vore därför ansvarslöst att ta hit ännu fler till bostäder som inte finns.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt att det redovisas öppet och tydligt till vem pengarna går och vad dessa har bekostat.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt att vi behåller kompetens inom denna grupp. Det gäller även andra grupper som arbetar inom vård och omsorg. Ett bra schema med kortare pass kan förhoppningsvis bli en hjälp till att rekrytera personal och att behålla dem som redan arbetar med detta att stanna.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att få en statligt ansvar för sjukvården gör vården mer rättvis över hela landet.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Fri tolk är en förmån som skall tidsbegränsas. Det är viktigt att det finns ett krav på att lära sig svenska om man vill leva och bo i Sverige.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: För att få en levande landsbygd måste lokaltrafiken fungera för dem som bor där. Det behövs även anropstrafik för att komma ifrån stamlinjerna till och från slutmålet.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Då Regionen har svårt att få till bra vård över hela ön är det bra om vi kan få hit privata aktörer som driver delar av vården. Det viktiga är att vi får en hög tillgänglighet och kvalitet på vården över hela ön.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Skall vi få en fungerande kollektivtrafik behövs det mer pengar än det vi satsar idag.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det får gärna bli mer privat vård, då Regionen har problem med att få både personal och en bra vård på många platser och inom många områden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det är bra med privata aktörer men det får inte bli så att dessa tar för många barn från landsbygden så de småskolorna mister sitt underlag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kultur är viktigt och kan behöva mer stöd. Det viktiga är att det redovisas öppet vem som får pengar och hur de används.

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill vi sänka skatten så fler väljer att skriva sig här och på så vis betala skatt till vår region. Vi skall inte sänka skatten så det går ut över vård skola och omsorg, det är viktigt med bra kvalité inom dessa områden.

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Gotlands val:

 • Bygga fler billiga ungdoms- och studentbostäder
 • Förbättra Region Gotlands service gentemot företag
 • Införa hembesök av läkare